ΝΟΜΟΣ ΥΠ” ΑΡΙΘ.2168 ΑΡΘΡΑ 26 ΩΣ 44

Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια του αρχικού άρθρου περί νομοθεσίας, το οποίο και συμβουλεύω τους αναγνώστες να διαβάσουν.

 

‘Αρθρο 26
Διατυπώσεις που απαιτούνται για την
κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα
1. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα πυροβόλα όπλα μπορούν
να μεταφερθούν από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος μόνο σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.
2. Για κάθε μεταφορά πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο
ενδιαφερόμενος ανακοινώνει πριν από κάθε αποστολή στη Διεύθυνση
Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:
α. Το όνομα και τη διεύθυνση του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.
β. Τη διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα
συγκεκριμένα είδη.
γ. Τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.
δ. Τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς
και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.
ε. Το μεταφορικό μέσο.
στ. Την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία
άφιξης.
Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στις δύο τελευταιες περιπτώσεις δεν
χρειάζεται να ανακοινώνονται όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ οπλοπωλών.
Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η
μεταφορά, ιδίως στους όρους ασφάλειας, συνεργαζόμενη προς τούτο με τα
συναρμόδια υπουργεία. Στην περίπτωση που επιτρέπεται η μεταφορά αυτή,
εκδίδεται άδεια που περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στις ανωτέρω α’ – στ’
περιπτώσεις στοιχεία. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι
τον προορισμό τους και επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των
κρατών μελών.
3. Για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, η ανωτέρω
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μπορεί να παρέχει σε
οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν αυτά από την Ελλάδα σε
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος οπλοπώλη, χωρίς την άδεια της
προηγούμενης παραγράφου. Η αυτή Διεύθυνση εκδίδει προς τούτο ειδική
άδεια μεταφορών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τη διετία, η
οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη
απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω άδειας συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι
τον προορισμό τους και επειδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των
κρατών μελών.
Πριν από κάθε μετάφορά οι οπλοπώλες γνωστοποιούν στα, νπουργεία
Δημόσιας Τάξης τα αναφερόμενα στις περιπτ, α’ – στ’ της παραγράφου 2.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 14.
4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των
άλλων κρατών μελών κατάλογο πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια
μεταφοράς προς την Ελλάδα μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση
αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις
περιπτώσεις μεταφοράς όπλων από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες
μέσω Ελλάδας προς λοιπά κράτη μέλη, της Κοινότητας.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών κα με χρηματική ποινή.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 27
Εξαιρέσεις
1. Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου, η κατοχή
πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού, δια μέσου δύο ή περίσσότερων
κρατών μελών, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει την
άδεια των εν λόγω κρατών.
Το Υπουργείο Δημόσιος Τάξης μπορεί να χορηγεί άδεια για ένα ή
περισσότερα ταξίδια, για περίοδο ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο, με
δυνατότητα ανανέωσης. Η άδεια αυτή εγγράφεται στο ευρωπαικό δελτίο
όπλου.
“2. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί για τα
κυνηγετικά όπλα και οι σκοπευτές για τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
εδαφίου ε’ της παρ. 2 του άρθρου 7 όπλα μπορούν να φέρουν χωρίς προηγούμενη
άδεια ένα ή περισσότερα από τα όπλα αυτά στην Ελλάδα, προκειμένου να
ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρουν Ευρωπαϊκό
Δελτίο, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι θα είναι σε θέση να
αποδείξουν το λόγο του ταξιδιού τους”.
***Η εντός ” ” παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 του
άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση και χρηματική ποινή.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 28
Ανταλλαγή πληροφοριών
1. Οι αρμάδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν όλες τις χρήσιμες
πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων στο
κράτος μέλος προορισμού αυτών.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις των άρθρων 25 και
26 του παρόντος ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη
μέλη διαμετακόμισης και τελικού προορισμού των όπλων.
3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ιδρύεται υπηρεσία συλλογής και
ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
‘Αρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις
1. ‘Οποιος κατέχει παράνομα όπλα και λοιπά αντικείμενα, που
διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, πλην των κυνηγετικών,
ποραμένει ατιμώρητος αν παραδώσει αυτά στην αστυνομική αρχή, μέσα σε
τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα
παραδιδόμενα επιστρέφονται στους κατοίκους τους εάν, μέσα σε τέσσερις
(4) μήνες απά την παράδοση, εφοδιασθούν με άδεια κατοχής σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού. ‘Οσα δεν επιστρέφονται περιέρχονται κατά
κυριότητα στο Δημόσιο, παραδίδονται δε από την οικεία αστυνομική αρχή
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.
2. Η δικογραφία που σχηματίζεται, για τις περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου
εισαγγελέα.
3. Μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης της
παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων,
που δεν είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής της δασικής αρχής,
υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. ‘Οσοι είναι
ήδη εφοδιασμένσι με δελτίο κατοχής υποχρεούνται, εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, να το καταθέσουν στην αρμόδια αστυνομική αρχή για να
εφοδιασθούν με άδεια κατοχής, χωρίς την υποβολή οποιουδήποτε άλλου
δικαιολογηπκού. Η αστυνομική αρχή δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση
ιατρικού πιστοποιητικού, ειδικά χορηγούμενου για το λόγο αυτόν αν έχει
αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας του αιτούντος.
“4. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, η οποία έληξε την
26.6.1996, παρατείνεται μέχρι την 31.8.1997″.
***Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 4 Ν.2452/1996 (Α 283).
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ” Η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 29 του ν.2168/1993
(ΦΕΚ 147 Α’),όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2334/1995 (ΦΕΚ 184Α)
και το άρθρο 4 του ν.2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α) ανανεώνεται για ένα (1) έτος
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου” (άρθρ.34 Ν.2800/2000)
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του Ν.3169/2003
(Α΄ 189) ορίσθηκε ότι:
“Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993, όπως παρατάθηκε
με τό άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996
(ΦΕΚ 283 Α’) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α’),
ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
νόμου”.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 16 παρ.2 Ν.3387/2005,ΦΕΚ Α 224/12.9.2005,ορίζεται
ότι:
“Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2168/ 1993, όπως παρατάθηκε με
το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α’) και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ
283 Α’) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α’) και την
παρ. 8 του άρθρου 9 του ν, 3169/ 2003 (ΦΕΚ 189 Α’), ανανεώνεται για ένα έτος
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου”.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
1. Στο ν. 456/1976 “Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων”
προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
“Αρθρο 5α
Συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων και κροτίδων
1. Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή και χρήση συσκευών
εκτόξευσης κροτίδων απαγορεύεται.
2. α. Η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία συσκευών εκτόξευσης
φωτοβολίδων επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας των αρμόδιων αστυνομικών
αρχών.
β. Οι έμποροι και κατασκευαστές των ανωτέρω συσκευών τηρούν βιβλία,
στα οποία καταχωρούν τα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2
του παρόντος νόμου.
γ. Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις ένοπλες δυνάμεις,
την ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα, τις τελωνειακές υπηρεσίες και
σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.
‘Αδεια αγοράς χορηγείται σε κατόχους αδειών εμπορίας των ανωτέρω ειδών
και στα άτομα που αναφέροντοι στο άρθρο 4 του παρόντος. Εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αγορά, τα άτομα που αναφέρονται στο
άρθρο 4 υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια κατοχής από την αρμόδια
αστυνομική αρχή.
δ. Η κατοχή συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, από ιδιώτες που δεν
κατέχουν άδεια αγοράς, απαγορεύεται.
3.α. Για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών,
ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται για τη
χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο περί όπλων και εκρηκτικών υλών
αδειών.
β. Επίσης, δεν χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες σε καταδικασθέντες σε
φυλάκιση για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, πριν από την παρέ- λευση
πέντε (5) ετών από την έκτιση ή τη με χάρη άφεση ή την παραγραφή της
ποινής και σε περίπωση επιβολής της ποινής με αναστολή για όσα χρόνια
διαρκεί η αναστολή.
4. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και
του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, δύναται η αστυνομική αρχή να
ανακαλεί ή να μην ανανεώνει τις ανωτέρω άδειες.
5. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή φωτοβολίδων, υλικών, πυροτεχνικών
αθυρμάτων και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων, επιτρέπεται με άδεια του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
6. Φωτοβολίδες, βεγγαλικά και πυροτεχνικά αθύρματα, που καθίστανται
άχρηστα ή επικίνδυνα, για οποιονδήποτε λόγο, καταστρέφονται. Ο τρόπος
και η διαδικασία καταστροφής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια κα-
θορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας.
7. Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των
αδειών που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο καθορίζονται με απόφαση
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.2004
(ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 19.
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 456/1976
αντικαθίστανται ως εξής:
“1. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4 και 5α παρ. 1, 2
εδάφ. α, β’ και γ’ του παρόντος νόμου, ως και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδόμενων προεδρικών διαταγμάτων, τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη όεν
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5 και 5α, παρ. 2 εδάφ.
δ’, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή,
εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη’.

 

‘Αρθρο 31

Ειδικός λογαριασμός Αρωγής αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού.

