ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2168 ΑΡΘΡΑ 1 ΩΣ 7

Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου άρθρου της ίδιας στήλης, το οποίο σας προτείνω να διαβάσετε…

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2168.Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 1
‘Εννοια όρων – ‘Εκταση εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
α. ‘Οπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που
παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή
ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της
υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και
ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και
κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω
αποτελέσματα.
β. Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκανα και δίκανα,
επαναληπτικά και ημιαυτόματα όπλα, που έχουν το εσωτερικό της κάνης
τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα εκατοστών
του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό, μη
πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση
πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή
εξάσκηση στη σκοποβολή, φέρουν συνολικά μέχρι τρία φυσίγγια και δεν
δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία φυσίγγια.
“Στα κυνηγετικά όπλα περιλαμβάνονται και λειόκανα όπλα μικρού
διαμετρήματος τύπου FLOBERT.”
***Το εντός ” ” νέο εδάφιο αντικατέστησε ως άνω τα δύο προηγούμενα
τελευταία εδάφια της περ.β΄, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9
του Ν. 3169/2003 (Α΄ 189).
γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν με συμπιεζόμενο αέρα ή
με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική,
πλαστική ή άλλη ύλη.
δ. Πυρομαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδίως τα
φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων, πολυβόλων, πιστολιών και
περιστρόφων, τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και τα
συστήματα, που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην
έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά επί μέρους
στοιχεία αυτών (καψύλια, κάλυκες, βολίδες, βραδύκαυστα __________υλικά κ.λπ.),
καθώς και τα φυσίγγια βλαπτικών χημικών ουσιών.
ε. Εκρηκτικές ύλες είναι τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από
οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε
αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με
αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.
στ. Εκρηκτικός μηχανισμός είναι κάθε συσκευή, που μπορεί να
προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.
2. ‘Οπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για
επίθεση ή άμυνα και ιδιαίτερα:
α. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους
δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη,
θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.
γ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα
ουνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουτσάκο).
δ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα,
βαλλιστρίδες (ARBALETE) και αστυνομικές ράβδοι.
ε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που
αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές
ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.
στ. Τυφέκια αλιείας (ψαροντούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό
μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι)
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε όπλο.
β. Συσκευές ή εγκαταστάσεις, που προορίζονται για το φωτισμό του
στόχου ή του σκοπεύτρου του όπλου.
γ. Σκοπευτικές διόπτρες όπλων και πάσης φύσεως σκόπευτρα, ως και
εξομοιωτές σκοποβολής.
δ. Ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και εκρηκτικών
μηχανισμών, ως και μέρη πυρομαχικών.
ε. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι
δυνατό να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα, ως και μη λειτουργούντα, λόγω
ουσιώδους έλλειψης ή βλάβης, πυροβόλα όπλα.
4. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε αυτόματα, ημιαυτόματα και
επαναληπτικά:
α. Αυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή
οπλίζεται μόνο του και μπορεί να βάλλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται
η σκανδάλη του.
β. Ημιαυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή
οπλίζεται μόνο του αλλά, κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του,
εκτοξεύει ένα μόνο βλήμα.
γ. Επαναληπτικό είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή
οπλίζεται με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.
5. α. Ως όπλα σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα που καθορίζονται με
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
β. Δεν θεωρούνται όπλα τα πιστόλια αφέσεως αγώνων, που
κατασκευάζονται ειδικά να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτόν.
“6. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον
όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η
κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.
β. Αγχέμαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον
φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή
νομικών προσώπων”.
***Η παρ.6 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 2
Εισαγωγή από το εξωτερικό
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή από το εξωτερικό όπλων και λοιπών
αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, πλην των κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων.
2. Με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:
α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς
και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί
ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια
απαιτείται μόνο για την εισαγωγή μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και
κανών.
β. Εκρηκτικών υλών συμπεριλαμβανόμενης και της πυρίτιδας κυνηγίου.
Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου,
εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και
διαθέσεως αυτού.
γ. ‘Οπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου
υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.
δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών,
λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.
