ΝΟΜΟΣ ΥΠ” ΑΡΙΘ.2168 ΑΡΘΡΑ 26 ΩΣ 44

Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια του αρχικού άρθρου περί νομοθεσίας, το οποίο και συμβουλεύω τους αναγνώστες να διαβάσουν.

 

‘Αρθρο 26
Διατυπώσεις που απαιτούνται για την
κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα
1. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα πυροβόλα όπλα μπορούν
να μεταφερθούν από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος μόνο σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
2. Για κάθε μεταφορά πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο
ενδιαφερόμενος ανακοινώνει πριν από κάθε αποστολή στη Διεύθυνση
Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:
α. Το όνομα και τη διεύθυνση του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.
β. Τη διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα
συγκεκριμένα είδη.
γ. Τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.
δ. Τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς
και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.
ε. Το μεταφορικό μέσο.
στ. Την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία
άφιξης.
Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στις δύο τελευταιες περιπτώσεις δεν
χρειάζεται να ανακοινώνονται όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ οπλοπωλών.
Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η
μεταφορά, ιδίως στους όρους ασφάλειας, συνεργαζόμενη προς τούτο με τα
συναρμόδια υπουργεία. Στην περίπτωση που επιτρέπεται η μεταφορά αυτή,
εκδίδεται άδεια που περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στις ανωτέρω α’ – στ’
περιπτώσεις στοιχεία. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι
τον προορισμό τους και επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των
κρατών μελών.
3. Για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, η ανωτέρω
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μπορεί να παρέχει σε
οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν αυτά από την Ελλάδα σε
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος οπλοπώλη, χωρίς την άδεια της
προηγούμενης παραγράφου. Η αυτή Διεύθυνση εκδίδει προς τούτο ειδική
άδεια μεταφορών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τη διετία, η
οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη
απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω άδειας συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι
τον προορισμό τους και επειδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των
κρατών μελών.
Πριν από κάθε μετάφορά οι οπλοπώλες γνωστοποιούν στα, νπουργεία
Δημόσιας Τάξης τα αναφερόμενα στις περιπτ, α’ – στ’ της παραγράφου 2.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 14.
4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των
άλλων κρατών μελών κατάλογο πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια
μεταφοράς προς την Ελλάδα μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση
αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις
περιπτώσεις μεταφοράς όπλων από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες
μέσω Ελλάδας προς λοιπά κράτη μέλη, της Κοινότητας.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών κα με χρηματική ποινή.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 27
Εξαιρέσεις
1. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, η κατοχή
πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού, δια μέσου δύο ή περίσσότερων
κρατών μελών, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει την
άδεια των εν λόγω κρατών.
Το Υπουργείο Δημόσιος Τάξης μπορεί να χορηγεί άδεια για ένα ή
περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, με
δυνατότητα ανανέωσης. Η άδεια αυτή εγγράφεται στο ευρωπαικό δελτίο
όπλου.
“2. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί για τα
κυνηγετικά όπλα και οι σκοπευτές για τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
εδαφίου ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7 όπλα μπορούν να φέρουν χωρίς προηγούμενη
άδεια ένα ή περισσότερα από τα όπλα αυτά στην Ελλάδα, προκειμένου να
ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρουν Ευρωπαϊκό
Δελτίο, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι θα είναι σε θέση να
αποδείξουν το λόγο του ταξιδιού τους”.
***Η εντός ” ” παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 του
άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση και χρηματική ποινή.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 28
Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Οι αρμάδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν όλες τις χρήσιμες
πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων στο
κράτος μέλος προορισμού αυτών.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις των άρθρων 25 και
26 του παρόντος ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη
μέλη διαμετακόμισης και τελικού προορισμού των όπλων.
3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται υπηρεσία συλλογής και
ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
‘Αρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις
1. ‘Οποιος κατέχει παράνομα όπλα και λοιπά αντικείμενα, που
διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, πλην των κυνηγετικών,
ποραμένει ατιμώρητος αν παραδώσει αυτά στην αστυνομική αρχή, μέσα σε
τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα
παραδιδόμενα επιστρέφονται στους κατοίκους τους εάν, μέσα σε τέσσερις
(4) μήνες απά την παράδοση, εφοδιασθούν με άδεια κατοχής σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού. ‘Οσα δεν επιστρέφονται περιέρχονται κατά
κυριότητα στο Δημόσιο, παραδίδονται δε από την οικεία αστυνομική αρχή
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.
2. Η δικογραφία που σχηματίζεται, για τις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου
εισαγγελέα.
3. Μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων,
που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής της δασικής αρχής,
υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. ‘Οσοι είναι
ήδη εφοδιασμένσι με δελτίο κατοχής υποχρεούνται, εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, να το καταθέσουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή για να
εφοδιασθούν με άδεια κατοχής, χωρίς την υποβολή οποιουδήποτε άλλου
δικαιολογηπκού. Η αστυνομική αρχή δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση
ιατρικού πιστοποιητικού, ειδικά χορηγούμενου για το λόγο αυτόν αν έχει
αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του αιτούντος.
“4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η οποία έληξε την
26.6.1996, παρατείνεται μέχρι την 31.8.1997″.
***Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 4 Ν.2452/1996 (Α 283).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ” Η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 29 του ν.2168/1993
(ΦΕΚ 147 Α’),όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2334/1995 (ΦΕΚ 184Α)
και το άρθρο 4 του ν.2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α) ανανεώνεται για ένα (1) έτος
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου” (άρθρ.34 Ν.2800/2000)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του Ν.3169/2003
(Α΄ 189) ορίσθηκε ότι:
“Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993, όπως παρατάθηκε
με τό άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996
(ΦΕΚ 283 Α’) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α’),
ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
νόμου”.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 16 παρ.2 Ν.3387/2005,ΦΕΚ Α 224/12.9.2005,ορίζεται
ότι:
“Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/ 1993, όπως παρατάθηκε με
το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α’) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ
283 Α’) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α’) και την
παρ. 8 του άρθρου 9 του ν, 3169/ 2003 (ΦΕΚ 189 Α’), ανανεώνεται για ένα έτος
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου”.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
1. Στο ν. 456/1976 “Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων”
προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
“Αρθρο 5α
Συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων και κροτίδων
1. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή και χρήση συσκευών
εκτόξευσης κροτίδων απαγορεύεται.
2. α. Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία συσκευών εκτόξευσης
φωτοβολίδων επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας των αρμόδιων αστυνομικών
αρχών.
β. Οι έμποροι και κατασκευαστές των ανωτέρω συσκευών τηρούν βιβλία,
στα οποία καταχωρούν τα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2
του παρόντος νόμου.
γ. Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις ένοπλες δυνάμεις,
την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, τις τελωνειακές υπηρεσίες και
σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.
‘Αδεια αγοράς χορηγείται σε κατόχους αδειών εμπορίας των ανωτέρω ειδών
και στα άτομα που αναφέροντοι στο άρθρο 4 του παρόντος. Εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αγορά, τα άτομα που αναφέρονται στο
άρθρο 4 υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια κατοχής από την αρμόδια
αστυνομική αρχή.
δ. Η κατοχή συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, από ιδιώτες που δεν
κατέχουν άδεια αγοράς, απαγορεύεται.
3.α. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών,
ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται για τη
χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο περί όπλων και εκρηκτικών υλών
αδειών.
β. Επίσης, δεν χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες σε καταδικασθέντες σε
φυλάκιση για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, πριν από την παρέ- λευση
πέντε (5) ετών από την έκτιση ή τη με χάρη άφεση ή την παραγραφή της
ποινής και σε περίπωση επιβολής της ποινής με αναστολή για όσα χρόνια
διαρκεί η αναστολή.
4. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και
του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, δύναται η αστυνομική αρχή να
ανακαλεί ή να μην ανανεώνει τις ανωτέρω άδειες.
5. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή φωτοβολίδων, υλικών, πυροτεχνικών
αθυρμάτων και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, επιτρέπεται με άδεια του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
6. Φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνικά αθύρματα, που καθίστανται
άχρηστα ή επικίνδυνα, για οποιονδήποτε λόγο, καταστρέφονται. Ο τρόπος
και η διαδικασία καταστροφής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κα-
θορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας.
7. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των
αδειών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο καθορίζονται με απόφαση
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.2004
(ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 19.
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 456/1976
αντικαθίστανται ως εξής:
“1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 και 5α παρ. 1, 2
εδάφ. α, β’ και γ’ του παρόντος νόμου, ως και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη όεν
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5 και 5α, παρ. 2 εδάφ.
δ’, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή,
εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη’.