“1. Στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός με
την επωνυμία “Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας”
για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως στους μετόχους του. Μέτοχοι του
Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί
υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί
φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν, παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό
τους από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για πέντε (5) έτη, με τη
συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης
του
χρόνου διαγραφής θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου.”
“Επίσης στο λογαριασμό δύναται να εγγράφονται ως μέτοχοι και αστυνομικοί που
κατά τη σύστασή του τελούσαν σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης
διαθεσιμότητας.”
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως ‘ανω με την παρ.4 άρθρ.11
Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003 το δε τελευταίο εδάφιο αυτής
προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.5 Ν.3181/2003,ΦΕΚ Α 218/10.9.2003.
2. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν:
α. Μηνιαία υποχρεωτική εισφορά των μελών σε ποσοστό 0,5% επί του
βασικού μισθού του Αστυνόμου Β’.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ) 8064/16/2/2000 (Β 768) το ανωτέρω
ποσοστό στην συνέχεια αναπροσαρμόσθηκε σε 0,3 επί του βασικού
μισθού του Αστυνόμου Β’
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις υπ’αριθμ. 8064/16/2-γ’/23.4-5.5.1997 (ΦΕΚ Β’359)
και 8064/16/2-ζ’/30.6-22.7.1997 (ΦΕΚ Β’613) αποφάσεις των υπουργών
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,το ανωτέρω ποσοστό καθορίσθηκε σε
0,2% επί του βασικού μισθού του Αστυνόμου Β’για το αστυνομικό και
πολιτικό προσωπικό.
β. Δωρεές, κληρονομίες ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού
του Λογαριασμού.
γ. ‘Εσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις.
δ. Τόκοι καταθέσεων.
ε. ‘Εσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
3. Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως από το Λογαριασμό αυτόν
είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι κατωτέρω:
α. ο ίδιος ο μέτοχος.
β. Ο σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου,
γ. Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.
4. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους ανωτέρω προς αντιμετώπιση
ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που οφείλονται:
α. Σε θάνατο του μετόχου.
β. Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου.
γ. Σε βαρειά νόσο του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του, για τη
θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή
της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους
ασφαλιστικούς φορείς,
δ. Σε θεομηνίες- σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα.
5. Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές για
περίπτωση θανάτου και τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για κάθε
άλλη περίπτωση.
6. Το ποσό της προηγούμενης παραγράφου δύναται να αυξομοιώνεται
αναλόγως της οικονομικής καταστάσεως του Λογαριασμού με απόφαση του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή ισχύει από την πρώτη του
επομένου της εκδόσεώς της έτους.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την παροχή ή όχι
οικονομικής ενισχύσεως το ύψος αυτής και την κατανομή της στα
δικαιούμενα πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα ανάγκη και την
οικονομική κατάσταση του αιτούντος με βάση τα υποβαλλόμενα δι-
καιολογητικά, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διευθύνσεως
Οικονομικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
8. Τα θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο του Ειδικού
Λογαριασμού, τη διαδικασία εισπράξεως των πόρων, τη διαχείριση, τη
διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με
απόφαση του Αρχηγού της ελληνικής Αστυνομίας.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την υπ’αριθμ. 8025/36/1-ιγ/1994 απόφαση του
Αρχηγού της ΕΛ-ΑΣ (ΦΕΚ Β’398) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της
ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως.
9. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
10. Για τη δημιουργία αποθεματικού επιβάλλεται εφάπαξ εισφορά ύψους
χιλίων (1.000) δρχ. σε έναν έκαστο των εν ενεργεία μετόχων. Στην ίδια
εισφορά υπόκεινται και οι μετά τη δημοσίευση του παρόντος εγγραφόμενοι
μέτοχοι του Λογαριασμού. Η κράτηση της εφάπαξ εισφοράς γίνεται τον
επόμενο μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την εγγραφή του νέου
μετόχου. Από τον ίδιο χρόνο αρχίζει και η κράτηση της μηνιαίας
εισφοράς.
11. Η χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως αρχίζει μετά την παρέλευση
ολοκλήρου του τρίτου μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 32
Κατά την κατάταξη ιδιωτών στην ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό
Σώμα και στην Υπηρεσία της Αγροφυλακής ποσοστό 12% του εκάστοτε
καθοριζομένου αριθμού κατατασσομένων λαμβάνεται απά τα τέκνα των εν
ενεργεία, συντάξει ή θανόντων αστυνομικών, πυροσβεστικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Αγροφυλακής αντίστοιχα κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα
επιτυχόντων.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 33
1. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού τεχνικού προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, που προβλέπονται από το άρθρο 3 εδάφια στ’ – ια’
του ν.δ. 3365/1955 (ΦΕΚ 257 Α’) και το άρθρο 5 παρ.2 του π.δ. 127/ 1990
(ΦΕΚ 51 Α’), και του αστυνομικού προσωπικού μουσικής, που προβλέπονται
απά το άρθρο 23 παρ.4 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’), καταργούνται και
αυξάνονται ισάριθμα οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού
γενικών καθηκόντων, σπς οποίες εντάσσεται το προσωπικό που κατέχει τις
καταργούμενες θέσεις με διαπιστωτική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατά
βαθμούς αύξηση των θέσεων του προσωπικού γενικών καθηκόντων είναι ίση
με τον αριθμό των εντασσόμενων σε κάθε βαθμό.
2. Η ένταξη των τεχνικών γίνεται ως ακολούθως:
α. Οι Αρχιτεχνίτες και οι Τεχνίτες Α’ Τάξεως,που είναι απόφοιτοι
της Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων
και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά απο-
φοιτήσεώς τους από τη Σχολή αυτήν, και διέπονται από τις διατάξεις που
διέπουν τους ομοιοβάθμους τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.
β. Οι Αρχιτεχνίτες και Τεχνίτες Α’ Τάξεως, που δεν προέρχονται από
τη Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των
Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, και η μεταξύ τους σειρά κα-
θορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω
εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται
περαιτέρω βαθμολογικής πρκγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική
σχολή. Εξ’ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.
γ. Οι Τεχνίτες Β’ Τάξεως εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των
Αρχιφυλάκων, μετά τους Τεχνίτες Α’ Τάξεως, προαγόμενοι αυτοδίκαια στο
βαθμό του Αρχιφύλακα. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με βάση την
ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό του Τεχνίτη Β’ Τάξεως. Οι ως άνω
εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται
περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική
σχολή.
δ. Οι τεχνίτες Γ’ Τάξεως εντάσσονται στην επετηρίδα των
Αστυφυλάκων, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από
την οικεία Σχολή.
3. Η ένταξη των μουσικών γίνεται ως ακολούθως:
α. Οι αξιωματικοί εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών της
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 1481/1984 με βάση την ημερομηνία προαγωγής
στο βαθμό τους. ‘Οσοι απ’ αυτούς δεν έχουν αποφοιτήσει από παραγωγική
σχολή δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα.
β. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που είναι απόφοιτοι της
Σχολής Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στην επετηρίδα των Ανθυπαστυνόμων και
Αρχιφυλάκων, αντίστοιχα, με βάση την ημερομηνία και τη σειρά απο-
φοιτήσεώς τους από τη Σχολή αυτήν και διέπονται από τις διατάξεις που
διέπουν τους ομοιόβαθμούς τους που προέρχονται από την ίδια Σχολή.
γ. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που δεν προέρχονται από τη
Σχολή Αρχιφυλάκων, εντάσσονται στο τέλος της επετηρίδας των
Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων, αντίσοιχα και η μεταξύ τους σειρά κα-
θορίζεται με βάση την ημερομηνία προαγωγής στο βαθμό τους. Οι ως άνω
εντασσόμενοι δεν ασκούν ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται
περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγης, εκτός εάν εισαχθούν σε παραγωγική
σχολή. Εξ’ αυτών οι Ανθυπαστυνόμοι δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.
δ. Οι Αστυφύλακες εντάσσονται στην επετηρίδα των Αστυφυλάκων, με
βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοιτήσεώς τους από την οικεία
Σχολή. Αν δεν έχουν φοιτήσει στη Σχολή Αστυφυλάκων, η ενταξή τους
γίνεται με βάση την ημερομηνία κατάταξής τους.
4. Οι Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες, που θα ενταχθούν στο προσωπικό
γενικών καθηκόντων με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 εδάφ. β’ και
3 εδάφ. γ του παρόντος άρθρου, εφόσον είναι απόφοιτοι Λυκείου και
επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Αρχιφυλάκων, εισάγονται στη Σχολή
αυτήν άνεϋ εξετάσεων κατά τις επόμενες δύο εκπαιδευτικές περιόδους,
καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού εισακτέων και
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι αποφοιτώντες ευδόκιμα από την ανωτέρω
Σχολή θεωρούνται άτι απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα παραγωγικής
σχολής από την ημερομηνία που απέκτησαν το βαθμό του Αρχιφύλακα ειδικών
καθηκόντων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 1 του Π.Δ.406/1994 (Α 225) ορίζει ότι:
“Οσοι από τους υπηρετούντες Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες και
Αστυφύλακες ειδικών καθηκόντων εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 33 του Ν. 2168/1993 (Α’-147) και με τη δήλωση ενταξής τους στο
αστυνομικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δεν είχαν ζητήσει
την υπαγωγή τους στο προβλεπόμενο από την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.
1481/1984 (Α’-152) όριο ηλικίας, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να
ζητήσουν εγγράφως την υπαγωγή τους στο ανωτέρω όριο ηλικιας, εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.”
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 21 Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003,ορίζεται ότι:
“Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από το αστυνομικό
τεχνικό προσωπικό και το αστυνομικό προσωπικό μουσικής και εντάχθηκαν στην
κατηγορία των γενικών καθηκόντων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.
2168/1993 (ΦΕΚ 147 A), προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη
συμπλήρωση εννέα (9) ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα ή Τεχνίτη A
Τάξεως, εφόσον συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα ουσιαστικά προσόντα, ύστερα από
κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων και εντάσσονται στο τέλος της
επετηρίδας των Ανθυπαστυνόμων.
Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό του Αρχιφύλακα θεωρείται για το αστυνομικό
τεχνικό προσωπικό και ο χρόνοςπαραμονής μέχρι τρία (3) έτη στον προηγούμενο
βαθμό του Τεχνίτη B Τάξεως. Οι κατά τα ανωτέρω προαγόμενοι δεν ασκούν
ανακριτικά καθήκοντα και δεν δικαιούνται να φοιτήσουν στο Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Η προαγωγή, για όσους από το
ανωτέρω αστυνομικό προσωπικό πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις,
λογίζεται
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου”.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 34
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 18 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’)
αντικαθίσταται ως εξής:
“7. Η Ελληνική Αστυνομία εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέπονται από
διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα
σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης”.
2. ‘Εργα που ανατέθησαν στην Ελληνική Αστυνομια έστω και προσωρινά
με διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα
σχέδια των οποίων δεν έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης δεν εκτελούνται, εφόσον δεν διατηρηθούν σε ισχύ με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
υπουργού, οι οποίες εκδίδονται, εφάπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
ενάς (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ανωτέρω
προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφάπαξ, με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31.12.1994 με την
υπ’αριθμ. 6004/8/43 μβ/1994 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
(ΦΕΚ Β’573).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την υπ’αριθμ. Β3-372/1994 απόφαση των Υπουργών
Δημ.Τάξης και Εμπορίου (ΦΕΚ Β’666) που διατηρεί την ισχύ ορισμένων
διατάξεων και έργων σχετικών με θέματα του Υπ.Εμπορίου.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την υπ’αριθμ. 1947/1994 απόφαση των Υπουργών
Τουρισμού και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’846) που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις του άρθρου 14 της 503007/1976 απόφασης του Γεν.Γραμματέα
του ΕΟΤ (κύρωση με άρθρο 8 Ν.1652/1986), που προβλέπουν τη θεώρηση
των τιμοκαταλόγων εκάστου δωματίου ξενοδοχειακής επιχείρησης, από
την οικεία Αστυνομική Αρχή, και μόνον όσον αφορά ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νομούς ή νησιά οπου δεν εδρεύουν
Υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. Δ15/Φ5.2/25010/1994 απόφαση
των Υπουργών Βιομηχανίας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’876) που διατήρησε σε
ισχύ τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2115/1993
“Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.
1423/1984”, “Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες
διατάξεις, (ΦΕΚ 15/15.2.1993 Α), μόνο ως προς το μέρος που αφορούν
την επίδοση από την Αστυνομική αρχή των αποφάσεων του Επιθεωρητή
Μεταλλείων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 15 του ιδίου ως άνω νόμου και βάσει των οποίων επιβάλλονται
μέτρα στην περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια κτισμάτων
ή έργων κοινής ωφέλειας ή η ζωή και η υγεία των εργαζομένων, των
περιοίκων και των διερχομένων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. ΔΥ3α/664/1994 απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’878), που διατήρησε σε ισχύ 1) τις
διατάξεις της αρ. 1273/1986 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν.
Ασφαλίσεων, που προβλέπουν τη χορήγηση βεβαίωσης από την Υπηρεσία
Αλλοδαπών για την ιδιότητα ομογενούς από τη Βόρ. ‘Ηπειρο, με σκοπό
τη λήψη μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος, από την οικεία Αστυνομική
Αρχή και 2) τις διατάξεις του άρθρου 2 Α.Ν. 1845/1939 (Α’/298) και
άρθρου 20 του Π. Δ/τος 247/91 (Α’/93), που προβλέπουν την εκτέλεση
αποφάσεων για κλείσιμο ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων κλπ., από
την οικεία Αστυνομική Αρχή.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. Γ1/1010/1994 απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’878), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ
(ΦΕΚ 816/Β’/65), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Α.Υ.Κ.Υ.
Φ.21 / 21 /1473/28.4.72 (ΦΕΚ 324/Β’/72), που προβλέπουν την
αφαίρεση αδειών οικοδομών από την οικεία Αστυνομική Αρχή.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 37114/1994 απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’882), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις:
1. Του άρθρου 10 του Ν. 2119/93 (ΦΕΚ 23 τ.Α’), που προβλέπει
συνυπογραφή από την αρμόδια αστυνομική αρχή των πιστοποιητικών
ανυπαρξίας.
2. Του άρθρου 8 παρ. 2 του Π.Δ. 417/93 (ΦΕΚ 176 τ.Α’) που
προβλέπουν τη γνωμοδότηση – παροχή στοιχείων από την αστυνομική
αρχή στην οποία υποβλήθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου, προκειμένου
να εκδοθεί νέο.
3. Του άρθρου 24 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143 τ.Α’), που προβλέπει
έγγραφη δήλωση για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης έκθετου.
4. Του άρθρου 32 της παρ. 1 και 2 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/τ.Α’), που
προβλέπει τον ορισμό νεκροσκόπου ιατρού από την οικεία αστυνομική
αρχή για τη σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου και την έγγραφη
πιστοποίηση θανάτου σε περίπτωση ανυπαρξίας γιατρού.
5. Της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 1516/1985 (ΦΕΚ 20 τ.Α’), που
προβλέπει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από την αστυνομική αρχή,
για μεταδημότευση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 394577/1994 απόφαση των Υπουργών
Υγείας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’885), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις α) των άρθρων 9 και 12 του ΠΔ 101/1985 “Λήψη υγειονομικών
και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης,
βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών” (Α 32), που
προβλέπουν τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τη
διακίνηση και μεταφορά βοοειδών, τους περιορισμούς στις εξόδους
και μεταβιβάσεις της κυριότητας αυτών και τις υποχρεώσεις
ζωοεμπόρων και κρεοπωλών, από την οικεία αστυνομική αρχή και
β) Των άρθρων 4 παρ. 5, 16, 17 και 18 του Π.Δ. 40/1977 “περί της
κτηνιατρικής επιθεωρήσεως των σφαγίων ζώων και προϊόντων ζωϊκής
προελεύσεως” (Α 18), που προβλέπουν αα) τη συνδρομή των αστυνομικών
αρχών στη διενέργεια των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και επίβλεψη
για την εκτέλεση των μέτρων που προτείνονται για την εξασφάλιση
της δημόσιας υγείας, ββ__________) την κοινοποίηση στην αστυνομική αρχή υπό
του κτηνιάτρου έκθεσης κατασχέσεως τροφίμων ακαταλλήλων προς βρώση
ή κατανάλωση, ως μη πληρούντων τις διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ή επιβλαβών ή επικινδύνων και επίδοση στον ιδιοκτήτη ,
γγ) την κοινοποίηση στην αστυνομική αρχή των εκθέσεων τριμελών και
πενταμελών επιτροπών, δδ) την απομάκρυνση – καταστροφή των
κατασχεθέντων οριστικώς τροφίμων, με μέριμνα των αρμοδίων
αστυνομικών ή άλλων κατά περίπτωση αρχών – σύνταξη σχετικού
πρωτοκόλλου και εε) την αποθήκευση κατασχεθέντων και προοριζομένων
για επανεξαγωγή τροφίμων με μέριμνα της αστυνομικής αρχής.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 37008/388/1994 απόφαση των Υπουργών
Δημ.Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β’885), που διατήρησε
σε ισχύ τις διατάξεις α) του άρθρου 15 της αριθ. 65.000/1993
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
“Ασυρματικά Τηλέφωνα” (ΦΕΚ 244/Β), που προβλέπουν την συνεπικουρία
αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη
διενέργεια ελέγχων σχετικών με την κυκλοφορία και χρήση
ασυρματικών τηλεφώνων, από την οικεία Αστυνομική Αρχή και
β) του άρθρου 12 της αριθ. 60.600/1993 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών “Διακίνηση Ασυρματικών
Συσκευών” (ΦΕΚ 280/Β) που προβλέπουν την συνδρομή των αρμοδίων
οργάνων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για τη
διενέργεια ελέγχων σχετικών με την εμπορία ασυρματικών συσκευών,
από την οικεία Αστυνομική Αρχή.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/57263/28.11-1.12.1994
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’894), που
διατήρησε σε ισχύ τις διατάξεις: 1) εδ. ζ παρ. 1 του άρθρου 55
του Ν. 2121/1993 “Πνευματική ιδιοκτησία, συγγεν. δικαιώματα και
πολιτιστικά θέματα” (ΦΕΚ 25Α’) που προβλέπει τον έλεγχο από τους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με σύμπραξη της δημόσιας αρχής
σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων κ.λπ.
για να διαπιστωθεί αν προσβάλλονται τα δικαιώματα των δημιουργών,
2) Του άρθρου 63 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25Α’ που προβλέπει την
παρεμπόδιση της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή της
εξακολούθησής της, με σύμπραξη της αστυνομικής αρχής, εφόσον αυτή
ζητηθεί με αίτηση του δημιουργού ή των δικαιοδόχων του, κατά τις
διατάξεις του άρθρου αυτού,
3) Της αριθμ. 34593/1108/1983 απόφασης Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ
398Β’) που προβλέπει την ανάθεση και στις αστυνομικές αρχές του
έργου της προστασίας των σπηλαίων και
4) του άρθρου 5 του Κ.Ν. 5351/1932 (ΦΕΚ 275Α’) που προβλέπει την
υποχρέωση των αστυνομικών αρχών να δέχονται δηλώσεις κατοχής
αρχαίων από ιδιώτες μόνον όσον αφορά τους νομούς και τα νησιά όπου
δεν εδρεύουν Εφορείες Αρχαιοτήτων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 80301/1994 απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’898), που διατήρησε σε ισχύ τις
διατάξεις της 1872/19.5.1992 κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και του Υφυπουργού Υγειας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Β-370) και μόνον, όσον αφορά, σε σχέση με τις Αστυνομικές Αρχές,
την υποχρεώση αυτών για την ενέργεια σχετικών ελέγχων. Οι
Αστυνομικές Αρχές αποδεσμεύονται, εφεξής, από την ευθύνη θεώρησης
των σχετικών βιβλίων και λοιπές συναφείς εργασίες.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 4129.2/33/1994 απόφαση των Υπουργών
Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’898), που διατήρησε σε
ισχύ τις διατάξεις των Ν.Δ. 712/1970 “Περί διοικητικού ελέγχου του
ναυτικού ατυχήματος” (Α-237), Ν.Δ. 187/1973 “Περί Κώδικος Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου” (Α-261 ), Ν. 743/1977 “Περί προστασίας του
θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” (Α-319),
Ν.Δ. 420/1970 “Περί Αλιευτικού Κώδικος” (Α-27), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 1740/1987 (Α-221 )και το Ν.204/1992 (Α-70) και του Π.Δ.
861/1979 “Περί Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού και
της ενώπιον αυτών διαδικασίας” (Α-246), όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 579/1989 (Α-246), που προβλέπουν την επίδοση ή την κοινοποίηση
συναφών εγγράφων των Λιμενικών Αρχών, με αντίστοιχο αποδεικτικό,
για περιπτώσεις εκτός της τοπικής αρμοδιότητας των Λιμενικών Αρχών,
εφόσον η επίδοση ή η κοινοποίηση των εγγράφων αυτών, είναι αδύνατη
με άλλο τρόπο ή από άλλες αρχές ή όργανα επίδοσης. (ισχύς από
4.12.1994).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 1132603/1222/24-28.11.1994 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Δημ. Τάξης (ΦΕΚ Β’883), που διατήρησε
σε ισχύ πληθώρα διατάξεων (ενδεικτικά: Του άρθρου 1 παρ. 7 του
από 24.10.1940 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 349 Α’) που προβλέπουν την εκτέλεση,
από αστυνομικά όργανα της οικείας Αστυνομικής αρχής, των
πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής (ΠΔΑ) επι των αυθαιρέτως κατόχων
ανταλλαξίμων κτημάτων, Της αριθ. 37445/42/3.3.42 κοινής
Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 22Β’), με βάση τις οποίες έχει
ανατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές η διενέργεια ένορκης ανάκρισης,
κατόπιν διαταγής του οικείου Υπουργού, για τη βεβαίωση, παρά
της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ, του τραυματισμού , της εξαφάνισης
ή του θανάτου του στρατιωτικού εν γένει, κατά τον πόλεμο 1940-41
και κατά την περίοδο 1946-50 (αριθ. 86/1976 απόφαση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου), σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης των
γεγονότων τούτων από επίσημα στοιχεία, κλπ.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ’αριθμ. 26184/25-28.11.1994 απόφαση των
Υπουργών Πολιτισμού και Δημ.Τάξης (ΦΕΚ Β’883), που διατήρησε σε
ισχύ τις διατάξεις α) του άρθρου 3 (Δις) του Β.Δ. 20/27.12.58
“περι λειτουργίας δελτίων προγνωστικών επι του ποδοσφαίρου αγώνων”
για τον ορισμό εκπροσώπου του Υπουργείου Δημ. Τάξης στην επιτροπή
φύλαξης και ελέγχου μητρών και αντιπαραβολή κερδιζόντων δελτίων
ΠΡΟ-ΠΟ στις ζώνες Α & Β Αθηνών και Θεσσαλονίκης και β) του άρθρου
6 του Π.Δ. 395/90 “οργάνωση και διαχείριση αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ)
και του λαχείου “ΠΡΟ-ΤΟ” για τη συμμετοχή ενός εκπροσώπου
(ανώτερου υπαλλήλου) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην
επιτροπή κλήρωσης του αριθμολαχείου (ΛΟΤΤΟ) και λαχείου ΠΡΟ-ΤΟ.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 35
Στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
(Τ.Α.Α.Χ.-Τ.Α.Ο.Χ.) τοποθετούνται ως Διευθυντές και Υποδιενθυντές αυτών
ανώτεροι αξιωματικοί της ελληνικής Αστυνομίας, οριζόμενοι με απόφαση
του Υπουργού Δημοσίας Ταξής. Με ίδια απόφαση ορίζονται ως Γραμματείς
κατώτεροι αξιωματικοί ή Ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 36
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’)
‘Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης’ προστίθεται εδάφιο ζ’, που έχει
ως εξής:
“ζ. Προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων”.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 37
Οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ 420/251 Γ.1092ιΣ.523 από
7.3.1991 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, που κυρώθηκε με το
άρθρο 41 του ν. 2109/1992 (ΦΕΚ 205 Α’), εφαρμόζονται και για τους
στρατευσίμους της κλάσεως 1981 (γεννηθέντες το 1960), που πληρούν τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις.
***Το άρθρο 37 καταργήθηκε από 1.9.1997 με το άρθρο 30 Ν.2510/1997
ΦΕΚ Α 136 με τις επιφυλάξεις του άρθρου 28 αυτού
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 38
Καταργούμενες διατάξεις
1. Καταργούνται:
α. Τα άρθρα 1 μέχρι και 16 του ν. 495/1976 “Περί όπλων, εκρηκτικών
μηχανημάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων” (ΦΕΚ 337 Α’).
β. Οι παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο, και 2 του άρθρου 252 και η
παράγραφος 8 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969 Περί Δασικού Κώδικος (ΦΕΚ
7 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 12 του ν.177/1975 (ΦΕΚ
205 Α’).
γ. Το άρθρο 4 του Β.Δ. 15 (27)/18-12-1836 “Περί Αστυνομίας της
Εμπορικής Ναυτιλίας” (ΦΕΚ 75 Α’).
δ. Το εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 128 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν.δ. 4090/1960.
2. Επίσης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι
αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις, που προβλέπονται από
τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις των διαταγμάτων και
αποφάσεων που ρυθμίζουν τα συναφή θέματα.

