ΝΟΜΟΣ ΥΠ” ΑΡΙΘ.2168 ΑΡΘΡΑ 8 ΩΣ 25

Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια του πρώτου άρθρου της συγκεκριμένης στήλης, το οποίο και σας προτείνω να διαβάσετε…

 

‘Αρθρο 8
Κατοχή κυνηγετικών όπλων
1. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται, εντός τριάντα (30)
ημερών από την απόκτησή τους, να ζητήσουν τον εφοδιασμό τους με άδεια
κατοχής, η οποία χορηγείται από την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας
τους.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 1, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 29.
***Βλ.σχετική ΥΑ 7011/10/72ιζ/2005 (ΦΕΚ 1158 Β΄/2005) περί “αντικατάστασης
του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού για την
επαναχορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων που έχει λήξει, από
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986”.
2. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται:
α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των όπλων
τους και να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων
αστυνομικών αρχών.
β. Να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα, αν δεν είναι
εφοδιασμένα με άδεια θήρας.
3. Με απόφαση των Υπουργών Δημάσιας Τάξης και Γεωργίας
κοθορίζονται:
α. Οι προδιαγραφές κυνηγετικών όπλων που κατασκευάζονται,
κατέχονται ή μετασκευάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, για τη
χρησιμοποίησή τους σε όλη τη διάρκεια του έτους από καλλιεργητές για
την καταπολέμηση των χαρακτηριζόμενων ως επιβλαβών ζώων.
β. Ο αριθμός των κυνηγετικών όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε
άτομο.
4. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου,
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του
παρόντος.
“5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή”.
***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 9
‘Οπλα σε πλοία και αεροσκάφη
1. Με άδεια των λιμενικών αρχών επιτρέπεται να φέρονται σε πλοία
με ελληνική σημαία όπλα με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων, για την ασφάλεια
του πληρώματος, των επιβατών και του πλοίου. Τα όπλα αυτά φυλάσσονται
από τον πλοίαρχο, ο οποίος σε περίπτωση ανάγκης τα παραχωρεί με ευθύνη
του σε μέλη του πληρώματος, που τα φέρουν για όσο χρόνο διαρκεί η
ανάγκη. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας κατοχής,
ο αριθμός και ο τύπος των όπλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Προκειμένου περί πλοίων με ξένη σημαία, που φέρουν οπλισμό για
την προστασία των επιβαινόντων, οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να τα
δηλώνουν στην τελωνειακή αρχή του πρώτου σημείου κατάπλου, η οποία
ενημερώνει αμέσως την αρμόδια λιμενική αρχή και όπου αυτή δεν υπάρχει
την αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο οπλισμός αυτός σφραγίζεται σε ειδικό
ασφαλή χώρο (TRANSIT) του πλοίου και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να
αποπλεύσει, οπότε η τελωνειακή αρχή τον αποσφραγίζει.
3.α. Εκτός από τα όπλα, που για λόγους ασφαλείας προβλέπονται στην
παράγραφο 1, επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής να
φέρονται σε πλοία με ελληνική σημαία περιηγητικά ή επιβατηγά διεθνών
πλόων, μεχρι δέκα (10) σκοπευτικά όπλα, με ανάλογο αριθμά φυσιγγίων,
για σκοποβολή. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω
άδειας, οι όροι διενέργειας της σκοποβολής και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
β. ‘Οπλα σκοπευτικά, που φέρονται σε πλοία περιηγητικά ή επιβατηγά
διεθνών πλόων με ξένη σημαία και δηλώνονται στην τελωνειακή αρχή του
πρώτου λιμένα κατάπλου δεν σφραγίζονται, αλλά παραμένουν εντός του
πλοίου με ευθύνη του πλοιάρχου και η τελωνειακή αρχή του σημείου εξόδου
ελέγχει, κατά τον απόπλου, την ύπαρξη των δηλωθέντων όπλων.
4. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
είδη οπλισμού δεν επιτρέπεται να φέρονται εκτός των πλοίων.