 

‘Αρθρο 31

Ειδικός λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού.

“1. Στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός με
την επωνυμία “Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας”
για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους του. Μέτοχοι του
Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί
υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί
φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό
τους από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για πέντε (5) έτη, με τη
συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης
του
χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου.”
“Επίσης στο λογαριασμό δύναται να εγγράφονται ως μέτοχοι και αστυνομικοί που
κατά τη σύστασή του τελούσαν σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης
διαθεσιμότητας.”
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως ‘ανω με την παρ.4 άρθρ.11
Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003 το δε τελευταίο εδάφιο αυτής
προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.5 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.
2. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν:
α. Μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μελών σε ποσοστό 0,5% επί του
βασικού μισθού του Αστυνόμου Β’.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ) 8064/16/2/2000 (Β 768) το ανωτέρω
ποσοστό στην συνέχεια αναπροσαρμόσθηκε σε 0,3 επί του βασικού
μισθού του Αστυνόμου Β’
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις υπ’αριθμ. 8064/16/2-γ’/23.4-5.5.1997 (ΦΕΚ Β’359)
και 8064/16/2-ζ’/30.6-22.7.1997 (ΦΕΚ Β’613) αποφάσεις των υπουργών
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,το ανωτέρω ποσοστό καθορίσθηκε σε
0,2% επί του βασικού μισθού του Αστυνόμου Β’για το αστυνομικό και
πολιτικό προσωπικό.
β. Δωρεές, κληρονομίες ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού
του Λογαριασμού.
γ. ‘Εσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις.
δ. Τόκοι καταθέσεων.
ε. ‘Εσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
3. Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως από το Λογαριασμό αυτόν
είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι κατωτέρω:
α. ο ίδιος ο μέτοχος.
β. Ο σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου,
γ. Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.
4. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους ανωτέρω προς αντιμετώπιση
ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που οφείλονται:
α. Σε θάνατο του μετόχου.
β. Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου.
γ. Σε βαρειά νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του, για τη
θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή
της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους
ασφαλιστικούς φορείς,
δ. Σε θεομηνίες- σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.
5. Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές για
περίπτωση θανάτου και τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για κάθε
άλλη περίπτωση.
6. Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου δύναται να αυξομοιώνεται
αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως του Λογαριασμού με απόφαση του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή ισχύει από την πρώτη του
επομένου της εκδόσεώς της έτους.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παροχή ή όχι
οικονομικής ενισχύσεως το ύψος αυτής και την κατανομή της στα
δικαιούμενα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα ανάγκη και την
οικονομική κατάσταση του αιτούντος με βάση τα υποβαλλόμενα δι-
καιολογητικά, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διευθύνσεως
Οικονομικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
8. Τα θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο του Ειδικού
Λογαριασμού, τη διαδικασία εισπράξεως των πόρων, τη διαχείριση, τη
διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με
απόφαση του Αρχηγού της ελληνικής Αστυνομίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την υπ’αριθμ. 8025/36/1-ιγ/1994 απόφαση του
Αρχηγού της ΕΛ-ΑΣ (ΦΕΚ Β’398) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της
ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως.
9. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Για τη δημιουργία αποθεματικού επιβάλλεται εφάπαξ εισφορά ύψους
χιλίων (1.000) δρχ. σε έναν έκαστο των εν ενεργεία μετόχων. Στην ίδια
εισφορά υπόκεινται και οι μετά τη δημοσίευση του παρόντος εγγραφόμενοι
μέτοχοι του Λογαριασμού. Η κράτηση της εφάπαξ εισφοράς γίνεται τον
επόμενο μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την εγγραφή του νέου
μετόχου. Από τον ίδιο χρόνο αρχίζει και η κράτηση της μηνιαίας
εισφοράς.
11. Η χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως αρχίζει μετά την παρέλευση
ολοκλήρου του τρίτου μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 32
Κατά την κατάταξη ιδιωτών στην ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό
Σώμα και στην Υπηρεσία της Αγροφυλακής ποσοστό 12% του εκάστοτε
καθοριζομένου αριθμού κατατασσομένων λαμβάνεται απά τα τέκνα των εν
ενεργεία, συντάξει ή θανόντων αστυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Αγροφυλακής αντίστοιχα κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα
επιτυχόντων.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 33
1. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού τεχνικού προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλέπονται από το άρθρο 3 εδάφια στ’ – ια’
του ν.δ. 3365/1955 (ΦΕΚ 257 Α’) και το άρθρο 5 παρ.2 του π.δ. 127/ 1990
(ΦΕΚ 51 Α’), και του αστυνομικού προσωπικού μουσικής, που προβλέπονται
απά το άρθρο 23 παρ.4 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’), καταργούνται και
αυξάνονται ισάριθμα οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού
γενικών καθηκόντων, σπς οποίες εντάσσεται το προσωπικό που κατέχει τις
καταργούμενες θέσεις με διαπιστωτική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατά
βαθμούς αύξηση των θέσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων είναι ίση
με τον αριθμό των εντασσόμενων σε κάθε βαθμό.
2. Η ένταξη των τεχνικών γίνεται ως ακολούθως:
α. Οι Αρχιτεχνίτες και οι Τεχνίτες Α’ Τάξεως,που είναι απόφοιτοι
της Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων
και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά απο-
φοιτήσεώς τους από τη Σχολή αυτήν, και διέπονται από τις διατάξεις που
διέπουν τους ομοιοβάθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.
β. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α’ Τάξεως, που δεν προέρχονται από
τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των
Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ τους σειρά κα-
θορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω
εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται
περαιτέρω βαθμολογικής πρκγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική
σχολή. Εξ’ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.
γ. Οι Τεχνίτες Β’ Τάξεως εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των
Αρχιφυλάκων, μετά τους Τεχνίτες Α’ Τάξεως, προαγόμενοι αυτοδίκαια στο
βαθμό του Αρχιφύλακα. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση την
ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό του Τεχνίτη Β’ Τάξεως. Οι ως άνω
εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται
περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική
σχολή.
δ. Οι τεχνίτες Γ’ Τάξεως εντάσσονται στην επετηρίδα των
Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από
την οικεία Σχολή.
3. Η ένταξη των μουσικών γίνεται ως ακολούθως:
α. Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών της
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1481/1984 με βάση την ημερομηνία προαγωγής
στο βαθμό τους. ‘Οσοι απ’ αυτούς δεν έχουν αποφοιτήσει από παραγωγική
σχολή δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα.
β. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που είναι απόφοιτοι της
Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και
Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά απο-
φοιτήσεώς τους από τη Σχολή αυτήν και διέπονται από τις διατάξεις που
διέπουν τους ομοιόβαθμούς τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.
γ. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που δεν προέρχονται από τη
Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των
Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίσοιχα και η μεταξύ τους σειρά κα-
θορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω
εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται
περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγης, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική
σχολή. Εξ’ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.
δ. Οι Αστυφύλακες εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με
βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία
Σχολή. Αν δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Αστυφυλάκων, η ενταξή τους
γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάταξής τους.
4. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που θα ενταχθούν στο προσωπικό
γενικών καθηκόντων με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφ. β’ και
3 εδάφ. γ του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι απόφοιτοι Λυκείου και
επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Αρχιφυλάκων, εισάγονται στη Σχολή
αυτήν άνεϋ εξετάσεων κατά τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους,
καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού εισακτέων και
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι αποφοιτώντες ευδόκιμα από την ανωτέρω
Σχολή θεωρούνται άτι απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα παραγωγικής
σχολής από την ημερομηνία που απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα ειδικών
καθηκόντων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 1 του Π.Δ.406/1994 (Α 225) ορίζει ότι:
“Οσοι από τους υπηρετούντες Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και
Αστυφύλακες ειδικών καθηκόντων εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 33 του Ν. 2168/1993 (Α’-147) και με τη δήλωση ενταξής τους στο
αστυνομικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δεν είχαν ζητήσει
την υπαγωγή τους στο προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.
1481/1984 (Α’-152) όριο ηλικίας, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να
ζητήσουν εγγράφως την υπαγωγή τους στο ανωτέρω όριο ηλικιας, εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.”