 

‘Αρθρο 39
1. Ποσά που έχουν καταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή έχουν κατατεθεί
σε τράπεζες, υπέρ επαγγελματιών ή αμειβόμενων ποδοσφαιριστών, καθώς και
τυχόν άλλων αθλητών και προπονητών ποδοσφαίρου, για τη μεταγραφή τους ή
την υπογραφή συμβάσεως παροχής υπηρεσιών ή την ανανέωσή της με Π.Α.Ε.
που υπόκεινται στη ρύθμιση του νόμου “Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων,
διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις’, ως
προς τη ρύθμιση των χρεών των Π.Α.Ε. θεωρούνται ως νομίμως
καταβληθέντα στους ανωτέρω και νομίμως υπέρ αυτών κατατεθέντα στις
τράπεζες καθ’ όσον αποτελούν χρέη των Π.Α.Ε. προς τους ανωτέρω με τους
οποίους συνήψαν σχετικές συμβάσεις. –
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ:122 Α’),
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
Επίσης η παράβαση των αυτών διατάξεων καθώς και η παράλειψη της
εμπρόθεσμης δημοσίευσης του ισολογισμού συνεπάγεται την προσωρινή και
μέχρι ένα (1) έτος στέρηση της, κατά το άρθρο 59 του ν. 1958/1991,
επιχορήγησης της Π.Α.Ε. ή του Σωματείου, ύστερα από σχετική απόφαση του
αρμόδιου για θέματα αθλητισμού υπουργού. Η εκτέλεση της απόφασης αυτής
διακόπτεται, αφ’ ής εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε’.
3. Στο άρθρο 59 του ν. 1959/1991 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5
ως εξής:
‘3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για
θέματα αθλητισμού Υπουργού, δύναται να επιχορηγούνται, επιπρόσθετα, οι
Π.Α.Ε. και τα Σωματεία που μετέχουν στα πρωταθλήματα του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου και μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) από
του ποσοστού που αναλογεί στη Γ.Γ.Α. από τα έσοδα του ΠΡΟ-ΠΟ.
4. Η Ε.Π.Α.Ε υποχρεούται, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός να
υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. για κάθε Π.Α.Ε. ή Σωματείο επικυρωμένα αντίγραφα
του συνόλου των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από την υ- πουργική
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου και αναφέρονται στον αμέσως
προηγούμενο μήνα.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών αυτών
διακόπτεται προσωρινά η επιχορήγηση από τον Ο.Π.Α.Π. μέχρι την υποβολή
τους.
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Π.Α.Ε. ή Σωματείο
επιχορηγήθηκε χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, η Π.Α.Ε. ή το
Σωματείο στερείται προσωρινά και για ένα (1) έτος της κατά το παρόν
άρθρο επιχορήγησής της, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για θέματα
αθλητισμού Υπουργού.
4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 προστίθεται
περίπτωση γ’, αναριθμούμενης της ήδη υφιστάμενης περίπτωσης γ’ σε δ’,
που έχει ως εξής:
‘γ. Παρέχεται στον Ο.Π.Α.Π. το δικαίωμα της διενέργειας, μέχρι
σαράντα (40) ετησίως, πρόσθετων διαγωνισμών ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ, τα έσοδα
των οποίων, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, διατί-
θενται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6, περ. α’, εδάφια αα’
και ββ’ του ν. 2065/1992, πλην του ποσοστού είκοσι τρία τοις εκατό
(23%) για το ΛΟΤΤΟ και δεκατρία τοις εκατό (13%) για το ΠΡΟΤΟ, που
περιέρχονται αντί του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Οικονομικών) στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με επιμέλεια του Ο.Π.Α.Π.. Η παραχώρηση
αυτή ισχύει μέχρι του ποσού των τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4 δις)
ετησίως, μετά τη συμπλήρωση των οποίων ισχύει πάλι η κατανομή των
εσόδων σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις αυτές.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.1 άρθρ.1 Ν.2433/1996 ορίζεται ότι:
“1. Η παράγραφος 1γ του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 δεν έχει εφαρμογή
στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2168/1993, η οποία είχε
προστεθεί ως περίπτωση γ’ στην παρ. 6 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992. ”
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

‘Αρθρο 40
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 139
Α’) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:
“Για τον ίδιο σκοπό, με απόφαση του Υπουργού εθνικής Οικονομίας
δύνανται να επιχορηγούνται οι μέτοχοι των Σ.ΕΠ. από το Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων μέσω του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.),
με το ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000) δραχμών για κάθε
λεωφορείο μέχρι δώδεκα μέτρα μήκος και με το ποσό των είκοσι ενός
εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (21.700.000) δραχμών για κάθε αρθρωτό
λεωφορείο. Τα ποσά αυτά περιέρχονται στο Δημόσιο σε περίπτωση που θα
υπάρξει για το σκοπό αυτόν επιδότηση από τα ταμεία της Ευρωπαικής
Κοινότητας.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

‘Αρθρο 41
Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνιστώνται:
α) Γενική Διεύθυνση κεντρικής νπηρεσίας, για την οποία κατά την
πρώτη εφαρμογή δύναται να κριθεί μεταξύ των υποψηφίων των εχόντων τα
νόμιμα προσόντα ο κατέχων κατά τη δημοσίευση του παρόντος τη θέση του
προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου, καταργουμένης συγχρόνως της
θέσης του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Ταμείου και
β) Γενική Διεύθυνση Επιθεωρήσεως και Περιφερειακών Υπηρεσιών, ως
μονάδες συντονισμού των Υπηρεσιών του Ταμείου μετά των αντιστοίχων
θέσεων Γενικών Διευθυντών.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 42
Η διάταξη του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 2065/1992
τροποποιείται ως εξής:
“Τα τέλη για την αλληλογραφία της Βουλής και του Δημοσίου
υπολογίζονται σύμφωνα με ειδικό για το Δημόσιο τιμολόγιο, που
συνομολογείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των ΕΛ.ΤΑ. και
δύναται να προκαταβάλλονται από το Δημόσιο”.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 43
Από 1 Οκτωβρίου 1993 υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου
Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)
για όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι συντάκτες μέλη των Ενώσεων
Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας κοι Εύβοιας αφ’ ενός και
Πελοποννήσου, Νήσων και Ηπείρου αφ’ ετέρου, διακοπτόμενης της ασφάλισης
τους στο Ι.Κ.Α..
Οι εισφορές για τον κλάδο Συντάξεων καθορίζονται του μεν εργοδότη σε
7,5% επί των αποδοχών των απασχολουμένων σ’ αυτόν, του δε ασφαλισμένου
σε 8,5% επί των ιδίων αποδοχών.
“Η εισφορά του εργοδότη για τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας καθορίζεται
σε δύο τοις εκατό (2%) επι των αποδοχών των απασχολουμένων. Οι
καταβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εισφορές
ασφαλισμένου δεν επιστρέφονται”.
***Το εντός ” ” εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του
άρθρου 16 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’159).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου αυτού

 

‘Αρθρο 44
‘Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει μετά δύο (2) μήνες από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά
ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του,

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1993
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ ΧΡ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΛΑΣ Α. ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1993
Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ- ΜΠΕΝΑΚΗ__

ΝΟΜΟΣ ΥΠ” ΑΡΙΘ.2168 ΑΡΘΡΑ 8 ΩΣ 25

Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια του πρώτου άρθρου της συγκεκριμένης στήλης, το οποίο και σας προτείνω να διαβάσετε…

 