ε. ‘Οπλων σκοποβολής, ανταλλακτικών, σκοπευτικών διοπτρών και
φυσιγγίων αυτών, από εμπόρους και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, που
επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής και μέλη αυτών.
στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών
ράβδων, τόξων και βαλλιστρίδων.
“ζ. Οπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για
συλλογές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού των
αντικειμένων αυτών, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών
κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους,
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης”.
***Η παρ.ζ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
η. ‘Οπλων και λοιπών αντικειμένων, που προορίζονται αποκλειστικά
για δείγματα ή εκθέσεις. Τα είδη αυτά εισάγονται με καθεστώς
προσωρινής εισαγωγής και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται με
απόφαση των Υπουργών Εθνικής ‘Αμυνας, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
θ. ‘Οπλων ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση
ή ανώδυνη θανάτωση ζώων από υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ι. ‘Οπλων με ραβδωτή κάνη και διοπτρών, αποκλειστικά και μόνο προς
χρήση υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων
πυροβόλων όπλων.
ιβ. Αυτόματων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση
εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας εισαγωγής όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών
κ.λ.π., από χώρες ΜΗ μέλη της Ευρωπ. ΄Ενωσης ως και μεταφοράς αυτών
από χώρες μέλη της Ευρωπ. ΄Ενωσης βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 13.
3. Με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, ύστερα από αίτηση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή:
α. ‘Οπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών καθώς και αθλητικών
οργάνων (ξιφών, σπαθών κ.λπ.) από ξένες αθλητικές αποστολές, για
συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.
β. Κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων,
περιστρόφων, πιστολίων και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομώσεων
από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες, για αποκλειστική τους
χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
Οι ενδιαφερόμενοι, στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής,
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών
φορέων, για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών και να επανεξάγουν όσα
είδη δεν αναλώνονται. Η τελωνειακή αρχή οφείλει να ενημερώνει αμέσως
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την εισαγωγή
και επανεξαγωγή τους, με αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού. Οι μη
συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή
φύλαξη των ανωτέρω ειδών, τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 8 περ. β’ του
άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
4. Για κάθε είδους όπλα και πυρομαχικά ή συστατικά τους μέρη,
καθώς και εκρηκτικές ύλες που εισάγονται και προορίζονται για τις
ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικης βιομηχανίας, η άδεια
εισαγωγής χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου εθνικής
‘Αμυνας. Εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται για τις ανάγκες των σωμάτων
ασφαλείας, του λιμενικού σώματος, των τελωνειακών και των δασικών
αρχών, οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και
Γεωργίας, αντίστοιχα.
5. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής των αντικειμένων που αναφέρονται
στις παραγράφους 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται
για συγκεκριμένα είδη και ποσότητες, ο δε καθορισμός των ποσοτήτων
εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής,
τηρουμένων και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εισαγωγής από άλλες
διατάξεις.
6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρις άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ..
α. Ενός κυνηγετικού όπλου, μιας ανταλλακτικής κάνης και 500
φυσιγγίων αυτού, από αλλοδαπούς ή ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή
‘Ελληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της
ηλικίας τους, για προσωπική τους χρήση. Η εισαγωγή αυτή γίνεται με
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και με τον όρο της επανεξαγωγής του όπλου
και της κάνης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις στο
τελωνείο εισόδου και στη συνέχεια χορηγείται προσωρινή άδεια κατοχής
του όπλου αυτού από την αρμόδια αστυνομική αρχή του σημείου εισόδου.
[β. Ενός (1) κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β, μιας (1) ανταλλακτικής
κάνης και 500 φυσιγγίων αυτού, από ‘Ελληνες μόνιμους κατοίκους
εξωτερικού ή ομογενείς, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, ή ‘Ελληνες ταξιδιώτες, εφόσον οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους.
***Η εντός [ ] περίπτωση β΄ της παρ.6 καταργήθηκε από την παρ.2
του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που
συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
7. Τα τυχόν περισσότερα είδη, από εκείνα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6, κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές και, εάν εντός
τετραμήνου δεν επανεξαχθούν με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ή δεν χο-
ρηγηθεί άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα για τα αζήτητα.