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 21 Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003,ορίζεται ότι:
“Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από το αστυνομικό
τεχνικό προσωπικό και το αστυνομικό προσωπικό μουσικής και εντάχθηκαν στην
κατηγορία των γενικών καθηκόντων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.
2168/1993 (ΦΕΚ 147 A), προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη
συμπλήρωση εννέα (9) ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή Τεχνίτη A
Τάξεως, εφόσον συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από
κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων και εντάσσονται στο τέλος της
επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων.
Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα θεωρείται για το αστυνομικό
τεχνικό προσωπικό και ο χρόνοςπαραμονής μέχρι τρία (3) έτη στον προηγούμενο
βαθμό του Τεχνίτη B Τάξεως. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι δεν ασκούν
ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Η προαγωγή, για όσους από το
ανωτέρω αστυνομικό προσωπικό πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις,
λογίζεται
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου”.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 34
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’)
αντικαθίσταται ως εξής:
“7. Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέπονται από
διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα
σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης”.
2. ‘Εργα που ανατέθησαν στην Ελληνική Αστυνομια έστω και προσωρινά
με διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα
σχέδια των οποίων δεν έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης δεν εκτελούνται, εφόσον δεν διατηρηθούν σε ισχύ με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
υπουργού, οι οποίες εκδίδονται, εφάπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
ενάς (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω
προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφάπαξ, με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31.12.1994 με την
υπ’αριθμ. 6004/8/43 μβ/1994 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
(ΦΕΚ Β’573).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την υπ’αριθμ. Β3-372/1994 απόφαση των Υπουργών
Δημ.Τάξης και Εμπορίου (ΦΕΚ Β’666) που διατηρεί την ισχύ ορισμένων
διατάξεων και έργων σχετικών με θέματα του Υπ.Εμπορίου.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την υπ’αριθμ. 1947/1994 απόφαση των Υπουργών
Τουρισμού και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’846) που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις του άρθρου 14 της 503007/1976 απόφασης του Γεν.Γραμματέα
του ΕΟΤ (κύρωση με άρθρο 8 Ν.1652/1986), που προβλέπουν τη θεώρηση
των τιμοκαταλόγων εκάστου δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης, από
την οικεία Αστυνομική Αρχή, και μόνον όσον αφορά ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νομούς ή νησιά οπου δεν εδρεύουν
Υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. Δ15/Φ5.2/25010/1994 απόφαση
των Υπουργών Βιομηχανίας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’876) που διατήρησε σε
ισχύ τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2115/1993
“Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.
1423/1984”, “Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες
διατάξεις, (ΦΕΚ 15/15.2.1993 Α), μόνο ως προς το μέρος που αφορούν
την επίδοση από την Αστυνομική αρχή των αποφάσεων του Επιθεωρητή
Μεταλλείων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νόμου και βάσει των οποίων επιβάλλονται
μέτρα στην περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισμάτων
ή έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των
περιοίκων και των διερχομένων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. ΔΥ3α/664/1994 απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’878), που διατήρησε σε ισχύ 1) τις
διατάξεις της αρ. 1273/1986 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.
Ασφαλίσεων, που προβλέπουν τη χορήγηση βεβαίωσης από την Υπηρεσία
Αλλοδαπών για την ιδιότητα ομογενούς από τη Βόρ. ‘Ηπειρο, με σκοπό
τη λήψη μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος, από την οικεία Αστυνομική
Αρχή και 2) τις διατάξεις του άρθρου 2 Α.Ν. 1845/1939 (Α’/298) και
άρθρου 20 του Π. Δ/τος 247/91 (Α’/93), που προβλέπουν την εκτέλεση
αποφάσεων για κλείσιμο ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων κλπ., από
την οικεία Αστυνομική Αρχή.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. Γ1/1010/1994 απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’878), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ
(ΦΕΚ 816/Β’/65), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Α.Υ.Κ.Υ.
Φ.21 / 21 /1473/28.4.72 (ΦΕΚ 324/Β’/72), που προβλέπουν την
αφαίρεση αδειών οικοδομών από την οικεία Αστυνομική Αρχή.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 37114/1994 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’882), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις:
1. Του άρθρου 10 του Ν. 2119/93 (ΦΕΚ 23 τ.Α’), που προβλέπει
συνυπογραφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή των πιστοποιητικών