‘Αρθρο 8
Κατοχή κυνηγετικών όπλων
1. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται, εντός τριάντα (30)
ημερών από την απόκτησή τους, να ζητήσουν τον εφοδιασμό τους με άδεια
κατοχής, η οποία χορηγείται από την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας
τους.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 1, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 29.
***Βλ.σχετική ΥΑ 7011/10/72ιζ/2005 (ΦΕΚ 1158 Β΄/2005) περί “αντικατάστασης
του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού για την
επαναχορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικών όπλων που έχει λήξει, από
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986”.
2. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται:
α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των όπλων
τους και να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων
αστυνομικών αρχών.
β. Να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα, αν δεν είναι
εφοδιασμένα με άδεια θήρας.
3. Με απόφαση των Υπουργών Δημάσιας Τάξης και Γεωργίας
κοθορίζονται:
α. Οι προδιαγραφές κυνηγετικών όπλων που κατασκευάζονται,
κατέχονται ή μετασκευάζονται με οποιονδήποτε τρόπο, για τη
χρησιμοποίησή τους σε όλη τη διάρκεια του έτους από καλλιεργητές για
την καταπολέμηση των χαρακτηριζόμενων ως επιβλαβών ζώων.
β. Ο αριθμός των κυνηγετικών όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε
άτομο.
4. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου,
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του
παρόντος.
“5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή”.
***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 9
‘Οπλα σε πλοία και αεροσκάφη
1. Με άδεια των λιμενικών αρχών επιτρέπεται να φέρονται σε πλοία
με ελληνική σημαία όπλα με ανάλογο αριθμό φυσιγγίων, για την ασφάλεια
του πληρώματος, των επιβατών και του πλοίου. Τα όπλα αυτά φυλάσσονται
από τον πλοίαρχο, ο οποίος σε περίπτωση ανάγκης τα παραχωρεί με ευθύνη
του σε μέλη του πληρώματος, που τα φέρουν για όσο χρόνο διαρκεί η
ανάγκη. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας κατοχής,
ο αριθμός και ο τύπος των όπλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Προκειμένου περί πλοίων με ξένη σημαία, που φέρουν οπλισμό για
την προστασία των επιβαινόντων, οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να τα
δηλώνουν στην τελωνειακή αρχή του πρώτου σημείου κατάπλου, η οποία
ενημερώνει αμέσως την αρμόδια λιμενική αρχή και όπου αυτή δεν υπάρχει
την αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο οπλισμός αυτός σφραγίζεται σε ειδικό
ασφαλή χώρο (TRANSIT) του πλοίου και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να
αποπλεύσει, οπότε η τελωνειακή αρχή τον αποσφραγίζει.
3.α. Εκτός από τα όπλα, που για λόγους ασφαλείας προβλέπονται στην
παράγραφο 1, επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής να
φέρονται σε πλοία με ελληνική σημαία περιηγητικά ή επιβατηγά διεθνών
πλόων, μεχρι δέκα (10) σκοπευτικά όπλα, με ανάλογο αριθμά φυσιγγίων,
για σκοποβολή. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω
άδειας, οι όροι διενέργειας της σκοποβολής και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
β. ‘Οπλα σκοπευτικά, που φέρονται σε πλοία περιηγητικά ή επιβατηγά
διεθνών πλόων με ξένη σημαία και δηλώνονται στην τελωνειακή αρχή του
πρώτου λιμένα κατάπλου δεν σφραγίζονται, αλλά παραμένουν εντός του
πλοίου με ευθύνη του πλοιάρχου και η τελωνειακή αρχή του σημείου εξόδου
ελέγχει, κατά τον απόπλου, την ύπαρξη των δηλωθέντων όπλων.
4. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
είδη οπλισμού δεν επιτρέπεται να φέρονται εκτός των πλοίων.
5. Πλοίαρχοι ή πλοιοκτήτες πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, τα
οποία παροπλίζονται ή απολύεται το πλήρωμά τους, υποχρεούνται να
παραδώσουν τα όπλα και πυρομαχικά των πλοίων αυτών αμέσως στην αρμόδια
λιμενική αρχή, η οποία ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10
του παρόντος.
6. Απαγορεύεται να φέρονται εντός των αεροσκαφών όπλα και
πυρομαχικά για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων που οι
αερομεταφορείς χρησιμοποιούν σε πτήσεις αυξημένου κινδύνου οπλισμένους
συνοδούς. Στην περίπτωση αυτήν οι αλλοδαποί αερομεταφορείς είναι
υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα κατεχόμενα είδη οπλισμού στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ οι ημεδαποί αερομεταφορείς δύνανται να
κατέχουν είδη οπλισμού και να χρησιμοποιούν οπλισμένους συνοδούς, μετά
από άδεια κατοχής και οπλοφορίας που χορηγείται από την αστυνομική
αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Τα όπλα
φέρονται αποκλειστικά από τους συνοδούς εντός του αεροσκάφους.
7. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή
τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 10
Οπλοφορία
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 9, απαγορεύεται να φέρονται όπλα ή άλλα είδη που προβλέπονται
στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου.
2. Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που υπηρετούν στις
ένοπλες δυνάμεις, στην ελληνική αστυνομία, στο πυροσβεστικό και
λιμενικό σώμα, στην τελωνειακή υπηρεσία και σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Εφόσον
δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις, με κοινή απόφαση του οικείου υπουργού
και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι περιπτώσεις, οι
προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες, με τις οποίες είναι δυνατή
κατ’ εξαίρεση από τη γενική απαγόρευση, η οπλοφορία του προσωπικού κάθε
υπουργείου.
3. ‘Ελληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, δύνανται να οπλοφορούν, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, στις εξής περιπτώσεις:
α. Για ατομική τους ασφάλεια, μετά από γνώμη του αρμόδιου
εισαγγελέα πλημμελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα οοβαροί λόγοι.
β. Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων,
τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών, οικημάτων που έχουν
ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή προορι-
ζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και
σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η
άδεια κατοχής χορηγείται στο όνομα εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν τους
ανωτέρω φορείς, ενώ η άδεια οπλοφορίας στο όνομα εκείνων στους οποίους
ανατίθεται η ασφάλεια των προσώπων, των εγκαταστάσεων, οικημάτων, πο-
λύτιμων αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών. Στην άδεια οπλοφορίας
αναγράφονται οι προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί ο κάτοχός της να
φέρει τα όπλα που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 11.
4. Με τις καθοριζόμενες στην παρ. 3 προϋποθέσεις, δύναται η
αρμόδια αστυνομική αρχή να χορηγεί άδεια οπλοφορίας και σε υπηκόους
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, οι οποίοι κατοι-
κούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και
με τους όρους της αμοιβαιότητας, είναι δυνατό σε εξαιρετικές
περιπτώσεις να επιτραπεί η οπλοφορία και σε άλλους αλλοδαπούς, οι
οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα.
5. Κατ’ εξαίρεση και με τον όρο της αμοιβαιότητας, μετά από άδεια
που χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, ύστερα από αίτηση
αλλοδαπής αρχής και γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται η ο-
πλοφορία διπλωματικών υπαλλήλων, στρατιωτικών ακολούθων ή αστυνομικών
ξένων χωρών, οι οποίοι υπηρετούν στις πρεσβείες ή προξενεία των χωρών
τους στην Ελλάδα ή συνοδεύουν επίσημα πρόσωπα ή έρχονται στην Ελλάδα
για παραλαβή διωκόμενων ατόμων των οποίων έχει αποφασισθεί η έκδοση.
6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος
άρθρου άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια.
Στις περιπτώσεις του εδαφίου β’ της παρ. 3, πλην της περιπτώσεως οπλο-
φορίας για προστασία προσώπων, είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία
και με αυτόματα ή άλλα πυροβόλα όπλα, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί
λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης.
7. ‘Αδεια οπλοφορίας χορηγείται επίσης για άσκηση στη σκοποβολή, με
τα όπλα που κάθε φορά επιτρέπονται γι’ αυτόν το σκοπό. Οι άδειες αυτές
χορηγούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή στο όνομα μελών ανα-
γνωρισμένων αθλητικών σωματείων, που επιδιώκουν την προαγωγή του
αθλήματος της σκοποβολής. Ο κότοχος της άδειας επιτρέπεται να
οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατα τη μετάβαση στο χώρο αυτόν
και επιστροφή, καθώς και από τόπο σε τόπο, προς συμμεοχή σε επίσημους
αγώνες σκοποβολής τα όπλα μεταφέρονται κενά τοποθετημένα σε ειδικές
οπλοθήκες. Η άσκηση των ανηλίκων γίνεται με την εποπτεία των υπευθύνων
των σκοπευτηρίων ή αθλητικών σωματείων.
Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων τις
παρούσας παραφράφου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και
Δημόσιας Ανάγκης.
8. Με τη Λήξη της ισχύος της άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7,8 και των παραγράφωνμ 3, 4, 5, 6 και 7 του
παρόντοςη με την ανάκλησή της, αφαιρείται από την αρμόδια αστυνομική ή
λιμενική αρχή το όπλο και τα φυσίγγια. Τα όπλα και φυσίγγια κρατούν, Τα
από την αστυνομική ή λιμενική αρχή της αφαίρεσε μέχρι δύο (2) χρόνια.
Αν στο διάστημα της διετίας χορηγηθεί στον ενδιαφρόμενο νέα άδεια ή
ανανεωθεί η αρχική, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου
αυτού, τα ανωτέρω είδη επιστρέφονται. Με άδεια των αστυνομικών αρχών
επιτρέπεται η πώληση ή διάθεσή τους από τους ιδιοκτήτες τους κατά το
διάστημα της διμηνίας ή πριν από τη λήξη ή ανάκληση της άδειας, σε
εμπόρους ή άτομα που έχουν άδεια της αστυνομικής αρχής για την αγορά
τους. Σε περίπτωσι που δεν πληρωθούν ή διατεθούν τα όπλα και τα
φυσίγγια ή δεν χορηγηθεί νέα άδεια ή δεν ανανεωθεί η αρχική, τα όπλα
και τα φυσίγγια μετά την παρέλευση της διετίας κατάσχονται και
περιέρχονται αυτοδίκαιες στο Δημόσιο, εγγραφόμενα με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας τάξης ή εμπορικής Ναυτιλίας στο υλικό της ελληνικής
αστυνομίας ή του λιμενικού σωματος αντίστοιχα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δηριόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία
για τη χορήγηση των αδειών οπλοφορίας και κατοχής όπλου, ο τρόπος
ανάκλησής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
10. α. ‘Αδεια θήρας χορηγείται από τις αρμόδιες δασικές αρχές μόνο
σε άτομα που είναι εφοδιασμένα με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή
βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις προυποθέσεις
χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την έκδοση της
βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη
χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.
β. Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται, εκτός των
περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης
και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώοεις αυτές κατά τη διέ-
λευση από κατοικημένες περιοχές τα άπλα πρέπει να φέρονται κενά εντός
θήκης.
11. Απαγορεύεται να φέρουν αεροβόλα όπλα και τουφέκια αλιείας άτομα
που δεν συμπλήρωσαν το 18ο και 16ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα.
Η μεταφορά αυτών επιτρέπεται μόνο από τον τόπο κατοικίας στο χώρο
άσκησης στη σκοποβολή και αλιεία και αντίστροφα. Η χρήση των όπλων
αυτών έξω από τους ειδικούς χώρους που προορίζονται για την άσκηση στη
σκοποβολή ή την αλιεία απαγορεύεται.
12. Δεν επιτρέπεται σε όσους οπλοφορούν νόμιμα να φέρουν τα όπλα
τους σε ελεγχόμενους κατά τον κανονισμό της Πολιτικής Αεροποριας χώρους
των αεροδρομίων, εκτός των αστυνομικών και τελωνειακών υπαλλήλων κατά
το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας τους στους χώρους αυτούς.
13. α. ‘Οποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται
στις παραγράφους 1, πλην της περιπτ. γ’, και 3 περιπτ. α’ και δ’ του
άρθρου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
Θεωρείται επιβαρυντική περίιπτωση και διπλασιάζονται το κατώτερα όρια
ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις,
δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας
μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.
β. ‘Οποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται σπς
παρ. 1 περιπτις παρ. 1 περιπτ. γ, 2 και 3 περιπτ. β’, γ και ε’ του
άρθρου 1 του παρόντος ή παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και
12 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και
χρηματική ποινή.
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 11
Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών
Χρήση εκρηκτικών υλών
“1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά
και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής
αρχής. Οι προυποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας,
τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης.”
***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 1, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 15.
2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που
διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, χωρίς άδεια της αρμόδιας
ορχής. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά κυνηγετικών
και αεροβόλων όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων
και καψυλίων κυνηγιού, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1,
παράγραφοι 2 και 3 περιπτ. ε’.
Η άδεια μεταφοράς χορηγείται:
α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του
ενδιαφερόμενου, για τα είδη των οποίων επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.
β. Από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας στις περιπτώσεις της παραγράφου
4 του άρθρου 5 του παρόντος.
γ. Από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή
Γεωργίας ή Εμπορικής Ναυρτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς των ειδών που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, από το τελωνείο εισόδου μέχρι το
τελωνείο εκτελωνισμού. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται
σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Η τελωνειακή αρχή υποχρεούται να
ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές για τη
λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά τη διαδρομή. Επίσης, δεν απαιτείται
άδεια μεταφοράς στις περιπτώσεις διαμετακόμισης.
4. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς και διαμετακόμισης πρέπει να
πληρούνται, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, οι όροι συσκευασίας και
ασφαλούς μεταφοράς, που προβλέπονται από τους ισχύοντες οικείους
κανονισμούς, περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων υλών.
5. Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος,
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών,
επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που κατέχουν άδεια γομωτή και πυ-
ροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία προυπόθεση για τη
χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του παράντος άρθρου άδειας.
Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις,
η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηοη της
άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με
απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας.
6. Κατά τη διενέργεια εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά
και σε περιοχές όπου υπάρχουν οικοδομές, απαγορεύεται η χρήση
εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται για έδαφος, που δεν ειναι δυνατό
να εκσκαφεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό πιστοποιείται με υπεύθυνη
δήλωση του επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει
και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών και καθορίζει
στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις
γειτονικές οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς
και κατανάλωσης των ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυ-
νομική αρχή, μετά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας
πολεοδομίας.
“7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από
την παρ. 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων
χιλιάδων (200.000) δραχμών”.
***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 12
‘Ασκοποι πυροβολισμοί – Παράνομη χρήση
εκρηκτικών υλών
1. α. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί.
β. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών ή εκρηκτικών
υλών ή η χρησιμοποίηση αυτών για σκοπούς διαφόρους, εκείνων για τους
οποίους χορηγήθηκε η, άδεια αγοράς κατανάλωσης.
2. Εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη,
τιμωρούνται:
α. Οι παραβάτες της παρ. 1, περιπτ. α’, με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) μηνών.
β. Οι παραβάτες της παρ. 1. περιπτ. β’ με φυλάκιση τουλάχιστον, έξι
(6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000)
δραχμών.
___________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 13
‘Οπλα και αντικείμενα στις φυλακές
1. Κρατούμενοι από δημόσια αρχή σε φυλακές ή άλλους χώρους
απαγορεύεται να κατέχουν όπλο ή άλλο αντικείμενο από τα αναφερόμενα
στον παρόντα νόμο.
2. Απαγορεύεται η εισαγωγή στους ανωτέρω χώρους των ειδών αυτών,
καθώς και κάθε είδους αντικειμένων, που δεν επιτρέπονται από τον
κανονισμό των φυλακών, με τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη.
3. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία εκτίεται αθροιστικά και δεν
εφαρμόζονται μ’ αυτήν οι περί συρροής διατάξεις.

 

‘Αρθρο 14
Οπλοχρησία
‘Οποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον
παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και
καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι’ αυτό,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