5. Πλοίαρχοι ή πλοιοκτήτες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, τα
οποία παροπλίζονται ή απολύεται το πλήρωμά τους, υποχρεούνται να
παραδώσουν τα όπλα και πυρομαχικά των πλοίων αυτών αμέσως στην αρμόδια
λιμενική αρχή, η οποία ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10
του παρόντος.
6. Απαγορεύεται να φέρονται εντός των αεροσκαφών όπλα και
πυρομαχικά για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων που οι
αερομεταφορείς χρησιμοποιούν σε πτήσεις αυξημένου κινδύνου οπλισμένους
συνοδούς. Στην περίπτωση αυτήν οι αλλοδαποί αερομεταφορείς είναι
υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κατεχόμενα είδη οπλισμού στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ οι ημεδαποί αερομεταφορείς δύνανται να
κατέχουν είδη οπλισμού και να χρησιμοποιούν οπλισμένους συνοδούς, μετά
από άδεια κατοχής και οπλοφορίας που χορηγείται από την αστυνομική
αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα όπλα
φέρονται αποκλειστικά από τους συνοδούς εντός του αεροσκάφους.
7. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή
τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 10
Οπλοφορία
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 9, απαγορεύεται να φέρονται όπλα ή άλλα είδη που προβλέπονται
στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
2. Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που υπηρετούν στις
ένοπλες δυνάμεις, στην ελληνική αστυνομία, στο πυροσβεστικό και
λιμενικό σώμα, στην τελωνειακή υπηρεσία και σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Εφόσον
δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις, με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού
και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι περιπτώσεις, οι
προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες, με τις οποίες είναι δυνατή
κατ’ εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση, η οπλοφορία του προσωπικού κάθε
υπουργείου.
3. ‘Ελληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, δύνανται να οπλοφορούν, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, στις εξής περιπτώσεις:
α. Για ατομική τους ασφάλεια, μετά από γνώμη του αρμόδιου
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα οοβαροί λόγοι.
β. Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων,
τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν
ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προορι-
ζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και
σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η
άδεια κατοχής χορηγείται στο όνομα εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν τους
ανωτέρω φορείς, ενώ η άδεια οπλοφορίας στο όνομα εκείνων στους οποίους
ανατίθεται η ασφάλεια των προσώπων, των εγκαταστάσεων, οικημάτων, πο-
λύτιμων αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών. Στην άδεια οπλοφορίας
αναγράφονται οι προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί ο κάτοχός της να
φέρει τα όπλα που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 11.
4. Με τις καθοριζόμενες στην παρ. 3 προϋποθέσεις, δύναται η
αρμόδια αστυνομική αρχή να χορηγεί άδεια οπλοφορίας και σε υπηκόους
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι οποίοι κατοι-
κούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και
με τους όρους της αμοιβαιότητας, είναι δυνατό σε εξαιρετικές
περιπτώσεις να επιτραπεί η οπλοφορία και σε άλλους αλλοδαπούς, οι
οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα.
5. Κατ’ εξαίρεση και με τον όρο της αμοιβαιότητας, μετά από άδεια
που χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, ύστερα από αίτηση
αλλοδαπής αρχής και γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται η ο-
πλοφορία διπλωματικών υπαλλήλων, στρατιωτικών ακολούθων ή αστυνομικών
ξένων χωρών, οι οποίοι υπηρετούν στις πρεσβείες ή προξενεία των χωρών
τους στην Ελλάδα ή συνοδεύουν επίσημα πρόσωπα ή έρχονται στην Ελλάδα
για παραλαβή διωκόμενων ατόμων των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση.
6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος
άρθρου άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια.
Στις περιπτώσεις του εδαφίου β’ της παρ. 3, πλην της περιπτώσεως οπλο-
φορίας για προστασία προσώπων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία
και με αυτόματα ή άλλα πυροβόλα όπλα, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί
λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης.