ανυπαρξίας.
2. Του άρθρου 8 παρ. 2 του Π.Δ. 417/93 (ΦΕΚ 176 τ.Α’) που
προβλέπουν τη γνωμοδότηση – παροχή στοιχείων από την αστυνομική
αρχή στην οποία υποβλήθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου, προκειμένου
να εκδοθεί νέο.
3. Του άρθρου 24 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143 τ.Α’), που προβλέπει
έγγραφη δήλωση για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης έκθετου.
4. Του άρθρου 32 της παρ. 1 και 2 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/τ.Α’), που
προβλέπει τον ορισμό νεκροσκόπου ιατρού από την οικεία αστυνομική
αρχή για τη σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου και την έγγραφη
πιστοποίηση θανάτου σε περίπτωση ανυπαρξίας γιατρού.
5. Της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 1516/1985 (ΦΕΚ 20 τ.Α’), που
προβλέπει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από την αστυνομική αρχή,
για μεταδημότευση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 394577/1994 απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’885), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις α) των άρθρων 9 και 12 του ΠΔ 101/1985 “Λήψη υγειονομικών
και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης,
βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών” (Α 32), που
προβλέπουν τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τη
διακίνηση και μεταφορά βοοειδών, τους περιορισμούς στις εξόδους
και μεταβιβάσεις της κυριότητας αυτών και τις υποχρεώσεις
ζωοεμπόρων και κρεοπωλών, από την οικεία αστυνομική αρχή και
β) Των άρθρων 4 παρ. 5, 16, 17 και 18 του Π.Δ. 40/1977 “περί της
κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωϊκής
προελεύσεως” (Α 18), που προβλέπουν αα) τη συνδρομή των αστυνομικών
αρχών στη διενέργεια των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και επίβλεψη
για την εκτέλεση των μέτρων που προτείνονται για την εξασφάλιση
της δημόσιας υγείας, ββ__________) την κοινοποίηση στην αστυνομική αρχή υπό
του κτηνιάτρου έκθεσης κατασχέσεως τροφίμων ακαταλλήλων προς βρώση
ή κατανάλωση, ως μη πληρούντων τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ή επιβλαβών ή επικινδύνων και επίδοση στον ιδιοκτήτη ,
γγ) την κοινοποίηση στην αστυνομική αρχή των εκθέσεων τριμελών και
πενταμελών επιτροπών, δδ) την απομάκρυνση – καταστροφή των
κατασχεθέντων οριστικώς τροφίμων, με μέριμνα των αρμοδίων
αστυνομικών ή άλλων κατά περίπτωση αρχών – σύνταξη σχετικού
πρωτοκόλλου και εε) την αποθήκευση κατασχεθέντων και προοριζομένων
για επανεξαγωγή τροφίμων με μέριμνα της αστυνομικής αρχής.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 37008/388/1994 απόφαση των Υπουργών
Δημ.Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β’885), που διατήρησε
σε ισχύ τις διατάξεις α) του άρθρου 15 της αριθ. 65.000/1993
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
“Ασυρματικά Τηλέφωνα” (ΦΕΚ 244/Β), που προβλέπουν την συνεπικουρία
αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη
διενέργεια ελέγχων σχετικών με την κυκλοφορία και χρήση
ασυρματικών τηλεφώνων, από την οικεία Αστυνομική Αρχή και
β) του άρθρου 12 της αριθ. 60.600/1993 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών “Διακίνηση Ασυρματικών
Συσκευών” (ΦΕΚ 280/Β) που προβλέπουν την συνδρομή των αρμοδίων
οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη
διενέργεια ελέγχων σχετικών με την εμπορία ασυρματικών συσκευών,
από την οικεία Αστυνομική Αρχή.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/57263/28.11-1.12.1994
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’894), που
διατήρησε σε ισχύ τις διατάξεις: 1) εδ. ζ παρ. 1 του άρθρου 55
του Ν. 2121/1993 “Πνευματική ιδιοκτησία, συγγεν. δικαιώματα και
πολιτιστικά θέματα” (ΦΕΚ 25Α’) που προβλέπει τον έλεγχο από τους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με σύμπραξη της δημόσιας αρχής
σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων κ.λπ.
για να διαπιστωθεί αν προσβάλλονται τα δικαιώματα των δημιουργών,
2) Του άρθρου 63 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25Α’ που προβλέπει την
παρεμπόδιση της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της
εξακολούθησής της, με σύμπραξη της αστυνομικής αρχής, εφόσον αυτή
ζητηθεί με αίτηση του δημιουργού ή των δικαιοδόχων του, κατά τις
διατάξεις του άρθρου αυτού,
3) Της αριθμ. 34593/1108/1983 απόφασης Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ
398Β’) που προβλέπει την ανάθεση και στις αστυνομικές αρχές του
έργου της προστασίας των σπηλαίων και
4) του άρθρου 5 του Κ.Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ 275Α’) που προβλέπει την
υποχρέωση των αστυνομικών αρχών να δέχονται δηλώσεις κατοχής
αρχαίων από ιδιώτες μόνον όσον αφορά τους νομούς και τα νησιά όπου
δεν εδρεύουν Εφορείες Αρχαιοτήτων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 80301/1994 απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’898), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις της 1872/19.5.1992 κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και του Υφυπουργού Υγειας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Β-370) και μόνον, όσον αφορά, σε σχέση με τις Αστυνομικές Αρχές,
την υποχρεώση αυτών για την ενέργεια σχετικών ελέγχων. Οι
Αστυνομικές Αρχές αποδεσμεύονται, εφεξής, από την ευθύνη θεώρησης