‘Αρθρο 15
Διακεκριμένες περιπτώσεις
1. ‘Οποιος εισάγει, κατέχει, κατασκευάζει, μετασκευάζει,
συναρμολογεί, εμπορεύεται, παραδίδει, προμηθεύει ή μεταφέρει πολεμικά
τουφέκια, αυτόματα, πολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, χειροβομβίδες,
πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και λοιπά είδη
πολεμικού υλικού, με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτους για διάπράξη
κακουργήματος ή με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό ομάδων, οργανώσεων,
σωματείων ή ενώσεων προσώπων, τιμωρείται με κάθειρξη, αν η πράξη δεν
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και
όποιος, για τον ίδιο σκοπό, λαμβάνει, αποκρύπτει ή με οποιονδήποτε
τρόπο δέχεται τα ανωτέρω αντικείμενα. Με την ίδια, επίσης, ποινή τιμω-
ρούνται και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ή διοικούσας επιτροπής ή οι
υπεύθυνοι ή αρχηγοί των κατά την προηγούμενη περίπτωση ομάδων,
οργανώσεων, σωματείων και ενώσεων, αν γνωρίζουν ότι κάποιο από τα μέλη
τους έχει παράνομα εφοδιαστεί ή κατέχει τα ανωτέρω αντικείμενα, καθώς
και τους σκοπούς που επιδιώκει και δεν το καταγγέλουν στις αρμόδιες
αρχές.
2. Κάθε από πρόθεση προπαρασκευαστική ενέργεια των πράξεων της
προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών
και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκα-
τομμυρίων ( 10.000.000) δραχμών.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και άρθρο 187Α ΠΚ (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40
Ν.3251/2004,ΦΕΚ Α 127/9.7.2004) σχ.με ποινές που επιβάλλονται για
εγκλήματα των παρ.1 και 2 του παρόντος όταν αυτά συνιστούν τρομοκρατικές
πράξεις.
3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων δημεύονται και τα
μεταφορικά μέσα, εφόσον ο κύριος ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο
εκπρόσωπος αυτού είναι αυτουργός ή συμμέτοχος της πράξης.
4. Επί των παραβάσεων της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου η
περάτωση της ανακρίσεως και η εισαγωγή της υποθέσεως στο ακροατήριο
γίνεται με απευθείας κλήση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 20 και 21 του ν.
663/1977.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 16
Κατάσχεση – Δήμευση
1. Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
που παράνομα εισάγονται, κατέχονται, κατασκευόζονται μετασκευάζονται,
συναρμολογούνται, φέρονται, μεταφέρονται ή διαμετακομίζονται,
ανευρίσκονται ή παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκείνα, που
έχουν παραδοθεί ή έχουν εγκαταλειφθεί κατά το παρελθόν, για
οποιονδήποτε λόγο, στις αυτυνομικές αρχές, κατάσχονται.
2. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, προκειμένου για τα όπλα και λοιπά
αντικείμενα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που εισάγονται στα
τελωνεία κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και οι
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου για τα
ανωτέρω αντικείμενα που κατέχονται ή φέρονται παράνομα σε παραμεθόριες
περιοχές ή απαγορευμένες ή επιτηρούμενες ζώνες, δικαιούνται να
προβαίνουν στην κατάσχεση των ειδών αυτών και στη σύλληψη των υπαίτιων,
εκπληρούντες καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Ειδικότερα, οι
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων υποχρεούνται σε
άμεση παράδοση των συλληφθέντων ατόμων και των κατασχεθέντων όπλων και
λοιπών αντικειμένων στην οικεία αστυνομική ή λιμενική αρχή.
3.Τα όπλα και λοιπά αντικείμενα που κατάσχονται,κατά τις παραγράφους
1 και 2,δημεύονται,σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 76 του Ποινικού Κώδικα,εξ αυτών δε εκποιούνται μόνο
εκείνα των οποίων επιτρέπεται η εμπορία κατά τις διατάξεις του
άρθρου 6 του παρόντος.
“Οι αστυνομικές, στρατιωτικές, τελωνειακές, λιμενικές, δασικές αρχές
καθώς και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που κατάσχουν τα
ανωτέρω όπλα και λοιπά αντικείμενα, δύνανται να ζητήσουν δια του
προϊσταμένου τους Υπουργού, όσα από αυτά κρίνουν απαραίτητα για τις
ανάγκες τους ή τον εμπλουτισμό συλλογών, από τον αρμόδιο ειααγγελέα ή
επίτροπο, ο οποίος μετά την τελεσίδικη απόφαση δήμευσης παραγγέλλει την
παράδοσή τους στην αιτούσα αρχή, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.”
*** Το δεύτερο εδάφιο αντικατατάθηκε ως άνω με την παρ.19 άρθρ.16
Ν.2873/2000,ΦΕΚ Α 285/28.12.2000.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
4. Οι Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών δύνανται να μην
αποστέλλουν στην αρμόδια εισαγγελία όπλα και λοιπά αναφερόμενα στο
άρθρο 1 αντικείμενα, που απεστάλησαν σ’ αυτές για εξέταση, όταν αυτά
παρουσιάζουν ιδιαίτερο εργαστηριακό ενδιαφέρον και είναι απολύτως
απαραίτητα για συνεχείς συγκριτικές εξετάσεις ή απαιτούν περαιτέρω
αξιολόγηση και είναι χρήσιμα για μελλοντικές εργαστηριακές εξετάσεις.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποχρεούνται να αποστέλλουν στις αρμόδιες
εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, μαζί με τις εκθέσεις και φωτογραφίες
των προαναφερόμενων αντικειμένων. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή
δικαστήριο δύναται να διατάξει την προσκόμιση των ανωτέρω πειστηρίων,
τα οποία, όταν καταστεί τελεσίδικη η απόφαση δήμευσής τους,
επιστρέφονται στην οικεία υπηρεσία, η οποία τα εγγράφει στο υλικό της,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις :
5. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποστολής των ανωτέρω
πειστηρίων στην αλλοδαπή προς εξέταση, στις περιπτώσεις που η αποστολή
αυτή κρίνεται απόλυτα αναγκαία.
6. ‘Οταν κατάσχονται είδη από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου και από τη φύλαξή τους στις υπηρεσίες που τα κατάσχουν,
δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας, παραδίδονται προς φύλαξη στις
πλησιέστερες αποθήκες των Ενόπλων Δυνάμεων.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 17
Ειδικές ποινικές διατάξεις
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, εμπορία, κατοχή,
μεταφορά και χρήση:
α. ‘Οπλων που έχουν τη μορφή άλλου αντικειμένου.
β. Πυρομαχικών με διατρητικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά βλήματα, καθώς
και των ιδίων των βλημάτων.
γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα βλήματα, ως
και των βλημάτων αυτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης δύναται να απαγορεύεται
για σοβαρούς λόγους ασφάλειας, η εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία όπλων
σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων και εκρηκτικών υλών και να τίθενται
περιορισμοί στην κατασκευή ή διάθεση κυνηγετικών όπλων και φυσιγγίων
πυροβόλων όπλων.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.ΟΗ) δραχμών.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και άρθρο 187Α ΠΚ (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40
Ν.3251/2004,ΦΕΚ Α 127/9.7.2004) σχ.με ποινές που επιβάλλονται για
εγκλήματα των παρ.1 και 3 του παρόντος άρθρου όταν αυτά συνιστούν
τρομοκρατικές πράξεις.
“4. Οι παραβάτες των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν
τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.”
***Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 18
Χορήγηση και ανάκληση αδειών
1. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο χρόνος ισχύος τους
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο άδειες δεν χορηγούνται σε
όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα:
α. Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό
κακουργήματος.
β. Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της
κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που
αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις
του άρθρου 15 του παρόντος νόμου.
γ. Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και
τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε
πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής. Η απαγόρευση αυτή ισχύει
για διάστημα πέντε ετών, από την έκτιση ή την άφεση με χάρη και σε
περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο αρκεί η
ανάστολή.
3. Επίσης, οι άδειες που αναφέρονται οτην προηγούμενη παράγραφο,
δεν χορηγούνται:
α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των
οπλών και λοιπών αντικειμένων, πού αναφέρονται στον παρόντα νόμο και
ιδιάιτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή
άλλες ψυχομειωτικές καταστάσεις. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω
βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
β. Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
“4. Αδειες εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής και
φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων
σκοπευτικών σωματείων οποιασδήποτε βαθμίδας, σε ιδιοκτήτες ή
εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων, συζύγους και συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.”
***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται ν’ αρνηθούν τη χορήγηση των
αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες
σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμει ποινική δίωξη για παραβάσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση καταδίκης που αποτελεί κώλυμα για χορήγηση άδειας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, ή συνδρομής των κωλυμάτων των
παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται οι άδειες που
έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μη χορηγείται
άδεια σε σύζυγο αυτού που έχει καταδικασθεί ή συγγενή αυτού, εξ’
αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, πριν παρέλθουν 5
χρόνια από την ανάκληση της άδειας.
“7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικά πρόσωπο, οι διατάξεις των
παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου περί σωματείων, για τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές,
προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.”
***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
“8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλονα και για τις
περιπτώσεις χορήγησης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2
και 5 του παρόντος νόμου αδειών, που χορηγούνται από υπηρεσίες άλλων
υπουργείων. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 3 περ. α’
του παρόντος άρθρου, απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.”
***Η παρ.8 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
9. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον
παράντα νόμο αδειών, επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιάφερομένου ενώπιον
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ
αυτόν της απορριπτικής απόφασης.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 19
Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών
και εμπόρων
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που εισάγουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2
του παρόντος νόμου αντικείμενα για οποιονδήποτε λόγο ή κατασκευάζουν,
μετασκευάζουν, συναρμολογούν και επεξεργάζονται εντός του κράτους
οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 είδη, υποχρεούνται με την
υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία
Εγκληματολογικών Ερευνών υπεύθυνη δήλωση, η οποία να περιέχει τα πλήρη
στοιχεία του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, το είδος, την ονομασία
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω αντικειμένων. Στη δήλωση
επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία κατέχουν για το είδος οπλισμού
2. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο φυσικά και νομικά
πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίζουν στις ανωτέρω υπηρεσίες δείγματα
προς εξέταση, εφόσον τους ζητηθούν.
3. Οι έμποροι των διαλαμβανάμενων στο άρθρο 6 ειδών υποχρεούνται να
παραδίδουν στους αγοραστές έντυπα στην ελληνική γλώσσα, στα οποία να
αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηρισπκά των ειδών αυτών και οδηγίες
ασφαλούς χρήσης τους.
4. Η συμμόρφωση προς τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο
υποχρεώσεις αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 20
‘Ελεγχος καταλληλότητας όπλων και λοιπών ειδών
1. Τα είδη που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3, πλην των
περιπτ. η’, θ’ και ια’ του άρθρου 6, που εισάγονται ή κατασκευάζονται
και συναρμολογούνται στο εσωτερικό και προορίζονται για εμπορία,
υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας προ της εισαγωγής τους ή προ της
ενάρξεως της μαζικής παραγωγής τους. Μετά τον έλεγχο χορηγείται
σχετικό πιστοποιητικό. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση των
προς εισαγωγή ειδών, χορηγείται άδεια εισαγωγής των αναγκαίων δειγ-
μάτων.
2. Ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται:
α. Για τα είδη που κατασκευάζονται ή συναρμολογούνται από
επιχειρήσεις που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, από
υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση
του Υπουργού.
β. Για τις εκρηκτικές ύλες από το Υπουργείο βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
“γ. Για τα λοιπά είδη, από δημόσια υπηρεσία ή εποπτευόμενο από το
κράτος φορέα, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής ‘Αμυνας
κοι Δημόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο
τρόπος και η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων και η τύχη των
ακατάλληλων δειγμάτων”.
(3)*** Η περ. γ’ της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω και η παρ.3 καταργήθηκε
με την παρ.1 άρθρου 4 Ν.2452/1996 (Α 283).
4. Δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταλληλότητας τα είδη, για τα οποία
έχει γίνει τέτοιος έλεγχος από χώρα της κοινότητος: Για τα είδη της
παρ, 1 του παρόντος άρθρου, που μεταφέρονται σε χώρες μέλη της Κοινό-
τητας, απαιτείται επιπλέον σφραγίδα επί των όπλων, δηλωτική της
καταλληλότητας αυτών, η οποία τίθεται με μέριμνα των ενδιαφερομένων. Ο
τύπος και η μορφή της σφραγίδας καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Εθνικής ‘Αμυνας και Δημόσιας Τάξης.
5. Η λειτουργία εργαστηρίων δοκιμής όπλων και πυρομαχικών
επιτρέπεται μόνο σε βιομηχανίες κατασκευής ή συναρμολόγησης των ειδών
αυτών.
6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) δραχμών.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 21
‘Ιδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων
1. Η ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίων επιτρέπεται κατόπιν άδειας
του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί
χορήγησης της ανωτέρω άδειας, οι όροι λειτουργίας των σκοπευτηρίων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής
τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για τα
σκοπευτήρια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι όροι
λειτουργίας των οποίων καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 22
Διοικητικές κυρώσεις
1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από
την ποινική δίωξή τους, δύναται να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών μέχρι τριών (3) μηνών των προ-
βλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της
παράβασης, με απόφαση της υπηρεσίας που τις χορήγησε. Οι ανωτέρω
κυρώσεις επιβάλλονται και σε όσους παραβαίνουν τους όρους που
διαλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες.
2. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή
ενώπιον του αρμόδιου υπουργού εντός μηνός από την κοινοποίησή τους στον
ενδιαφερόμενο.
3. Σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, η
σχετική απόφαση κοινοποιειται στην αρμόδια δασική αρχή, η οποία
υποχρεούται ν’ αφαιρέσει την άδεια θήρας του παραβάτη για όσο χρόνο
προβλέπει η απόφαση αφαίρεσης της άδειας κατοχής.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 23
Προσαρμογή των διατάξεων του παρόντος προς τις διατάξεις της
οδηγίας του Συμβουλίου των Ε.Κ. αριθ. 91/477/ΕΟΚ(L.256/91).
‘Εννοια όρων – ‘Εκταση εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της 91/477 από 18.6.91 οδηγίας του
Συμβουλίου των Ε.Κ. :
α. ‘Οπλα νοούνται τα πυροβόλα όπλα που αναφέρονται στις παραγράφους
1 περ. α’, β’, δ’ και στ’, 3 περ. δ’, 4 και 5 περ. α’ του άρθρου 1 του
παρόντος.
β. Οπλοπώλης νοείται κάθε φυσικά ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο
χορηγείται άδεια κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγηαης
πυροβόλων όπλων.
γ. Τα πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι της χώρας, η οποία αναφέρεται στη
διεύθυνση που αναγράφεται σε αποδεικτικό έγγραφο της κατοικίας, ιδίως
στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που επιδεικνύεται στις αρχές του
κράτους μέλους κατά τη διάρκεια ελέγχου της κατοχής ή στο μεταβιβάζοντα
επ’ ευκαιρία της μεταβίβασης όπλου.
δ. Ευρωπαικά δελτία πυροβόλου όπλου είναι έγγραφο, το οποίο
χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήσεως σε πρόσωπο, που
καθίσταται νόμιμος κάτοχος και χρήστης πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η προαναφερόμενη οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που εφαρμόζονται
στη χώρα μας:
α. Για την οπλοφορία, το κυνήγι και τη σκοποβολή.
β. Για την απόκτηση και κατοχή όπλων και πυρομαχικών από τις
ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους
συλλέκτες και τους οργανισμούς πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα με
αντικείμενο τα όπλα.
γ. Για τη μεταφορά πολεμικών όπλων και πυρομαχικών για εμπορικούς
σκοπούς.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 24
Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου
1. Το ευρωπαικό δελτίο πυροβόλου όπλου εκδίδεται από την αρμόδια
αστυνομική αρχή και είναι προσωπικό έγγραφο, επί του οποίου αναγράφονται
το ή τα πυροβόλα όπλα που κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχος του
δελτίου. Επί του δελτίου αναγράφονται οι αλλαγές της κατοχής ή των
χαρακτηριστικών του πυροβόλου όπλου, καθώς και η απώλεια ή η κλοπή του
όπλου.
2. Η μέγιστη περίοδος ισχύος του δελτίου είναι πενταετής δυνάμενη
να παραταθεί. Αν το δελτίο αφορά μόνο πυροβόλα όπλα μιας βολής ανά λεια
κάνη, η μέγιστη περίοδος ισχύος του είναι δεκαετής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι
χορήγησης του δελτίου και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ αυτό.
_____________________________________________________________________

 