Κατά την παραλαβή των εκποιηθέντων ειδών, ο υπερθεματιστής υποχρεούται
να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή άδεια εισαγωγής της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
8. Δεν απαιτειται άδεια για την εισαγωγή:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για
οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή
εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και
τυφεκίων αλιείας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται, κατ’
εξαίρεση, η εισαγωγή συσκευών εκτόξευσης χημικών ουσιών ή συσκευών
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοάμυνα, ως και συσκευών ή
εγκαταστάσεων για το φωτισμό ή εκπομπή ακτίνων σε στόχο, καθώς και
εξομοιωτών σκοποβολής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης, κατοχής και χρήσης των
συσκευών αυτών.
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που
προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η
οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια
εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.
“Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι τριών (3) αεροβόλων
όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.”
***Το εντός ” ” δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την
παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
11. α. ‘Οποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που
αναφέρονται στις παραγράφους 2, περιπτ. α’, β’, δ’, ε’, η’, ι’ και ιβ’
και 4 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. ‘Οποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιπτ. γ’, στ’, ζ’, θ’ και ια’ και 3 του
παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2 περιπτ. γ και δ’ του άρθρου 1
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Πρώτες ύλες εκρηκτικές και μη αναφέρονται στον
κατάλογο παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 3329/89
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το Υπ.Δημ.Τάξης με την 6700/4-453720/20-4-94
εγκύκλιο προσδιόρισε ποιές πρώτες ύλες παρασκευής εκρηκτικών υλών
δεν αποτελούν εκρηκτικές ύλες και συνεπώς δεν απαιτείται η
προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο άδεια εισαγωγής-μεταφοράς.
____________________________________________________________________
“Επιτρέπεται ο εκτελωνισμός, με την καταβολή των δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων που έχουν εισαχθεί με το καθεστώς της
ελεύθερης χρήσης.
Το υπουργείο Οικονομικών, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο του
υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, με την εγκύκλιο Τ.9739/270/20.12.94 έδωσε
τις διευκρινίσεις:
“Σας κοινοποιούμε το αρ. 6700/1-612493/16.11.94 έγγραφο του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης που απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μας
αναφέρει ότι είναι δυνατός ο εκτελωνισμός με καταβολή των αναλογουσών
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων τα οποία έχουν
εισαχθεί με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης (άρθρο 2 παρ. 6 περ. α’
Ν.2168/93).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκτελωνισμό αυτό είναι η προσκόμιση από
τους κατόχους προσωρινής άδειας κατοχής, σχετικής άδειας εισαγωγής των
αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών. Σχετική πράξη περί τελωνισμού θα
συντάσσεται επί του διαβατηρίου του αλλοδαπού.
Επισημαίνουμε επίσης τη ρύθμιση που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο
για τις περιπτώσεις έκτακτης αναχώρησης με πρόθεση επανόδου κατόχων
προσωρινών αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. Στις περιπτώσεις αυτές
υπάρχει δυνατότητα παράδοσης του όπλου στο Τελωνείο και εκ νέου
παράδοσής του στον ενδιαφερόμενο μετά την επιστροφή του, εφόσον
εξακολουθεί η προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου ή παραταθεί η ισχύς
αυτής”.
Το έγγραφο του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως είναι
α. “Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 εδ. α’, τέθηκαν με σκοπό την
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων (αλλοδαπών, ομογενών με
ξένη υπηκοότητα ή Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού), που αφικνούνται
στη χώρα μας προσωρινά, με σκοπό τη θήρα ή την σκοποβολή, με την
υποχρέωση επανεξαγωγής του όπλου και με την προϋπόθεση ότι, τα άτομα
αυτά θα εφοδιασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, με
προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου αυτού.
β. Οι διατάξεις του εδαφίου β’ του ως άνω άρθρου, αναφέρονται στις
περιπτώσεις Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού ή ομογενών, που
αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση, τούτου αποδεικνυομένου από σχετικά
δικαιολογητικά μετοικεσίας τους.