των σχετικών βιβλίων και λοιπές συναφείς εργασίες.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 4129.2/33/1994 απόφαση των Υπουργών
Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’898), που διατήρησε σε
ισχύ τις διατάξεις των Ν.Δ. 712/1970 “Περί διοικητικού ελέγχου του
ναυτικού ατυχήματος” (Α-237), Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου” (Α-261 ), Ν. 743/1977 “Περί προστασίας του
θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (Α-319),
Ν.Δ. 420/1970 “Περί Αλιευτικού Κώδικος” (Α-27), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 1740/1987 (Α-221 )και το Ν.204/1992 (Α-70) και του Π.Δ.
861/1979 “Περί Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού και
της ενώπιον αυτών διαδικασίας” (Α-246), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 579/1989 (Α-246), που προβλέπουν την επίδοση ή την κοινοποίηση
συναφών εγγράφων των Λιμενικών Αρχών, με αντίστοιχο αποδεικτικό,
για περιπτώσεις εκτός της τοπικής αρμοδιότητας των Λιμενικών Αρχών,
εφόσον η επίδοση ή η κοινοποίηση των εγγράφων αυτών, είναι αδύνατη
με άλλο τρόπο ή από άλλες αρχές ή όργανα επίδοσης. (ισχύς από
4.12.1994).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 1132603/1222/24-28.11.1994 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Δημ. Τάξης (ΦΕΚ Β’883), που διατήρησε
σε ισχύ πληθώρα διατάξεων (ενδεικτικά: Του άρθρου 1 παρ. 7 του
από 24.10.1940 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 349 Α’) που προβλέπουν την εκτέλεση,
από αστυνομικά όργανα της οικείας Αστυνομικής αρχής, των
πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής (ΠΔΑ) επι των αυθαιρέτως κατόχων
ανταλλαξίμων κτημάτων, Της αριθ. 37445/42/3.3.42 κοινής
Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 22Β’), με βάση τις οποίες έχει
ανατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές η διενέργεια ένορκης ανάκρισης,
κατόπιν διαταγής του οικείου Υπουργού, για τη βεβαίωση, παρά
της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ, του τραυματισμού , της εξαφάνισης
ή του θανάτου του στρατιωτικού εν γένει, κατά τον πόλεμο 1940-41
και κατά την περίοδο 1946-50 (αριθ. 86/1976 απόφαση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου), σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης των
γεγονότων τούτων από επίσημα στοιχεία, κλπ.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 26184/25-28.11.1994 απόφαση των
Υπουργών Πολιτισμού και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’883), που διατήρησε σε
ισχύ τις διατάξεις α) του άρθρου 3 (Δις) του Β.Δ. 20/27.12.58
“περι λειτουργίας δελτίων προγνωστικών επι του ποδοσφαίρου αγώνων”
για τον ορισμό εκπροσώπου του Υπουργείου Δημ. Τάξης στην επιτροπή
φύλαξης και ελέγχου μητρών και αντιπαραβολή κερδιζόντων δελτίων
ΠΡΟ-ΠΟ στις ζώνες Α & Β Αθηνών και Θεσσαλονίκης και β) του άρθρου
6 του Π.Δ. 395/90 “οργάνωση και διαχείριση αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ)
και του λαχείου “ΠΡΟ-ΤΟ” για τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου
(ανώτερου υπαλλήλου) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην
επιτροπή κλήρωσης του αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ) και λαχείου ΠΡΟ-ΤΟ.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 35
Στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
(Τ.Α.Α.Χ.-Τ.Α.Ο.Χ.) τοποθετούνται ως Διευθυντές και Υποδιενθυντές αυτών
ανώτεροι αξιωματικοί της ελληνικής Αστυνομίας, οριζόμενοι με απόφαση
του Υπουργού Δημοσίας Ταξής. Με ίδια απόφαση ορίζονται ως Γραμματείς
κατώτεροι αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 36
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’)
‘Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης’ προστίθεται εδάφιο ζ’, που έχει
ως εξής:
“ζ. Προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων”.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 37
Οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ 420/251 Γ.1092ιΣ.523 από
7.3.1991 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, που κυρώθηκε με το
άρθρο 41 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α’), εφαρμόζονται και για τους
στρατευσίμους της κλάσεως 1981 (γεννηθέντες το 1960), που πληρούν τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις.
***Το άρθρο 37 καταργήθηκε από 1.9.1997 με το άρθρο 30 Ν.2510/1997
ΦΕΚ Α 136 με τις επιφυλάξεις του άρθρου 28 αυτού
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 38
Καταργούμενες διατάξεις
1. Καταργούνται:
α. Τα άρθρα 1 μέχρι και 16 του ν. 495/1976 “Περί όπλων, εκρηκτικών
μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων” (ΦΕΚ 337 Α’).
β. Οι παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο, και 2 του άρθρου 252 και η
παράγραφος 8 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969 Περί Δασικού Κώδικος (ΦΕΚ
7 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 12 του ν.177/1975 (ΦΕΚ
205 Α’).
γ. Το άρθρο 4 του Β.Δ. 15 (27)/18-12-1836 “Περί Αστυνομίας της
Εμπορικής Ναυτιλίας” (ΦΕΚ 75 Α’).
δ. Το εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 128 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.δ. 4090/1960.
2. Επίσης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις, που προβλέπονται από
τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των διαταγμάτων και
αποφάσεων που ρυθμίζουν τα συναφή θέματα.