‘Αρθρο 25
Απόκτηση όπλου από κάτοικο άλλου κράτους –
μέλους της Κοινότητας
1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια αγοράς για την απόκτηση
όπλου, προκειμένου για κάτοικο άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας, η
άδεια αυτή χορηγείται μετά απά προηγούμενη συναίνεση του κράτους αυτού,
εκτός εάν πρόκειται για τουφέκια σκοποβολής μιας βολής ανά αυλακωτή
κάνη.
2. Αν ο αποκτών οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο είναι κάτοικος άλλου
κράτους μέλους της Κοινότητας, το κράτος αυτό ενημερώνεται σχετικά από
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και από τον ίδιο τον αποκτώντα.
3. Για την απόκτηση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου από πρόσωπο που δεν
κατοικεί στην Ελλάδα απαιτείται, πέραν των προϋποθέσεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και άδεια μεταφοράς,
όταν το όπλο πρόκειται να μεταφερθεί σε άλλα κράτη μέλη, της κοινότητας
ή όταν αυτό δεν πρόκειται να μεταφερθεί, αιτιολογημένη έγγραφη δήλωση
του ενδιαφερόμενου περί του λόγου της κατοχής του όπλου στην Ελλάδα.
_____________________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2168 ΑΡΘΡΑ 1 ΩΣ 7

Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου άρθρου της ίδιας στήλης, το οποίο σας προτείνω να διαβάσετε…

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.2168.Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 1
‘Εννοια όρων – ‘Εκταση εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
α. ‘Οπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, με ωστική δύναμη που
παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα ή χημικές ουσίες ή
ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της
υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και
ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβομβίδα και νάρκη κάθε τύπου, όπως και
κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω
αποτελέσματα.
β. Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκανα και δίκανα,
επαναληπτικά και ημιαυτόματα όπλα, που έχουν το εσωτερικό της κάνης
τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάνης τουλάχιστον πενήντα εκατοστών
του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό, μη
πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση
πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή
εξάσκηση στη σκοποβολή, φέρουν συνολικά μέχρι τρία φυσίγγια και δεν
δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία φυσίγγια.
“Στα κυνηγετικά όπλα περιλαμβάνονται και λειόκανα όπλα μικρού
διαμετρήματος τύπου FLOBERT.”
***Το εντός ” ” νέο εδάφιο αντικατέστησε ως άνω τα δύο προηγούμενα
τελευταία εδάφια της περ.β΄, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9
του Ν. 3169/2003 (Α΄ 189).
γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν με συμπιεζόμενο αέρα ή
με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική,
πλαστική ή άλλη ύλη.
δ. Πυρομαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδίως τα
φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων, πολυβόλων, πιστολιών και
περιστρόφων, τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και τα
συστήματα, που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς
μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην
έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά επί μέρους
στοιχεία αυτών (καψύλια, κάλυκες, βολίδες, βραδύκαυστα __________υλικά κ.λπ.),
καθώς και τα φυσίγγια βλαπτικών χημικών ουσιών.
ε. Εκρηκτικές ύλες είναι τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από
οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε
αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με
αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.
στ. Εκρηκτικός μηχανισμός είναι κάθε συσκευή, που μπορεί να
προκαλέσει έκρηξη οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης.
2. ‘Οπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για
επίθεση ή άμυνα και ιδιαίτερα:
α. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης χημικών ουσιών (SPRAY) ή
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους
δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη,
θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.
γ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα
ουνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουτσάκο).
δ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα,
βαλλιστρίδες (ARBALETE) και αστυνομικές ράβδοι.
ε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που
αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές
ουσίες και προορίζονται για επίθεση ή άμυνα.
στ. Τυφέκια αλιείας (ψαροντούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό
μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι)
3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται σε οποιοδήποτε όπλο.
β. Συσκευές ή εγκαταστάσεις, που προορίζονται για το φωτισμό του
στόχου ή του σκοπεύτρου του όπλου.
γ. Σκοπευτικές διόπτρες όπλων και πάσης φύσεως σκόπευτρα, ως και
εξομοιωτές σκοποβολής.
δ. Ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και εκρηκτικών
μηχανισμών, ως και μέρη πυρομαχικών.
ε. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι
δυνατό να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα, ως και μη λειτουργούντα, λόγω
ουσιώδους έλλειψης ή βλάβης, πυροβόλα όπλα.
4. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε αυτόματα, ημιαυτόματα και
επαναληπτικά:
α. Αυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή
οπλίζεται μόνο του και μπορεί να βάλλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται
η σκανδάλη του.
β. Ημιαυτόματο είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή
οπλίζεται μόνο του αλλά, κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του,
εκτοξεύει ένα μόνο βλήμα.
γ. Επαναληπτικό είναι το πυροβόλο όπλο, το οποίο μετά από κάθε βολή
οπλίζεται με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.
5. α. Ως όπλα σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα που καθορίζονται με
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
β. Δεν θεωρούνται όπλα τα πιστόλια αφέσεως αγώνων, που
κατασκευάζονται ειδικά να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτόν.
“6. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870, υπό τον
όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η
κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.
β. Αγχέμαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον
φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή
νομικών προσώπων”.
***Η παρ.6 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2334/1995 (Α 184)
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 2
Εισαγωγή από το εξωτερικό
1. Απαγορεύεται η εισαγωγή από το εξωτερικό όπλων και λοιπών
αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, πλην των κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων.
2. Με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:
α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς
και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί
ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια
απαιτείται μόνο για την εισαγωγή μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και
κανών.
β. Εκρηκτικών υλών συμπεριλαμβανόμενης και της πυρίτιδας κυνηγίου.
Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου,
εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και
διαθέσεως αυτού.
γ. ‘Οπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου
υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.
δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών,
λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.
ε. ‘Οπλων σκοποβολής, ανταλλακτικών, σκοπευτικών διοπτρών και
φυσιγγίων αυτών, από εμπόρους και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, που
επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής και μέλη αυτών.
στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών
ράβδων, τόξων και βαλλιστρίδων.
“ζ. Οπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για
συλλογές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού των
αντικειμένων αυτών, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών
κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους,
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης”.
***Η παρ.ζ’ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 4 του
Ν.2334/1995 (Α 184)
η. ‘Οπλων και λοιπών αντικειμένων, που προορίζονται αποκλειστικά
για δείγματα ή εκθέσεις. Τα είδη αυτά εισάγονται με καθεστώς
προσωρινής εισαγωγής και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται με
απόφαση των Υπουργών Εθνικής ‘Αμυνας, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
θ. ‘Οπλων ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση
ή ανώδυνη θανάτωση ζώων από υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ι. ‘Οπλων με ραβδωτή κάνη και διοπτρών, αποκλειστικά και μόνο προς
χρήση υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων
πυροβόλων όπλων.
ιβ. Αυτόματων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση
εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας εισαγωγής όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών
κ.λ.π., από χώρες ΜΗ μέλη της Ευρωπ. ΄Ενωσης ως και μεταφοράς αυτών
από χώρες μέλη της Ευρωπ. ΄Ενωσης βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 13.
3. Με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, ύστερα από αίτηση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου
Πολιτισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή:
α. ‘Οπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών καθώς και αθλητικών
οργάνων (ξιφών, σπαθών κ.λπ.) από ξένες αθλητικές αποστολές, για
συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.
β. Κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων,
περιστρόφων, πιστολίων και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομώσεων
από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες, για αποκλειστική τους
χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
Οι ενδιαφερόμενοι, στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής,
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών
φορέων, για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών και να επανεξάγουν όσα
είδη δεν αναλώνονται. Η τελωνειακή αρχή οφείλει να ενημερώνει αμέσως
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την εισαγωγή
και επανεξαγωγή τους, με αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού. Οι μη
συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή
φύλαξη των ανωτέρω ειδών, τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 8 περ. β’ του
άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
4. Για κάθε είδους όπλα και πυρομαχικά ή συστατικά τους μέρη,
καθώς και εκρηκτικές ύλες που εισάγονται και προορίζονται για τις
ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικης βιομηχανίας, η άδεια
εισαγωγής χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου εθνικής
‘Αμυνας. Εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται για τις ανάγκες των σωμάτων
ασφαλείας, του λιμενικού σώματος, των τελωνειακών και των δασικών
αρχών, οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και
Γεωργίας, αντίστοιχα.
5. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής των αντικειμένων που αναφέρονται
στις παραγράφους 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται
για συγκεκριμένα είδη και ποσότητες, ο δε καθορισμός των ποσοτήτων
εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής,
τηρουμένων και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εισαγωγής από άλλες
διατάξεις.
6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρις άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ..
α. Ενός κυνηγετικού όπλου, μιας ανταλλακτικής κάνης και 500
φυσιγγίων αυτού, από αλλοδαπούς ή ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή
‘Ελληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της
ηλικίας τους, για προσωπική τους χρήση. Η εισαγωγή αυτή γίνεται με
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και με τον όρο της επανεξαγωγής του όπλου
και της κάνης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις στο
τελωνείο εισόδου και στη συνέχεια χορηγείται προσωρινή άδεια κατοχής
του όπλου αυτού από την αρμόδια αστυνομική αρχή του σημείου εισόδου.
[β. Ενός (1) κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β, μιας (1) ανταλλακτικής
κάνης και 500 φυσιγγίων αυτού, από ‘Ελληνες μόνιμους κατοίκους
εξωτερικού ή ομογενείς, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, ή ‘Ελληνες ταξιδιώτες, εφόσον οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους.
***Η εντός [ ] περίπτωση β΄ της παρ.6 καταργήθηκε από την παρ.2
του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που
συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
7. Τα τυχόν περισσότερα είδη, από εκείνα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6, κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές και, εάν εντός
τετραμήνου δεν επανεξαχθούν με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ή δεν χο-
ρηγηθεί άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα για τα αζήτητα.
Κατά την παραλαβή των εκποιηθέντων ειδών, ο υπερθεματιστής υποχρεούται
να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή άδεια εισαγωγής της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
8. Δεν απαιτειται άδεια για την εισαγωγή:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για
οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή
εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και
τυφεκίων αλιείας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται, κατ’
εξαίρεση, η εισαγωγή συσκευών εκτόξευσης χημικών ουσιών ή συσκευών
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοάμυνα, ως και συσκευών ή
εγκαταστάσεων για το φωτισμό ή εκπομπή ακτίνων σε στόχο, καθώς και
εξομοιωτών σκοποβολής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης, κατοχής και χρήσης των
συσκευών αυτών.
10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που
προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η
οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια
εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.
“Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι τριών (3) αεροβόλων
όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.”
***Το εντός ” ” δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την
παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
11. α. ‘Οποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που
αναφέρονται στις παραγράφους 2, περιπτ. α’, β’, δ’, ε’, η’, ι’ και ιβ’
και 4 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. ‘Οποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, περιπτ. γ’, στ’, ζ’, θ’ και ια’ και 3 του
παρόντος άρθρου και στην παράγραφο 2 περιπτ. γ και δ’ του άρθρου 1
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Πρώτες ύλες εκρηκτικές και μη αναφέρονται στον
κατάλογο παραρτήματος 2 της ΚΥΑ 3329/89
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το Υπ.Δημ.Τάξης με την 6700/4-453720/20-4-94
εγκύκλιο προσδιόρισε ποιές πρώτες ύλες παρασκευής εκρηκτικών υλών
δεν αποτελούν εκρηκτικές ύλες και συνεπώς δεν απαιτείται η
προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο άδεια εισαγωγής-μεταφοράς.
____________________________________________________________________
“Επιτρέπεται ο εκτελωνισμός, με την καταβολή των δασμοφορολογικών
επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων που έχουν εισαχθεί με το καθεστώς της
ελεύθερης χρήσης.
Το υπουργείο Οικονομικών, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο του
υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, με την εγκύκλιο Τ.9739/270/20.12.94 έδωσε
τις διευκρινίσεις:
“Σας κοινοποιούμε το αρ. 6700/1-612493/16.11.94 έγγραφο του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης που απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μας
αναφέρει ότι είναι δυνατός ο εκτελωνισμός με καταβολή των αναλογουσών
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, κυνηγετικών όπλων τα οποία έχουν
εισαχθεί με το καθεστώς της ελεύθερης χρήσης (άρθρο 2 παρ. 6 περ. α’
Ν.2168/93).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκτελωνισμό αυτό είναι η προσκόμιση από
τους κατόχους προσωρινής άδειας κατοχής, σχετικής άδειας εισαγωγής των
αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών. Σχετική πράξη περί τελωνισμού θα
συντάσσεται επί του διαβατηρίου του αλλοδαπού.
Επισημαίνουμε επίσης τη ρύθμιση που αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο
για τις περιπτώσεις έκτακτης αναχώρησης με πρόθεση επανόδου κατόχων
προσωρινών αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων. Στις περιπτώσεις αυτές
υπάρχει δυνατότητα παράδοσης του όπλου στο Τελωνείο και εκ νέου
παράδοσής του στον ενδιαφερόμενο μετά την επιστροφή του, εφόσον
εξακολουθεί η προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου ή παραταθεί η ισχύς
αυτής”.
Το έγγραφο του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως είναι
α. “Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 εδ. α’, τέθηκαν με σκοπό την
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων (αλλοδαπών, ομογενών με
ξένη υπηκοότητα ή Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού), που αφικνούνται
στη χώρα μας προσωρινά, με σκοπό τη θήρα ή την σκοποβολή, με την
υποχρέωση επανεξαγωγής του όπλου και με την προϋπόθεση ότι, τα άτομα
αυτά θα εφοδιασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, με
προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου αυτού.
β. Οι διατάξεις του εδαφίου β’ του ως άνω άρθρου, αναφέρονται στις
περιπτώσεις Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού ή ομογενών, που
αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση, τούτου αποδεικνυομένου από σχετικά
δικαιολογητικά μετοικεσίας τους.
Τα άτομα της κατηγορίας αυτής, ως και οι Ελληνες ταξιδιώτες, κατά τις
διατάξεις αυτές, δύνανται να εκτελωνίσουν ένα κυνηγετικό όπλο
κατηγορίας Β’ μια ανταλλακτική κάνη και 500 φυσίγγια του όπλου αυτού,
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών.
γ. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. α’, προβλέπεται, μεταξύ
άλλων, ότι επιτρέπεται η εισαγωγή κυνηγετικών όπλων, μηχανικών
κλείστρου, θαλαμών και κανών των όπλων αυτών, ως και φυσιγγίων
κυνηγίου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας αρχής.
Η διάταξη αυτή είναι γενική και κατισχύει των διατάξεων της παρ. 6
του άρθρου αυτού, με την οποία καθιερώνονται εξαιρέσεις.
Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, προκύπτει ότι δεν υφίσταται
νομικό κώλυμα για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής κυνηγετικών όπλων σε
άτομα τα οποία είχαν προηγουμένως εισαγάγει τα όπλα αυτά, με καθεστώς
ελεύθερης χρήσης.
Αναφορικά με το ερώτημά σας για την τύχη όπλου, το οποίο εισήχθη με
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και ο κάτοχός του αναχωρήσει εκτάκτως για
το εξωτερικό, με πρόθεση επανόδου του, κατά τη γνώμη μας, το όπλο αυτό
πρέπει να παραδίδεται από τον κάτοχό του στο Τελωνείο που υπέβαλε τη
σχετική δήλωση και, με την επιστροφή του, να παραδίδεται εκ νέου στον
κάτοχό του, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή άδεια κατοχής του
όπλου ή παραταθεί η ισχύς αυτής, όπως είχε καθιερωθεί, τόσο με το
ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό μας, όσο και με τις διατάξεις του άρθρου 5
παρ. 9 εδ. α’και β’της υπ’αριθ. 3009/2/23α από 31.8.1994 (ΦΕΚ Β’ 696)
απόφασης του υπουργού Δημόσιας Τάξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις
αρμόδιες τελωνειακές αρχές, όπως προβαίνουν στον εκτελωνισμό
κυνηγετικών όπλων, τα οποία εισήχθησαν με προσωρινό καθεστώς, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι, θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερομένους
σχετική άδεια εισαγωγής των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών (Δ/νσεων
Ασφαλείας ή Αστυν. Δ/νσεων).
Τις σχετικές ενέργειές σας να μας κοινοποιήσετε, προκειμένου
ενημερώσουμε τις υφιστάμενες Υπηρεσίες μας”.
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 3
Εξαγωγή – Επανεξαγωγή
1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους
πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών και άλλων ειδών πολεμικού
υλικού, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται μόνο με άδεια του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των
Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής ‘Αμυνας. Ειδικά για την εξαγωγή ή
επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών, για την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία
των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.
[Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή ενός (1)
κυνηγετικού όπλου].
***Το εντός [ ] τρίτο εδάφιο καταργήθηκε από την παρ.4 του άρθρου
9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
2.(α. Για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νάμιμη αιτία
πολεμικού υλικού σε χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ απαιτείται πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας).
α (β). Η εξαγωγή δειγμάτων πολεμικού υλικού, λοιπών όπλων – πυρομαχικών
και εκρηκτικών υλών, για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, με
δυνατότητα επανεισαγωγής ή μη, επιτρέπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
β (γ). Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για τρεις (3) μήνες και
δύναται να παραταθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για έξι (6)
ακόμη μήνες.
*** Η περ. α΄ της παρ. 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι περιπτώσεις β΄ και γ’ της
ανωτέρω
παραγράφου αναριθμήθηκαν σε α’ και β’ με το άρθρ.1 παρ.28 Ν.3065/2002,
ΦΕΚ Α 251.
3.α. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1 και 2 τα οποία
κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο, για
οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού
Εθνικής ‘Αμυνας.
β. Η επανεξαγωγή των προαναφερόμενων ειδών, τα οποία εισήχθησον
στην Ελλάδα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες πολεμικές
βιομηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία
της προηγούμενης περίπτωσης. Αν κατά την εισαγωγή τους εκδόθηκε άδεια
από αστυνομική αρχή, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη μόνο του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης για την επανεξαγωγή τους.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των
φυσιγγιών αυτών, καθώς και μηχανισμών κλειστρου, θαλαμών και κανών,
επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με
σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δημάσιας Τάξης.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού ΕΘνικής Οικονομίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων
υπουργών, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των εξαγωγέων των ειδών των προη-
γούμενων παραγράφων, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των
κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν
εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας:
α. Δύο (2) περιστρόφων ή πιστολίων και διακοσίων (200) φυσιγγίων
αυτών.
β. Δύο (2) κυνηγετικών όπλων και πεντακοσιων (500) φυσιγγίων
αυτών.
γ. Δύο (2) αεροβόλων όπλων.
7. Για την εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, προς
συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σκοπευτικούς αγώνες με υποχρέωση
επανεισαγωγής τους, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται με
απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.
8. ‘Οπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται άδειες εξαγωγής και
επανεξαγωγής, προκειμένου για είδη που προορίζονται για χώρες μέλη της
Κοινότητας, μετά την 1.1.1993, νοείται η άδεια μεταφοράς, για τη
χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 26 του
παρόντος.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 8, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 14.
9. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και
χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) δραχμών.
β. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και
των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου
άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική
Ποινή.
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 4
Διαμετακόμιση
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως
διαμετακόμιση θεωρείται οποιαδήποτε μεταφορά των ειδών που αναφέρονται
στον παρόντα νόμο μέσω της Ελληνικής Επικράτειας με προορισμό άλλη
χώρα.
2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1,
παράγραφο 1, περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’ και στ’ και παράγραφο 3, πλην
της περιπτώσεως ε’, επιτρέπεται κατάπιν άδειας του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών,
Εθνικής ‘Αμυνας και Οικονομικών. Για τη διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια
μέσα, η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με
τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.
3. Οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως της ανωτέρω άδειας
καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής ‘Αμυνας,
Οικονομικών, Δημάσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
4. Η διαμετακόμιση των ειδών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
με αεροσκάφη (πολιτικά ή στρατιωτικά) επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια
που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. Του ν. 1815/1988 “Περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού
Δικαίου”.
β. Του ν. 211/1947 “Περί κυρώσεως της εν Σικάγω την 7.12.1944
υπογραφείσης συμβάσεως διεθνούς πολιτικής αεροπορίας”.
γ. Του α.ν. 2597/1940 “Περί κινήσεως αεροσκαφών υπεράνω της
Ελληνικής Επικρατείας”.
Η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση των
Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής ‘Αμυνας, Οικονομικών, Δημάσιας Τάξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5. Εξαιρούνται της διοδικασίας της διαμετακόμισης οι υπερπτήσεις
και οι αναγκαστικές προσγειώσεις πολιτικών αεροσκαφών, που μεταφέρουν
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είδη. Στις
περιπτώσεις αυτές, η άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, με
σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής περιπτώσεις:
α. ‘Οταν σκάφη, που μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου είδη, προοριζόμενα για τρίτη χώρα, καταπλέουν σε
ελληνικό λιμένα, είτε για ανεφοδιασμό, είτε για ενέργεια εμπορικών
πράξεων ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς όμως τα φορτία των ειδών αυτών
να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται και να εναποτίθενται σε ελληνικό
έδαφος. Οι πλοίαρχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες
λιμενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα
στοιχεία που καθορίζονται με τις διατάξεις της προβλεπόμενης από την
παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεως.
β. ‘Οταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται με πλοία, τα
οποία διέρχονται απά τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά
νομίμως από χώρα της αλλοδαπής σε τρίτη χώρα, χωρίς να καταπλέουν σε
ελληνικό λιμένα. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα εν
λόγω πλοία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και η διέλευση είναι ενδεχόμενο
να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των
παράκτιων περιοχών της χώρας, οι πλοίαρχοι των σκαφών αυτών οφείλουν να
αναγγείλουν τη διέλευση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έστω και
προφορικά, με τα μέσα επικοινωνίας του σκάφους, προ είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών ή σε περίπτωση ανωτέρας βιας προ της εισόδου του σκάφους στα
ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία χαρακτηρίζονται
ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, τα πυρηνικά, τα βιοχημικά
και ραδιενεργά υλικά, καθώς και η μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των
οποίων είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες
περιοχές της χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον. Στην αναγγελία του
πλοιάρχου αναφέρονται τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου στοιχεία. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται
να υποδείξει στον πλοίαρχο του σκάφους να ακολουθήσει συγκεκριμένο
δρομολόγιο ή να ζητήσει τη μη διέλευση του πλοίου από τα ελληνικά
χωρικά ύδατα, εφόσον κρίνει ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.
γ. ‘Οταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στην περίπτωση γ’
της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου,
εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η ποσότητα αυτών,
ως και η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού τους. Οι τελωνειακές
αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
7. Αν δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες για κάθε περίπτωση
προϋποθέσεις, με εξαίρεση την περίπτωση β’ της παραγράφου 6, τα προς
διαμετακόμιση είδη θεωρούνται ότι έχουν εισαχθεί παράνομα και εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
8. Η διαμετακόμιση γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία και
τις διατάξεις περί εξωτερικού εμπορίου, με μέριμνα της τελωνειακής
αρχής, η οποία ενημερώνει σχετικά για τη διέλευση τις αστυνομικές και
λιμενικές αρχές που είναι κατά τόπο αρμόδιες.
9. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής ‘Αμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας
Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ασφάλεια
της διαμετακόμισης.
10.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 4, 5 και 6
περίπτωση α’ τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και
χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) δραχμών.
β. Οι παραβάτες των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου
τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) δραχμών.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.2004
(ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 25.
____________________________________________________________________