Τα άτομα της κατηγορίας αυτής, ως και οι Ελληνες ταξιδιώτες, κατά τις
διατάξεις αυτές, δύνανται να εκτελωνίσουν ένα κυνηγετικό όπλο
κατηγορίας Β’ μια ανταλλακτική κάνη και 500 φυσίγγια του όπλου αυτού,
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών.
γ. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. α’, προβλέπεται, μεταξύ
άλλων, ότι επιτρέπεται η εισαγωγή κυνηγετικών όπλων, μηχανικών
κλείστρου, θαλαμών και κανών των όπλων αυτών, ως και φυσιγγίων
κυνηγίου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αρχής.
Η διάταξη αυτή είναι γενική και κατισχύει των διατάξεων της παρ. 6
του άρθρου αυτού, με την οποία καθιερώνονται εξαιρέσεις.
Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν υφίσταται
νομικό κώλυμα για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής κυνηγετικών όπλων σε
άτομα τα οποία είχαν προηγουμένως εισαγάγει τα όπλα αυτά, με καθεστώς
ελεύθερης χρήσης.
Αναφορικά με το ερώτημά σας για την τύχη όπλου, το οποίο εισήχθη με
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και ο κάτοχός του αναχωρήσει εκτάκτως για
το εξωτερικό, με πρόθεση επανόδου του, κατά τη γνώμη μας, το όπλο αυτό
πρέπει να παραδίδεται από τον κάτοχό του στο Τελωνείο που υπέβαλε τη
σχετική δήλωση και, με την επιστροφή του, να παραδίδεται εκ νέου στον
κάτοχό του, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή άδεια κατοχής του
όπλου ή παραταθεί η ισχύς αυτής, όπως είχε καθιερωθεί, τόσο με το
ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας, όσο και με τις διατάξεις του άρθρου 5
παρ. 9 εδ. α’και β’της υπ’αριθ. 3009/2/23α από 31.8.1994 (ΦΕΚ Β’ 696)
απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις
αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως προβαίνουν στον εκτελωνισμό
κυνηγετικών όπλων, τα οποία εισήχθησαν με προσωρινό καθεστώς, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι, θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερομένους
σχετική άδεια εισαγωγής των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών (Δ/νσεων
Ασφαλείας ή Αστυν. Δ/νσεων).
Τις σχετικές ενέργειές σας να μας κοινοποιήσετε, προκειμένου
ενημερώσουμε τις υφιστάμενες Υπηρεσίες μας”.
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 3
Εξαγωγή – Επανεξαγωγή
1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους
πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών και άλλων ειδών πολεμικού
υλικού, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται μόνο με άδεια του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των
Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής ‘Αμυνας. Ειδικά για την εξαγωγή ή
επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών, για την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία
των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.
[Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή ενός (1)
κυνηγετικού όπλου].
***Το εντός [ ] τρίτο εδάφιο καταργήθηκε από την παρ.4 του άρθρου
9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
2.(α. Για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νάμιμη αιτία
πολεμικού υλικού σε χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ απαιτείται πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας).
α (β). Η εξαγωγή δειγμάτων πολεμικού υλικού, λοιπών όπλων – πυρομαχικών
και εκρηκτικών υλών, για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, με
δυνατότητα επανεισαγωγής ή μη, επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β (γ). Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για τρεις (3) μήνες και
δύναται να παραταθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για έξι (6)
ακόμη μήνες.
*** Η περ. α΄ της παρ. 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι περιπτώσεις β΄ και γ’ της
ανωτέρω
παραγράφου αναριθμήθηκαν σε α’ και β’ με το άρθρ.1 παρ.28 Ν.3065/2002,
ΦΕΚ Α 251.
3.α. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1 και 2 τα οποία
κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο, για
οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού
Εθνικής ‘Αμυνας.