7. ‘Αδεια οπλοφορίας χορηγείται επίσης για άσκηση στη σκοποβολή, με
τα όπλα που κάθε φορά επιτρέπονται γι’ αυτόν το σκοπό. Οι άδειες αυτές
χορηγούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή στο όνομα μελών ανα-
γνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που επιδιώκουν την προαγωγή του
αθλήματος της σκοποβολής. Ο κότοχος της άδειας επιτρέπεται να
οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατα τη μετάβαση στο χώρο αυτόν
και επιστροφή, καθώς και από τόπο σε τόπο, προς συμμεοχή σε επίσημους
αγώνες σκοποβολής τα όπλα μεταφέρονται κενά τοποθετημένα σε ειδικές
οπλοθήκες. Η άσκηση των ανηλίκων γίνεται με την εποπτεία των υπευθύνων
των σκοπευτηρίων ή αθλητικών σωματείων.
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων τις
παρούσας παραφράφου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και
Δημόσιας Ανάγκης.
8. Με τη Λήξη της ισχύος της άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7,8 και των παραγράφωνμ 3, 4, 5, 6 και 7 του
παρόντοςη με την ανάκλησή της, αφαιρείται από την αρμόδια αστυνομική ή
λιμενική αρχή το όπλο και τα φυσίγγια. Τα όπλα και φυσίγγια κρατούν, Τα
από την αστυνομική ή λιμενική αρχή της αφαίρεσε μέχρι δύο (2) χρόνια.
Αν στο διάστημα της διετίας χορηγηθεί στον ενδιαφρόμενο νέα άδεια ή
ανανεωθεί η αρχική, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου
αυτού, τα ανωτέρω είδη επιστρέφονται. Με άδεια των αστυνομικών αρχών
επιτρέπεται η πώληση ή διάθεσή τους από τους ιδιοκτήτες τους κατά το
διάστημα της διμηνίας ή πριν από τη λήξη ή ανάκληση της άδειας, σε
εμπόρους ή άτομα που έχουν άδεια της αστυνομικής αρχής για την αγορά
τους. Σε περίπτωσι που δεν πληρωθούν ή διατεθούν τα όπλα και τα
φυσίγγια ή δεν χορηγηθεί νέα άδεια ή δεν ανανεωθεί η αρχική, τα όπλα
και τα φυσίγγια μετά την παρέλευση της διετίας κατάσχονται και
περιέρχονται αυτοδίκαιες στο Δημόσιο, εγγραφόμενα με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας τάξης ή εμπορικής Ναυτιλίας στο υλικό της ελληνικής
αστυνομίας ή του λιμενικού σωματος αντίστοιχα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δηριόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία
για τη χορήγηση των αδειών οπλοφορίας και κατοχής όπλου, ο τρόπος
ανάκλησής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
10. α. ‘Αδεια θήρας χορηγείται από τις αρμόδιες δασικές αρχές μόνο
σε άτομα που είναι εφοδιασμένα με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή
βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προυποθέσεις
χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την έκδοση της
βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη
χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
β. Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται, εκτός των
περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης
και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώοεις αυτές κατά τη διέ-
λευση από κατοικημένες περιοχές τα άπλα πρέπει να φέρονται κενά εντός
θήκης.
11. Απαγορεύεται να φέρουν αεροβόλα όπλα και τουφέκια αλιείας άτομα
που δεν συμπλήρωσαν το 18ο και 16ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα.
Η μεταφορά αυτών επιτρέπεται μόνο από τον τόπο κατοικίας στο χώρο
άσκησης στη σκοποβολή και αλιεία και αντίστροφα. Η χρήση των όπλων
αυτών έξω από τους ειδικούς χώρους που προορίζονται για την άσκηση στη
σκοποβολή ή την αλιεία απαγορεύεται.
12. Δεν επιτρέπεται σε όσους οπλοφορούν νόμιμα να φέρουν τα όπλα
τους σε ελεγχόμενους κατά τον κανονισμό της Πολιτικής Αεροποριας χώρους
των αεροδρομίων, εκτός των αστυνομικών και τελωνειακών υπαλλήλων κατά
το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας τους στους χώρους αυτούς.