 

‘Αρθρο 39
1. Ποσά που έχουν καταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή έχουν κατατεθεί
σε τράπεζες, υπέρ επαγγελματιών ή αμειβόμενων ποδοσφαιριστών, καθώς και
τυχόν άλλων αθλητών και προπονητών ποδοσφαίρου, για τη μεταγραφή τους ή
την υπογραφή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή την ανανέωσή της με Π.Α.Ε.
που υπόκεινται στη ρύθμιση του νόμου “Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,
διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις’, ως
προς τη ρύθμιση των χρεών των Π.Α.Ε. θεωρούνται ως νομίμως
καταβληθέντα στους ανωτέρω και νομίμως υπέρ αυτών κατατεθέντα στις
τράπεζες καθ’ όσον αποτελούν χρέη των Π.Α.Ε. προς τους ανωτέρω με τους
οποίους συνήψαν σχετικές συμβάσεις. –
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ:122 Α’),
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
Επίσης η παράβαση των αυτών διατάξεων καθώς και η παράλειψη της
εμπρόθεσμης δημοσίευσης του ισολογισμού συνεπάγεται την προσωρινή και
μέχρι ένα (1) έτος στέρηση της, κατά το άρθρο 59 του ν. 1958/1991,
επιχορήγησης της Π.Α.Ε. ή του Σωματείου, ύστερα από σχετική απόφαση του
αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού. Η εκτέλεση της απόφασης αυτής
διακόπτεται, αφ’ ής εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε’.
3. Στο άρθρο 59 του ν. 1959/1991 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5
ως εξής:
‘3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για
θέματα αθλητισμού Υπουργού, δύναται να επιχορηγούνται, επιπρόσθετα, οι
Π.Α.Ε. και τα Σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου και μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) από
του ποσοστού που αναλογεί στη Γ.Γ.Α. από τα έσοδα του ΠΡΟ-ΠΟ.
4. Η Ε.Π.Α.Ε υποχρεούται, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός να
υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. για κάθε Π.Α.Ε. ή Σωματείο επικυρωμένα αντίγραφα
του συνόλου των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από την υ- πουργική
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου και αναφέρονται στον αμέσως
προηγούμενο μήνα.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών αυτών
διακόπτεται προσωρινά η επιχορήγηση από τον Ο.Π.Α.Π. μέχρι την υποβολή
τους.
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Π.Α.Ε. ή Σωματείο
επιχορηγήθηκε χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, η Π.Α.Ε. ή το
Σωματείο στερείται προσωρινά και για ένα (1) έτος της κατά το παρόν
άρθρο επιχορήγησής της, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για θέματα
αθλητισμού Υπουργού.
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 προστίθεται
περίπτωση γ’, αναριθμούμενης της ήδη υφιστάμενης περίπτωσης γ’ σε δ’,
που έχει ως εξής:
‘γ. Παρέχεται στον Ο.Π.Α.Π. το δικαίωμα της διενέργειας, μέχρι
σαράντα (40) ετησίως, πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, τα έσοδα
των οποίων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατί-
θενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, περ. α’, εδάφια αα’
και ββ’ του ν. 2065/1992, πλην του ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό
(23%) για το ΛΟΤΤΟ και δεκατρία τοις εκατό (13%) για το ΠΡΟΤΟ, που
περιέρχονται αντί του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π.. Η παραχώρηση
αυτή ισχύει μέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4 δις)
ετησίως, μετά τη συμπλήρωση των οποίων ισχύει πάλι η κατανομή των
εσόδων σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις αυτές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.2433/1996 ορίζεται ότι:
“1. Η παράγραφος 1γ του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 δεν έχει εφαρμογή
στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2168/1993, η οποία είχε
προστεθεί ως περίπτωση γ’ στην παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992. ”
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