β. Η επανεξαγωγή των προαναφερόμενων ειδών, τα οποία εισήχθησον
στην Ελλάδα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες πολεμικές
βιομηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία
της προηγούμενης περίπτωσης. Αν κατά την εισαγωγή τους εκδόθηκε άδεια
από αστυνομική αρχή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη μόνο του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης για την επανεξαγωγή τους.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των
φυσιγγιών αυτών, καθώς και μηχανισμών κλειστρου, θαλαμών και κανών,
επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημάσιας Τάξης.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού ΕΘνικής Οικονομίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων
υπουργών, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των εξαγωγέων των ειδών των προη-
γούμενων παραγράφων, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των
κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν
εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας:
α. Δύο (2) περιστρόφων ή πιστολίων και διακοσίων (200) φυσιγγίων
αυτών.
β. Δύο (2) κυνηγετικών όπλων και πεντακοσιων (500) φυσιγγίων
αυτών.
γ. Δύο (2) αεροβόλων όπλων.
7. Για την εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, προς
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σκοπευτικούς αγώνες με υποχρέωση
επανεισαγωγής τους, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
8. ‘Οπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται άδειες εξαγωγής και
επανεξαγωγής, προκειμένου για είδη που προορίζονται για χώρες μέλη της
Κοινότητας, μετά την 1.1.1993, νοείται η άδεια μεταφοράς, για τη
χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 26 του
παρόντος.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 8, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 14.
9. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και
χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) δραχμών.
β. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και
των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου
άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική
Ποινή.
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 4
Διαμετακόμιση
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως
διαμετακόμιση θεωρείται οποιαδήποτε μεταφορά των ειδών που αναφέρονται
στον παρόντα νόμο μέσω της Ελληνικής Επικράτειας με προορισμό άλλη
χώρα.
2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1,
παράγραφο 1, περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’ και στ’ και παράγραφο 3, πλην
της περιπτώσεως ε’, επιτρέπεται κατάπιν άδειας του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών,
Εθνικής ‘Αμυνας και Οικονομικών. Για τη διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια
μέσα, η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με
τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.
3. Οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως της ανωτέρω άδειας
καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής ‘Αμυνας,
Οικονομικών, Δημάσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
4. Η διαμετακόμιση των ειδών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
με αεροσκάφη (πολιτικά ή στρατιωτικά) επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια
που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Του ν. 1815/1988 “Περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού
Δικαίου”.
β. Του ν. 211/1947 “Περί κυρώσεως της εν Σικάγω την 7.12.1944
υπογραφείσης συμβάσεως διεθνούς πολιτικής αεροπορίας”.
γ. Του α.ν. 2597/1940 “Περί κινήσεως αεροσκαφών υπεράνω της
Ελληνικής Επικρατείας”.
Η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση των
Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής ‘Αμυνας, Οικονομικών, Δημάσιας Τάξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Εξαιρούνται της διοδικασίας της διαμετακόμισης οι υπερπτήσεις
και οι αναγκαστικές προσγειώσεις πολιτικών αεροσκαφών, που μεταφέρουν
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είδη. Στις
περιπτώσεις αυτές, η άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, με
σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής περιπτώσεις:
α. ‘Οταν σκάφη, που μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου είδη, προοριζόμενα για τρίτη χώρα, καταπλέουν σε
ελληνικό λιμένα, είτε για ανεφοδιασμό, είτε για ενέργεια εμπορικών
πράξεων ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς όμως τα φορτία των ειδών αυτών
να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται και να εναποτίθενται σε ελληνικό
έδαφος. Οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες
λιμενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα
στοιχεία που καθορίζονται με τις διατάξεις της προβλεπόμενης από την
παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεως.