‘Αρθρο 5
Κατασκευή στο εσωτερικό
1. Η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή
εντός του κράτους των ειδών που επιτρέπεται να εισαχθούν από το
εξωτερικό με άδεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και η γόμωση ή αναγόμωση
φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης. Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον
τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 1 βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.
2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 3.
2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω ειδών
υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρίζεται η κίνηση των
ειδών που κατασκευάζονται, μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή
επισκευάζονται. Ο τύπος των βιβλίων, οι ειδικότερες υποχρεώσεις για
την τήρηση αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
διάταξης αυτής, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
3. Η γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία επιτρέπεται με άδεια
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από
άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών
επιχειρήσεων. Η αναγόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων απαγορεύεται.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3 βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.
2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 4.
4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών βιομηχανιών που
παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη πολεμικού υλικού,
που προορίζονται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλων κρατικών
υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών
αυτών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Οι
αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας, ο οποίος χορηγεί και τις σχετικές
άδειες κατασκευής, διάθεσης και μεταφοράς.
5. Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού και
επέκτασης των ως άνω επιχειρήσεων χορηγούνται από το Υπουργείο
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για την παραγωγή εκρηκτικών υλών,
νιτρικής αμμωνίας ή άλλων υλών που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί για
γεωργική χρήση.
7. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4
τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000)
δραχμών.
β. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 6 τιμωρούνται
με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
_____________________________________________________________________

‘Αρθρο 6
Εμπορία-Διάθεση
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5
και των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η
διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρο-
νται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις διάθεσης αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την
αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας.
3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία
και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:
α. Περιστρόφων, πιστολιών, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων
αυτών.
β. ‘Οπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών,
καλύκων και καψυλίων αυτών.
γ. Κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών,
πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου.
δ. Αεροβόλων όπλων.
ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και
καταναλωτές των υλών αυτών υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε
αποθήκες δικές τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
στ. ‘Οπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε
περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.
ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε
μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφεις επιχειρήσεις.
η. Λογχών, ξιφών, σπαθών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών u957 __ράβδων,
τόξων και βαλλιστρίδων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις, που
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
θ. ‘Οπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για
συλλογές ή αποτελούν κειμήλια.
ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του
παρόντος νόμου.
ια. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων
πυροβόλων όπλων.
***βλ. την υπ΄ αριθμόν 7004/3/40-θ’/23-4-2004 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης (ΦΕΚ Β’ 649/4.5.2004)”Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα”
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 3 βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-16.1.
2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 5, 6 και 7.
4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία:
α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για
συνήθη οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή,
επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και
τυφεκίων αλιείας.
5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:
“α. Οπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτομότων όπλων, όπλων που
χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικου, μερών
ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων και ουσιωδών μερών των
όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάννης), σκοπευτικών
διόπτρων, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα
που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την αγορά των ειδών
αυτών”
***Η εντός ” ” περίπτωση α΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.5
του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 5, εδάφ. α, βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 8.
“β. Αεροβόλων όπλων, μόνο σε ότομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας
τους.”
***Η εντός ” ” περίπτωση β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.6
του άρθρου 9 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189).
γ. Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων
όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατεχής όπλων για συλλογές ή για
τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή Θεατρικές παραστάσεις.
δ. Φυσιγγίων, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων κυνηγίου, μόνο σε
τομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου
ή άδεια θήρας.
ε. ‘Οπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται
ως συλλεκτικά αντικείμενα, μόνο σε άτομα που επιδεικνύουν σχετική άδεια
κατοχής.
στ. Των αναφερόμενων στην παράγρ 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου
ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέποντοι υπό
την απάφαση της ίδιας παραγράφου.
6. ‘Οσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγρ. 2 του άρθρου 2
είδη υποχρεούνται να τηρούν βιβλία περί της εμπορίας αυτών. Με απόφαση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που
πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τρόπος και ο χρόνος
τήρησής τους, η υποχρέωση του εμπόρου προς ανακοίνωση στις αστυνομικές
αρχές στοιχείων αγοραστών των ειδών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια.
7. Οι όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2
και 3 περιπτ. α’, β’, γ’ και ζ’ του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως
εξής:
α. Των παραγρ. 1, 2, 3 περιπτ. α, β, γ, ε, στ, ζ και 5 περίπτ. α,
με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.
β. Των παραγράφων 3, περιπτ. δ’, η’, θ’, ι’, ια’ και 5 περιπτ. β’,
γ’, δ’, ε’ και στ’, με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
___________________________________________________________________

‘Αρθρο 7
Κατοχή
1. Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στο
άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του
ενδιαφερόμενου, επιτρέπεται η κατοχή :
α. Πιστολίων, περιστρόφων και των ουσιωδών μερών (μηχανισμού
κλείστρου, θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών.
β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
γ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’ ειδών.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 2, εδάφ.β΄ και γ΄ βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/
438/12.1-16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 10.
δ. ‘Οπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για
δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση, που
προβλέπεται από την περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
παρόντος.
ε. ‘Οπλων σκοποβολής και ουσιωδών μερών (μηχανισμού κλείστρου,
θαλάμης, κάνης) και φυσιγγίων αυτών, καθώς και σκοπευτικών διοπτρών. Η
άδεια κατοχής των όπλων αυτών χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την προαγωγή του αθλήματος της
σκοποβολής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων
σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων, ο αριθμός των όπλων που
επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού
και Δημόσιας Τάξης.
στ. Αυτόματων όπλων και φυσιγγίων αυτών, που προβλέπονται στις
περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.
ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγρ. 2 περιπτ. θ’ και ι’ και
3, όπλων και λοιπών αντικειμένων.
***΄Οσον αφορά την αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την
χορήγηση της άδειας της παρ. 2, εδάφ. ζ΄ βλέπε ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/438/12.1-
16.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 41), παρ. 9 και 12.
η. Τόξων και βαλλιστρίδων προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για
σκοποβολή.
θ. ‘Οπλων και ανενεργών φυσιγγίων αυτών, που αποτελούν ιστορικά ή
οικογενειακά κειμήλια ή παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό ή
εθνογραφικό ενδιαφέρον και φυλάσσονται σε συλλογές φυσικών ή νομικών
προσώπων.
3. Για την κατοχή αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας δεν
απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
4. Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών, απομιμήσεων
πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων επιτρέπεται:
α. Σε πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής όπλων προοριζομένων για
συλλογές.
β. Σε παραγωγούς θεατρικών ή κινηματογραφικών έργων
5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία,
θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική ή άλλη συναφή χρήση, για
μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια
χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.
6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό,
υποχρεούνται __________να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους
και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές
αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη
των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.
7. ‘Οποιος βρίσκει αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του
παρόντος υποχρεούται να το παραδώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική
αρχή ή να ειδοποιήσει αυτή για την παραλαβή του.
8. α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών τιμωρούνται οι
παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην της περιπτ. η’ του παρόντος
άρθρου. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει
όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, παράγρ. 1 περιπτ. α’ και β’ ή
απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του, για οποιονδήποτε σκοπό.
β. Με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των
διατάξεων των παραγράφων 2, περίπτ. η’ 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου.
γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 7 τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και, σε περίπτωση που αποσκοπούν σε
κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προη-
γούμενων εδαφίων, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου.