13. α. ‘Οποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται
στις παραγράφους 1, πλην της περιπτ. γ’, και 3 περιπτ. α’ και δ’ του
άρθρου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
Θεωρείται επιβαρυντική περίιπτωση και διπλασιάζονται το κατώτερα όρια
ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις,
δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας
μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.
β. ‘Οποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται σπς
παρ. 1 περιπτις παρ. 1 περιπτ. γ, 2 και 3 περιπτ. β’, γ και ε’ του
άρθρου 1 του παρόντος ή παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και
12 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και
χρηματική ποινή.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 11
Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών
Χρήση εκρηκτικών υλών
“1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά
και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής. Οι προυποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας,
τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης.”
***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 1, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 15.
2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που
διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, χωρίς άδεια της αρμόδιας
ορχής. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά κυνηγετικών
και αεροβόλων όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων
και καψυλίων κυνηγιού, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1,
παράγραφοι 2 και 3 περιπτ. ε’.
Η άδεια μεταφοράς χορηγείται:
α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του
ενδιαφερόμενου, για τα είδη των οποίων επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.
β. Από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας στις περιπτώσεις της παραγράφου
4 του άρθρου 5 του παρόντος.
γ. Από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή
Γεωργίας ή Εμπορικής Ναυρτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς των ειδών που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, από το τελωνείο εισόδου μέχρι το
τελωνείο εκτελωνισμού. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται
σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Η τελωνειακή αρχή υποχρεούται να
ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές για τη
λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά τη διαδρομή. Επίσης, δεν απαιτείται
άδεια μεταφοράς στις περιπτώσεις διαμετακόμισης.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς και διαμετακόμισης πρέπει να
πληρούνται, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, οι όροι συσκευασίας και
ασφαλούς μεταφοράς, που προβλέπονται από τους ισχύοντες οικείους
κανονισμούς, περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων υλών.
5. Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος,
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών,
επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που κατέχουν άδεια γομωτή και πυ-
ροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία προυπόθεση για τη
χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του παράντος άρθρου άδειας.
Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις,
η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηοη της
άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με
απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας.
6. Κατά τη διενέργεια εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά
και σε περιοχές όπου υπάρχουν οικοδομές, απαγορεύεται η χρήση
εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται για έδαφος, που δεν ειναι δυνατό
να εκσκαφεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό πιστοποιείται με υπεύθυνη
δήλωση του επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει
και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών και καθορίζει
στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις
γειτονικές οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς
και κατανάλωσης των ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυ-
νομική αρχή, μετά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας
πολεοδομίας.
“7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από
την παρ. 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων
χιλιάδων (200.000) δραχμών”.
***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 12
‘Ασκοποι πυροβολισμοί – Παράνομη χρήση
εκρηκτικών υλών
1. α. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί.
β. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών ή εκρηκτικών
υλών ή η χρησιμοποίηση αυτών για σκοπούς διαφόρους, εκείνων για τους
οποίους χορηγήθηκε η, άδεια αγοράς κατανάλωσης.
2. Εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη,
τιμωρούνται:
α. Οι παραβάτες της παρ. 1, περιπτ. α’, με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) μηνών.
β. Οι παραβάτες της παρ. 1. περιπτ. β’ με φυλάκιση τουλάχιστον, έξι
(6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000)
δραχμών.
___________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 13
‘Οπλα και αντικείμενα στις φυλακές
1. Κρατούμενοι από δημόσια αρχή σε φυλακές ή άλλους χώρους
απαγορεύεται να κατέχουν όπλο ή άλλο αντικείμενο από τα αναφερόμενα
στον παρόντα νόμο.
2. Απαγορεύεται η εισαγωγή στους ανωτέρω χώρους των ειδών αυτών,
καθώς και κάθε είδους αντικειμένων, που δεν επιτρέπονται από τον
κανονισμό των φυλακών, με τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη.
3. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία εκτίεται αθροιστικά και δεν
εφαρμόζονται μ’ αυτήν οι περί συρροής διατάξεις.