β. ‘Οταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται με πλοία, τα
οποία διέρχονται απά τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά
νομίμως από χώρα της αλλοδαπής σε τρίτη χώρα, χωρίς να καταπλέουν σε
ελληνικό λιμένα. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα εν
λόγω πλοία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και η διέλευση είναι ενδεχόμενο
να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των
παράκτιων περιοχών της χώρας, οι πλοίαρχοι των σκαφών αυτών οφείλουν να
αναγγείλουν τη διέλευση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έστω και
προφορικά, με τα μέσα επικοινωνίας του σκάφους, προ είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών ή σε περίπτωση ανωτέρας βιας προ της εισόδου του σκάφους στα
ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία χαρακτηρίζονται
ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, τα πυρηνικά, τα βιοχημικά
και ραδιενεργά υλικά, καθώς και η μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των
οποίων είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες
περιοχές της χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον. Στην αναγγελία του
πλοιάρχου αναφέρονται τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου στοιχεία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται
να υποδείξει στον πλοίαρχο του σκάφους να ακολουθήσει συγκεκριμένο
δρομολόγιο ή να ζητήσει τη μη διέλευση του πλοίου από τα ελληνικά
χωρικά ύδατα, εφόσον κρίνει ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.
γ. ‘Οταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στην περίπτωση γ’
της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η ποσότητα αυτών,
ως και η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού τους. Οι τελωνειακές
αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
7. Αν δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες για κάθε περίπτωση
προϋποθέσεις, με εξαίρεση την περίπτωση β’ της παραγράφου 6, τα προς
διαμετακόμιση είδη θεωρούνται ότι έχουν εισαχθεί παράνομα και εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
8. Η διαμετακόμιση γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία και
τις διατάξεις περί εξωτερικού εμπορίου, με μέριμνα της τελωνειακής
αρχής, η οποία ενημερώνει σχετικά για τη διέλευση τις αστυνομικές και
λιμενικές αρχές που είναι κατά τόπο αρμόδιες.
9. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής ‘Αμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας
Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ασφάλεια
της διαμετακόμισης.
10.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 4, 5 και 6
περίπτωση α’ τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και
χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) δραχμών.
β. Οι παραβάτες των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου
τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) δραχμών.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.2004
(ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 25.
____________________________________________________________________

‘Αρθρο 5
Κατασκευή στο εσωτερικό
1. Η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή
εντός του κράτους των ειδών που επιτρέπεται να εισαχθούν από το
εξωτερικό με άδεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και η γόμωση ή αναγόμωση
φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης. Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον
τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 1 βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.
2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 3.
2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω ειδών
υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρίζεται η κίνηση των
ειδών που κατασκευάζονται, μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή
επισκευάζονται. Ο τύπος των βιβλίων, οι ειδικότερες υποχρεώσεις για
την τήρηση αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3. Η γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία επιτρέπεται με άδεια
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από
άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών
επιχειρήσεων. Η αναγόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων απαγορεύεται.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3 βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.
2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 4.
4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών βιομηχανιών που
παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού,
που προορίζονται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλων κρατικών
υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών
αυτών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Οι
αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, ο οποίος χορηγεί και τις σχετικές
άδειες κατασκευής, διάθεσης και μεταφοράς.
5. Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού και
επέκτασης των ως άνω επιχειρήσεων χορηγούνται από το Υπουργείο
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για την παραγωγή εκρηκτικών υλών,
νιτρικής αμμωνίας ή άλλων υλών που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί για
γεωργική χρήση.
7. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4
τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)
δραχμών.
β. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 6 τιμωρούνται
με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 6
Εμπορία-Διάθεση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5
και των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η
διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρο-
νται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την
αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας.
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία
και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:
α. Περιστρόφων, πιστολιών, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων
αυτών.
β. ‘Οπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών,
καλύκων και καψυλίων αυτών.
γ. Κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών,
πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου.
δ. Αεροβόλων όπλων.
ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και
καταναλωτές των υλών αυτών υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε
αποθήκες δικές τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
στ. ‘Οπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε
περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.
ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε
μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφεις επιχειρήσεις.
η. Λογχών, ξιφών, σπαθών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών u957 __ράβδων,
τόξων και βαλλιστρίδων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
θ. ‘Οπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για
συλλογές ή αποτελούν κειμήλια.
ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του
παρόντος νόμου.
ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων
πυροβόλων όπλων.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3 βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.
2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 5, 6 και 7.
4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για
συνήθη οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή,
επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και
τυφεκίων αλιείας.