‘Αρθρο 40
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 139
Α’) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:
“Για τον ίδιο σκοπό, με απόφαση του Υπουργού εθνικής Οικονομίας
δύνανται να επιχορηγούνται οι μέτοχοι των Σ.ΕΠ. από το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων μέσω του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.),
με το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000) δραχμών για κάθε
λεωφορείο μέχρι δώδεκα μέτρα μήκος και με το ποσό των είκοσι ενός
εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (21.700.000) δραχμών για κάθε αρθρωτό
λεωφορείο. Τα ποσά αυτά περιέρχονται στο Δημόσιο σε περίπτωση που θα
υπάρξει για το σκοπό αυτόν επιδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαικής
Κοινότητας.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

‘Αρθρο 41
Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνιστώνται:
α) Γενική Διεύθυνση κεντρικής νπηρεσίας, για την οποία κατά την
πρώτη εφαρμογή δύναται να κριθεί μεταξύ των υποψηφίων των εχόντων τα
νόμιμα προσόντα ο κατέχων κατά τη δημοσίευση του παρόντος τη θέση του
προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου, καταργουμένης συγχρόνως της
θέσης του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου και
β) Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεως και Περιφερειακών Υπηρεσιών, ως
μονάδες συντονισμού των Υπηρεσιών του Ταμείου μετά των αντιστοίχων
θέσεων Γενικών Διευθυντών.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 42
Η διάταξη του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992
τροποποιείται ως εξής:
“Τα τέλη για την αλληλογραφία της Βουλής και του Δημοσίου
υπολογίζονται σύμφωνα με ειδικό για το Δημόσιο τιμολόγιο, που
συνομολογείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ΕΛ.ΤΑ. και
δύναται να προκαταβάλλονται από το Δημόσιο”.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 43
Από 1 Οκτωβρίου 1993 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου
Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)
για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι συντάκτες μέλη των Ενώσεων
Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας κοι Εύβοιας αφ’ ενός και
Πελοποννήσου, Νήσων και Ηπείρου αφ’ ετέρου, διακοπτόμενης της ασφάλισης
τους στο Ι.Κ.Α..
Οι εισφορές για τον κλάδο Συντάξεων καθορίζονται του μεν εργοδότη σε
7,5% επί των αποδοχών των απασχολουμένων σ’ αυτόν, του δε ασφαλισμένου
σε 8,5% επί των ιδίων αποδοχών.
“Η εισφορά του εργοδότη για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας καθορίζεται
σε δύο τοις εκατό (2%) επι των αποδοχών των απασχολουμένων. Οι
καταβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εισφορές
ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται”.
***Το εντός ” ” εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του
άρθρου 16 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’159).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού

 

‘Αρθρο 44
‘Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει μετά δύο (2) μήνες από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του,

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1993
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΛΑΣ Α. ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1993
Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ- ΜΠΕΝΑΚΗ__

Σχόλια

Σχόλια


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.