 

‘Αρθρο 14
Οπλοχρησία
‘Οποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον
παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και
καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι’ αυτό,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

‘Αρθρο 15
Διακεκριμένες περιπτώσεις
1. ‘Οποιος εισάγει, κατέχει, κατασκευάζει, μετασκευάζει,
συναρμολογεί, εμπορεύεται, παραδίδει, προμηθεύει ή μεταφέρει πολεμικά
τουφέκια, αυτόματα, πολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, χειροβομβίδες,
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και λοιπά είδη
πολεμικού υλικού, με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπράξη
κακουργήματος ή με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων, οργανώσεων,
σωματείων ή ενώσεων προσώπων, τιμωρείται με κάθειρξη, αν η πράξη δεν
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και
όποιος, για τον ίδιο σκοπό, λαμβάνει, αποκρύπτει ή με οποιονδήποτε
τρόπο δέχεται τα ανωτέρω αντικείμενα. Με την ίδια, επίσης, ποινή τιμω-
ρούνται και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διοικούσας επιτροπής ή οι
υπεύθυνοι ή αρχηγοί των κατά την προηγούμενη περίπτωση ομάδων,
οργανώσεων, σωματείων και ενώσεων, αν γνωρίζουν ότι κάποιο από τα μέλη
τους έχει παράνομα εφοδιαστεί ή κατέχει τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς
και τους σκοπούς που επιδιώκει και δεν το καταγγέλουν στις αρμόδιες
αρχές.
2. Κάθε από πρόθεση προπαρασκευαστική ενέργεια των πράξεων της
προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών
και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκα-
τομμυρίων ( 10.000.000) δραχμών.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και άρθρο 187Α ΠΚ (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40
Ν.3251/2004,ΦΕΚ Α 127/9.7.2004) σχ.με ποινές που επιβάλλονται για
εγκλήματα των παρ.1 και 2 του παρόντος όταν αυτά συνιστούν τρομοκρατικές
πράξεις.
3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων δημεύονται και τα
μεταφορικά μέσα, εφόσον ο κύριος ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο
εκπρόσωπος αυτού είναι αυτουργός ή συμμέτοχος της πράξης.
4. Επί των παραβάσεων της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου η
περάτωση της ανακρίσεως και η εισαγωγή της υποθέσεως στο ακροατήριο
γίνεται με απευθείας κλήση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν.
663/1977.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 16
Κατάσχεση – Δήμευση
1. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
που παράνομα εισάγονται, κατέχονται, κατασκευόζονται μετασκευάζονται,
συναρμολογούνται, φέρονται, μεταφέρονται ή διαμετακομίζονται,
ανευρίσκονται ή παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκείνα, που
έχουν παραδοθεί ή έχουν εγκαταλειφθεί κατά το παρελθόν, για
οποιονδήποτε λόγο, στις αυτυνομικές αρχές, κατάσχονται.
2. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, προκειμένου για τα όπλα και λοιπά
αντικείμενα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που εισάγονται στα
τελωνεία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου για τα
ανωτέρω αντικείμενα που κατέχονται ή φέρονται παράνομα σε παραμεθόριες
περιοχές ή απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες, δικαιούνται να
προβαίνουν στην κατάσχεση των ειδών αυτών και στη σύλληψη των υπαίτιων,
εκπληρούντες καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, οι
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων υποχρεούνται σε
άμεση παράδοση των συλληφθέντων ατόμων και των κατασχεθέντων όπλων και
λοιπών αντικειμένων στην οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή.
3.Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα που κατάσχονται,κατά τις παραγράφους
1 και 2,δημεύονται,σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 76 του Ποινικού Κώδικα,εξ αυτών δε εκποιούνται μόνο
εκείνα των οποίων επιτρέπεται η εμπορία κατά τις διατάξεις του
άρθρου 6 του παρόντος.
“Οι αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές, δασικές αρχές
καθώς και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που κατάσχουν τα
ανωτέρω όπλα και λοιπά αντικείμενα, δύνανται να ζητήσουν δια του
προϊσταμένου τους Υπουργού, όσα από αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις
ανάγκες τους ή τον εμπλουτισμό συλλογών, από τον αρμόδιο ειααγγελέα ή
επίτροπο, ο οποίος μετά την τελεσίδικη απόφαση δήμευσης παραγγέλλει την
παράδοσή τους στην αιτούσα αρχή, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.”