5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
“α. Οπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτομότων όπλων, όπλων που
χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικου, μερών
ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων και ουσιωδών μερών των
όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάννης), σκοπευτικών
διόπτρων, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα
που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την αγορά των ειδών
αυτών”
***Η εντός ” ” περίπτωση α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.5
του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 5, εδάφ. α, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 8.
“β. Αεροβόλων όπλων, μόνο σε ότομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας
τους.”
***Η εντός ” ” περίπτωση β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.6
του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
γ. Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων
όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατεχής όπλων για συλλογές ή για
τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή Θεατρικές παραστάσεις.
δ. Φυσιγγίων, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων κυνηγίου, μόνο σε
τομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου
ή άδεια θήρας.
ε. ‘Οπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται
ως συλλεκτικά αντικείμενα, μόνο σε άτομα που επιδεικνύουν σχετική άδεια
κατοχής.
στ. Των αναφερόμενων στην παράγρ 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέποντοι υπό
την απάφαση της ίδιας παραγράφου.
6. ‘Οσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγρ. 2 του άρθρου 2
είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών. Με απόφαση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που
πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος
τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές
αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
7. Οι όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2
και 3 περιπτ. α’, β’, γ’ και ζ’ του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως
εξής:
α. Των παραγρ. 1, 2, 3 περιπτ. α, β, γ, ε, στ, ζ και 5 περίπτ. α,
με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. Των παραγράφων 3, περιπτ. δ’, η’, θ’, ι’, ια’ και 5 περιπτ. β’,
γ’, δ’, ε’ και στ’, με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
___________________________________________________________________

‘Αρθρο 7
Κατοχή
1. Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του
ενδιαφερόμενου, επιτρέπεται η κατοχή :
α. Πιστολίων, περιστρόφων και των ουσιωδών μερών (μηχανισμού
κλείστρου, θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών.
β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
γ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ ειδών.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 2, εδάφ.β΄ και γ΄ βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/
438/12.1-16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 10.
δ. ‘Οπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για
δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση, που
προβλέπεται από την περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
παρόντος.
ε. ‘Οπλων σκοποβολής και ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου,
θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών, καθώς και σκοπευτικών διοπτρών. Η
άδεια κατοχής των όπλων αυτών χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προαγωγή του αθλήματος της
σκοποβολής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων
σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων, ο αριθμός των όπλων που
επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού
και Δημόσιας Τάξης.
στ. Αυτόματων όπλων και φυσιγγίων αυτών, που προβλέπονται στις
περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.
ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγρ. 2 περιπτ. θ’ και ι’ και
3, όπλων και λοιπών αντικειμένων.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 2, εδάφ. ζ΄ βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 9 και 12.
η. Τόξων και βαλλιστρίδων προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για
σκοποβολή.
θ. ‘Οπλων και ανενεργών φυσιγγίων αυτών, που αποτελούν ιστορικά ή
οικογενειακά κειμήλια ή παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό ή
εθνογραφικό ενδιαφέρον και φυλάσσονται σε συλλογές φυσικών ή νομικών
προσώπων.
3. Για την κατοχή αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας δεν
απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
4. Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών, απομιμήσεων
πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων επιτρέπεται:
α. Σε πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής όπλων προοριζομένων για
συλλογές.
β. Σε παραγωγούς θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων
5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία,
θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική ή άλλη συναφή χρήση, για
μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια
χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.
6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό,
υποχρεούνται __________να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους
και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές
αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη
των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.
7. ‘Οποιος βρίσκει αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του
παρόντος υποχρεούται να το παραδώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική
αρχή ή να ειδοποιήσει αυτή για την παραλαβή του.
8. α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών τιμωρούνται οι
παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην της περιπτ. η’ του παρόντος
άρθρου. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει
όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 περιπτ. α’ και β’ ή
απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του, για οποιονδήποτε σκοπό.
β. Με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των
διατάξεων των παραγράφων 2, περίπτ. η’ 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου.
γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 7 τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση που αποσκοπούν σε
κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προη-
γούμενων εδαφίων, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου.

Σχόλια

Σχόλια


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.