*** Το δεύτερο εδάφιο αντικατατάθηκε ως άνω με την παρ.19 άρθρ.16
Ν.2873/2000,ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
4. Οι Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών δύνανται να μην
αποστέλλουν στην αρμόδια εισαγγελία όπλα και λοιπά αναφερόμενα στο
άρθρο 1 αντικείμενα, που απεστάλησαν σ’ αυτές για εξέταση, όταν αυτά
παρουσιάζουν ιδιαίτερο εργαστηριακό ενδιαφέρον και είναι απολύτως
απαραίτητα για συνεχείς συγκριτικές εξετάσεις ή απαιτούν περαιτέρω
αξιολόγηση και είναι χρήσιμα για μελλοντικές εργαστηριακές εξετάσεις.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες
εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, μαζί με τις εκθέσεις και φωτογραφίες
των προαναφερόμενων αντικειμένων. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή
δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσκόμιση των ανωτέρω πειστηρίων,
τα οποία, όταν καταστεί τελεσίδικη η απόφαση δήμευσής τους,
επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :
5. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποστολής των ανωτέρω
πειστηρίων στην αλλοδαπή προς εξέταση, στις περιπτώσεις που η αποστολή
αυτή κρίνεται απόλυτα αναγκαία.
6. ‘Οταν κατάσχονται είδη από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου και από τη φύλαξή τους στις υπηρεσίες που τα κατάσχουν,
δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας, παραδίδονται προς φύλαξη στις
πλησιέστερες αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 17
Ειδικές ποινικές διατάξεις
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή,
μεταφορά και χρήση:
α. ‘Οπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.
β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς
και των ιδίων των βλημάτων.
γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα βλήματα, ως
και των βλημάτων αυτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύναται να απαγορεύεται
για σοβαρούς λόγους ασφάλειας, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία όπλων
σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων και εκρηκτικών υλών και να τίθενται
περιορισμοί στην κατασκευή ή διάθεση κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων
πυροβόλων όπλων.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.ΟΗ) δραχμών.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και άρθρο 187Α ΠΚ (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40
Ν.3251/2004,ΦΕΚ Α 127/9.7.2004) σχ.με ποινές που επιβάλλονται για
εγκλήματα των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου όταν αυτά συνιστούν
τρομοκρατικές πράξεις.
“4. Οι παραβάτες των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.”
***Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 18
Χορήγηση και ανάκληση αδειών
1. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο χρόνος ισχύος τους
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται σε
όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα:
α. Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό
κακουργήματος.
β. Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της
κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που
αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις
του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
γ. Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και
τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε
πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε
περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο αρκεί η
ανάστολή.
3. Επίσης, οι άδειες που αναφέρονται οτην προηγούμενη παράγραφο,
δεν χορηγούνται:
α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των
οπλών και λοιπών αντικειμένων, πού αναφέρονται στον παρόντα νόμο και
ιδιάιτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή
άλλες ψυχομειωτικές καταστάσεις. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω
βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
β. Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
“4. Αδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και
φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων
σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή
εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.”
***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται ν’ αρνηθούν τη χορήγηση των
αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες
σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμει ποινική δίωξη για παραβάσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση καταδίκης που αποτελεί κώλυμα για χορήγηση άδειας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, ή συνδρομής των κωλυμάτων των
παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται οι άδειες που
έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μη χορηγείται
άδεια σε σύζυγο αυτού που έχει καταδικασθεί ή συγγενή αυτού, εξ’
αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, πριν παρέλθουν 5
χρόνια από την ανάκληση της άδειας.
“7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικά πρόσωπο, οι διατάξεις των
παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί σωματείων, για τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές,
προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.”
***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
“8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλονα και για τις
περιπτώσεις χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2
και 5 του παρόντος νόμου αδειών, που χορηγούνται από υπηρεσίες άλλων
υπουργείων. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 περ. α’
του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.”
***Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
9. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον
παράντα νόμο αδειών, επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιάφερομένου ενώπιον
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ
αυτόν της απορριπτικής απόφασης.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 19
Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών
και εμπόρων
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εισάγουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2
του παρόντος νόμου αντικείμενα για οποιονδήποτε λόγο ή κατασκευάζουν,
μετασκευάζουν, συναρμολογούν και επεξεργάζονται εντός του κράτους
οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 είδη, υποχρεούνται με την
υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία
Εγκληματολογικών Ερευνών υπεύθυνη δήλωση, η οποία να περιέχει τα πλήρη
στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω αντικειμένων. Στη δήλωση
επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία κατέχουν για το είδος οπλισμού
2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο φυσικά και νομικά
πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίζουν στις ανωτέρω υπηρεσίες δείγματα
προς εξέταση, εφόσον τους ζητηθούν.
3. Οι έμποροι των διαλαμβανάμενων στο άρθρο 6 ειδών υποχρεούνται να
παραδίδουν στους αγοραστές έντυπα στην ελληνική γλώσσα, στα οποία να
αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηρισπκά των ειδών αυτών και οδηγίες
ασφαλούς χρήσης τους.
4. Η συμμόρφωση προς τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο
υποχρεώσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 20
‘Ελεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών ειδών
1. Τα είδη που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3, πλην των
περιπτ. η’, θ’ και ια’ του άρθρου 6, που εισάγονται ή κατασκευάζονται
και συναρμολογούνται στο εσωτερικό και προορίζονται για εμπορία,
υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας προ της εισαγωγής τους ή προ της
ενάρξεως της μαζικής παραγωγής τους. Μετά τον έλεγχο χορηγείται
σχετικό πιστοποιητικό. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση των
προς εισαγωγή ειδών, χορηγείται άδεια εισαγωγής των αναγκαίων δειγ-
μάτων.
2. Ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται:
α. Για τα είδη που κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από
επιχειρήσεις που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, από
υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση
του Υπουργού.
β. Για τις εκρηκτικές ύλες από το Υπουργείο βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
“γ. Για τα λοιπά είδη, από δημόσια υπηρεσία ή εποπτευόμενο από το
κράτος φορέα, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής ‘Αμυνας
κοι Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο
τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και η τύχη των
ακατάλληλων δειγμάτων”.
(3)*** Η περ. γ’ της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω και η παρ.3 καταργήθηκε
με την παρ.1 άρθρου 4 Ν.2452/1996 (Α 283).
4. Δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας τα είδη, για τα οποία
έχει γίνει τέτοιος έλεγχος από χώρα της κοινότητος: Για τα είδη της
παρ, 1 του παρόντος άρθρου, που μεταφέρονται σε χώρες μέλη της Κοινό-
τητας, απαιτείται επιπλέον σφραγίδα επί των όπλων, δηλωτική της
καταλληλότητας αυτών, η οποία τίθεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Ο
τύπος και η μορφή της σφραγίδας καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Εθνικής ‘Αμυνας και Δημόσιας Τάξης.
5. Η λειτουργία εργαστηρίων δοκιμής όπλων και πυρομαχικών
επιτρέπεται μόνο σε βιομηχανίες κατασκευής ή συναρμολόγησης των ειδών
αυτών.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) δραχμών.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 21
‘Ιδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων
1. Η ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων επιτρέπεται κατόπιν άδειας
του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί
χορήγησης της ανωτέρω άδειας, οι όροι λειτουργίας των σκοπευτηρίων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής
τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τα
σκοπευτήρια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι όροι
λειτουργίας των οποίων καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 22
Διοικητικές κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από
την ποινική δίωξή τους, δύναται να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών μέχρι τριών (3) μηνών των προ-
βλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
παράβασης, με απόφαση της υπηρεσίας που τις χορήγησε. Οι ανωτέρω
κυρώσεις επιβάλλονται και σε όσους παραβαίνουν τους όρους που
διαλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες.
2. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή
ενώπιον του αρμόδιου υπουργού εντός μηνός από την κοινοποίησή τους στον
ενδιαφερόμενο.
3. Σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, η
σχετική απόφαση κοινοποιειται στην αρμόδια δασική αρχή, η οποία
υποχρεούται ν’ αφαιρέσει την άδεια θήρας του παραβάτη για όσο χρόνο
προβλέπει η απόφαση αφαίρεσης της άδειας κατοχής.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 23
Προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος προς τις διατάξεις της
οδηγίας του Συμβουλίου των Ε.Κ. αριθ. 91/477/ΕΟΚ(L.256/91).
‘Εννοια όρων – ‘Εκταση εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της 91/477 από 18.6.91 οδηγίας του
Συμβουλίου των Ε.Κ. :
α. ‘Οπλα νοούνται τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στις παραγράφους
1 περ. α’, β’, δ’ και στ’, 3 περ. δ’, 4 και 5 περ. α’ του άρθρου 1 του
παρόντος.
β. Οπλοπώλης νοείται κάθε φυσικά ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο
χορηγείται άδεια κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγηαης
πυροβόλων όπλων.
γ. Τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι της χώρας, η οποία αναφέρεται στη
διεύθυνση που αναγράφεται σε αποδεικτικό έγγραφο της κατοικίας, ιδίως
στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές του
κράτους μέλους κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή στο μεταβιβάζοντα
επ’ ευκαιρία της μεταβίβασης όπλου.
δ. Ευρωπαικά δελτία πυροβόλου όπλου είναι έγγραφο, το οποίο
χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο, που
καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η προαναφερόμενη οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που εφαρμόζονται
στη χώρα μας:
α. Για την οπλοφορία, το κυνήγι και τη σκοποβολή.
β. Για την απόκτηση και κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τις
ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους
συλλέκτες και τους οργανισμούς πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα με
αντικείμενο τα όπλα.
γ. Για τη μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για εμπορικούς
σκοπούς.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 24
Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου
1. Το ευρωπαικό δελτίο πυροβόλου όπλου εκδίδεται από την αρμόδια
αστυνομική αρχή και είναι προσωπικό έγγραφο, επί του οποίου αναγράφονται
το ή τα πυροβόλα όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του
δελτίου. Επί του δελτίου αναγράφονται οι αλλαγές της κατοχής ή των
χαρακτηριστικών του πυροβόλου όπλου, καθώς και η απώλεια ή η κλοπή του
όπλου.
2. Η μέγιστη περίοδος ισχύος του δελτίου είναι πενταετής δυνάμενη
να παραταθεί. Αν το δελτίο αφορά μόνο πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεια
κάνη, η μέγιστη περίοδος ισχύος του είναι δεκαετής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι
χορήγησης του δελτίου και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ αυτό.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 25
Απόκτηση όπλου από κάτοικο άλλου κράτους –
μέλους της Κοινότητας
1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια αγοράς για την απόκτηση
όπλου, προκειμένου για κάτοικο άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, η
άδεια αυτή χορηγείται μετά απά προηγούμενη συναίνεση του κράτους αυτού,
εκτός εάν πρόκειται για τουφέκια σκοποβολής μιας βολής ανά αυλακωτή
κάνη.
2. Αν ο αποκτών οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο είναι κάτοικος άλλου
κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος αυτό ενημερώνεται σχετικά από
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και από τον ίδιο τον αποκτώντα.
3. Για την απόκτηση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου από πρόσωπο που δεν
κατοικεί στην Ελλάδα απαιτείται, πέραν των προϋποθέσεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και άδεια μεταφοράς,
όταν το όπλο πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλα κράτη μέλη, της κοινότητας
ή όταν αυτό δεν πρόκειται να μεταφερθεί, αιτιολογημένη έγγραφη δήλωση
του ενδιαφερόμενου περί του λόγου της κατοχής του όπλου στην Ελλάδα.
_____________________________________________________________________

Σχόλια

Σχόλια


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.