Νομοθεσία για όπλα – Γενικά

Εισαγωγή
Για να αποκτήσετε ένα σοβαρό και σύγχρονο όπλο αυτοάμυνας στην Ελλάδα, δηλαδή ένα πυροβόλο όπλο, τα πράγματα είναι δύσκολα και πολύπλοκα, με εξαίρεση τα «κυνηγητικά» λειόκανα όπλα.

Ο νομοθέτης αγνοεί παντελώς τις επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν την μείωση της εγκληματικότητας από τη νόμιμη οπλοφορία. Εν συντομία:

 • Για την απόκτηση «κυνηγητικού» λειόκανου όπλου επισκέπτεστε παθολόγο / νευρολόγο /ψυχίατρο, και με τη γνωμάτευση του επισκέπτεστε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Θα σας ζητήσουν μια αίτηση / δήλωση, φωτογραφίες και ένα παράβολο – κάποιες εβδομάδες μετά βγαίνει η άδεια αγοράς όπλου, την οποία πρέπει να αναβαθμίσετε σε άδεια κατοχής μετά την αγορά του όπλου. Αυτή έχει 10ετή διάρκεια.
 • Για την απόκτηση πιστολιού / περιστρόφου (ραβδωτής κάνης) για αυτοάμυνα, κάνετε μια διαδικασία πανομοιότυπη με αυτή του κυνηγετικού όπλου, και η αίτηση σας πρακτικά δεν εγκρίνεται ποτέ, εκτός αν είστε «διακεκριμένος» πολίτης ή, ακόμα καλύτερα, «διακεκριμένος δημοσιογράφος»…
 • Αν εγγραφείτε σε σκοπευτικό όμιλο και συμμετέχετε συχνά σε αγώνες, ένα χόμπι με αρκετά μεγάλο κόστος, υπάρχουν «παραθυράκια» στον νόμο για την κατοχή πυροβόλου πιστολιού / τυφεκίου για σκοπευτικούς αγώνες. Για άλλη μια φορά ο νομοθέτης προστατεύει τον πλούσιο και περιορίζει τον μικρομεσαίο. Το γιατί το έχω αναλύσει σε παλαιότερο άρθρο μου…

Για τους βιβλιοφάγους αναγνώστες παραθέτω τη σχετική νομοθεσία στα επόμενα άρθρα της ίδιας στήλης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

by fightlaunch
 • «Τα μαθήματα αυτοάμυνας είναι ένα ασφαλές μέσο για την προστασία της οικογένειάς σας», λένε πολλοί. Εδώ γελάμε: Ο κλέφτης / φονιάς / βιαστής είναι συνήθως νέος, γεροδεμένος, αποφασιστικός, οπλισμένος τουλάχιστον με μαχαίρι, και πολλές φορές ζυγίζει τα διπλάσια κιλά από το θύμα. Συχνά δε το «ζώο» αυτό κυνηγά σε αγέλες.
 • Στο μέλλον θα αναφερθώ σε τεχνικές αφοπλισμού και σε εύκολα βήματα ακινητοποίησης ενός εισβολέα, αλλά, κακά τα ψέματα, αν δεν είναι κάποιος πραγματικός master (και πρόσφατα προπονημένος) σε μια πολεμική τέχνη, λίγα πράγματα θα καταφέρει απέναντι σε έναν οπλισμένο αντίπαλο, πόσο μάλλον περισσότερους…
 • Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, θεωρώ ότι οι πολεμικές τέχνες είναι φανταστικό χόμπι, άριστη γυμναστική και τρόπος ζωής, ενώ βοηθούν και στην αυτοάμυνα. Μέχρι ενός σημείου όμως. 

ΣΚΥΛΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

by Alexis Fam Photography

Στην κατηγορία των συναγερμών ανήκει και ο… σκύλος, ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου από πολλές απόψεις. Κατόπιν αρκετού διαβάσματος και συχνών συζητήσεων με δύο διαφορετικούς εκπαιδευτές σκύλων, κατέληξα στα παρακάτω συμπεράσματα:

 1. Η καλύτερη δυνατή φύλαξη γίνεται από αγέλη Doberman, γιατί αυτά λειτουργούν πολύ καλά σαν ομάδα.
 2. Αν περιορίζεστε σε 1 σκύλο ο γερμανικός ποιμενικός είναι πολύ καλή επιλογή. Δυνατός και έξυπνος. Να που βγήκε και κάτι καλό από τη Γερμανία…
 3. Καλό είναι ράτσες χαμηλής νοημοσύνης (Pit bull, Rottweiler) κάποιες φορές να αποφεύγονται, γιατί δυστυχώς δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια.
 4. Ο εκπαιδευμένος σκύλος κάνει καλύτερη δουλειά από τον μη εκπαιδευμένο, λογικό είναι!
 5. Αν δεν διαθέτουμε σκύλο, ακόμα και μια πινακίδα “ο σκύλος δαγκώνει” είναι απείρως καλύτερη απ’ το τίποτα.
 6. Ήπιες ράτσες (όπως τα Λαμπρατόρ) δεν πρέπει να εκπαιδεύονται για φύλακες: Θα αποκτήσουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, και μετά τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα.

Ο σκύλος είναι άριστο αποτρεπτικό μέσο και πιστός φίλος. Δεν πρέπει όμως να βασίσουμε όλες τις ελπίδες μας πάνω του: Ο επαγγελματίας μπορεί εύκολα να τον εξουδετερώσει…

Benelli M4 – Γνωριμία & Ερώτημα: Καραμπίνα Αερίων ή Αδρανείας για Αυτοάμυνα;

Πολλοί με ρωτούν αν προτιμώ τις καραμπίνες αερίων από τις αδρανείας για αυτοάμυνα. Την απάντηση την δίνει η ίδια η Benelli, όπως θα διαβάσετε παρακάτω:

Εισαγωγή

Τη Benelli, θυγατρική της Beretta από το 2000, τη γνωρίζουν όλοι οι λάτρεις των όπλων παγκοσμίως. Τα προϊόντα της είναι best seller στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακριβά, καλοφτιαγμένα, αξιόπιστα όπλα μαζικής παραγωγής – τα προτιμούν χιλιάδες Έλληνες κυνηγοί, ενδεχομένως και με το δίκιο τους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ο μηχανισμός αδρανείας που έχουν: Η μάζα του μηχανισμού όπλισης εκμεταλλεύεται το κλότσημα του όπλου για να επανοπλίσει (αντίθετα με τις καραμπίνες αεριών που χρησιμοποιούν τα αέρια της έκρηξης ως κινητήρια δύναμη του μηχανισμού επανόπλισης).

Το όπλο αδρανείας (που σχεδόν πάντα έχει σωθικά Benelli) δουλεύει καθαρά, χωρίς καπνίλες, άκαυτη πυρίτιδα, μόλυβδο κτλ. να εισχωρούν στο μηχανισμό του, ο οποίος λειτουργεί ανενόχλητος. Και η Benelli είναι αυτή που το προωθεί εδώ και δεκαετίες στο ευρύ κοινό – οι οπαδοί της τη λατρεύουν γι’ αυτό.

Η ιστορία του Benelli M4

Κάποια στιγμή η τρομερή αυτή εταιρεία αποφάσισε να συμμετέχει στο διαγωνισμό για τη νέα καραμπίνα του αμερικανικού στρατού. Το πρωτότυπο όπλο της, το M4 Super 90, κέρδισε άνετα τους αντιπάλους του στο διαγωνισμό το 1998, δείχνοντας τα παρακάτω:

 • καλή αντοχή στα στοιχεία της φύσης
 • μακροζωία 25000+ βολών
 • λύσιμο χωρίς εργαλεία
 • οι εμπλοκές ήταν κάτι ξένο για τη συνηθισμένη λειτουργία της.

Πιο συγκεκριμένα, η Μ4 διαθέτει:

 • σκοπευτικά πολεμικού τύπου «Ghost Ring»
 • σκληρή αντιδιαβρωτική επίστρωση
 • χρωμιωμένη κάννη με θαλάμη magnum
 • 12αρι διαμέτρημα και χωρητικότητα 5 φυσιγγίων (7 η στρατιωτική, 3 για την Ελλάδα).


Η M4 αποτελεί μια άριστη πλατφόρμα μάχης μικρού βεληνεκούς, αφού ο Αμερικανός στρατιώτης τη φορτώνει:

 1. με τον προβολέα της
 2. την ξιφολόγχη της
 3. το πτυσσόμενο κοντάκιο
 4. τα σκοπευτικά νυκτός

και κάνει ένα όπλο μπουκιά και συχώριο… Το ότι αυτά τα αξεσουάρ είναι παράνομα στην “πολιτισμένη” Ελλάδα είναι σοβαρός λόγος για να μην αγοράσουν οι Έλληνες το συγκεκριμένο όπλο – τι να το κάνεις αν δεν μπορείς να το φέρεις στα «μέτρα σου»

Εν ολίγοις

Η Μ4 είναι ένα από τα ιδανικά όπλα για αυτοάμυνα: Απλή στη συντήρηση, αξιόπιστη και φιλική, ακόμα και στο μέτριο σκοπευτή. Η τιμή της, που πλησιάζει τις 2000 ευρώ, είναι απλά αντίστοιχη των προδιαγραφών της και του ονόματος της κατασκευάστριας εταιρείας.

Το ένοχο μυστικό της M4 – ή μήπως της Benelli;

Καλά όλα αυτά, θα πει κάποιος, αρκετά μου τη διαφημίσατε την πανάκριβη τη ρημάδα την Μ4, τι στο καλό έχει αυτό το όπλο το τόσο τρομερό; Και θα απαντήσω: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ! Η Benelli κατάλαβε ότι σε μια μάχη το όπλο αδρανείας δεν δουλεύει αν ο σκοπευτής δεν επωμίζει σωστά, ή αν προσθαφαιρεί αξεσουάρ που μεταβάλλουν το συνολικό βάρος, και αντικατέστησε τον πολυδιαφημισμένο σούπερ – ντούπερ μηχανισμό της με 2 έμβολα αερίου… Που ονομάστηκαν A.R.G.O. (Auto Regulating Gas Operated system), ώστε μόνο οι ψαγμένοι να την ψυλλιαστούν τη δουλειά.

Συμπεράσματα

 1. Η εταιρεία που καλύπτει τεχνολογικά και διαφημίζει τα όπλα αδρανείας στο Beretta Group, δίνοντας σχέδια / μηχανισμούς αδρανείας σε Franchi, Stoeger κτλ. αλλά και την ίδια την Beretta, βάζει μηχανισμό αερίων στο «σοβαρών καθηκόντων» προϊόν της!
 2. Τι σου είναι το άτιμο το marketing… Και η ναυαρχίδα της Beretta στις καραμπίνες (A400 Xplor) μηχανισμό αερίων έχει, τυχαίο; Δεν νομίζω!
 3. Ωραία λοιπόν η Μ4, αλλά κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια ιστορική ήττα για την φιλοσοφία της Benelli: Καλά όπλα τα αδρανείας για λαγουδάκια, πουλάκια και πήλινους δίσκους, αλλά όταν η αρκούδα ή ο ένοπλος διαρρήκτης μας ορμάει, θέλουμε όπλο αερίων.
 4. Αν δεν πιστεύετε εμένα, μας το αποδεικνύει η ίδια η εταιρεία με το όπλο που σχεδίασε. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Απαγόρευση της οπλοφορίας στην Ελλάδα: 40+1 λόγοι…

by mrbill's photostream

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια μπήκα σε σκέψεις για το πώς πραγματικά συμβαίνουν όλα αυτά, για την τραγική κατάσταση της Ελλάδας, την εγκληματικότητα, αλλά και τα διάφορα κωμικοτραγικά που βλέπουμε καθημερινά.

 Προσπάθησα όσο μπορούσα να τα εξηγήσω σαν Έλληνας, δηλαδή με χιούμορ και καθαρό μυαλό, εξερευνώντας νέες οπτικές γωνίες… Γύρω από την απαγόρευση της οπλοφορίας. Έχουμε και λέμε λοιπόν – ελπίζω να βρείτε ενδιαφέροντα τα παρακάτω. Οι 40+1 σοβαροί λόγοι απαγόρευσης της οπλοφορίας στην Ελλάδα:

 1. Για να προστατεύονται οι πολιτικοί από τους πολίτες.
 2. Για να προστατεύονται οι συνδικαλιστές από τους εργαζόμενους.
 3. Για να προστατεύονται οι «δημοσιογράφοι» από… όλους!
 4. Για να μην προστατεύονται οι πολίτες από τα ΜΑΤ.
 5. Για να γεμίζουν οι φυλακές και να μειώνεται η ανεργία των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
 6. Για να έχει ο φτωχός διαρρήκτης καλές πιθανότητες απέναντι στον πλούσιο – εκμεταλλευτή – νοικοκύρη.
 7. Για να μην φοβάται ο κάθε φιλήσυχος βιαστής της γειτονιάς ότι το 18χρονο τρυφερό «φιντανάκι» που στρίμωξε μπορεί να κρύβει το θάνατο στην τσάντα του.
 8. Όλοι οι πλούσιοι έχουν άδεια οπλοφορίας. Οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι δεν τη χρειάζονται γιατί δεν είναι, στην πραγματικότητα, άνθρωποι. Μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον.
 9. Ο κατά συρροή δολοφόνος πρέπει να έχει πάντα το πάνω χέρι, να γυρνάμε και καμιά ταινία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα!
 10. Συνορεύουμε με χώρες που κατασκευάζουν αποκλειστικά αρκουδάκια και σαρδέλες κονσέρβα, δεν χρειάζεται να είμαστε εξοικειωμένοι με τα όπλα.
 11. Οι ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες παραγωγής πυρομαχικών στην Ελλάδα τα πάνε πολύ καλά, δεν χρειάζονται καμία ενίσχυση. Το ίδιο και η ελληνική οπλοβιομηχανία. Το ίδιο και τα μαγαζιά με κυνηγητικά / σκοπευτικά είδη.
 12. Η χώρα αντιμετωπίζει τους πολίτες της σαν απολίτιστα, αγράμματα, ηλίθια, βίαια και επικίνδυνα ζώα με φαγούρα στους δείκτες. Και αυτό είναι το σωστό.
 13. Οι εγκληματίες δεν χρειάζονται άδεια οπλοφορίας.
 14. Το κράτος δεν μας θεωρεί ικανούς να έχουμε πιστόλια, γι’ αυτό μας δίνει κυνηγετικές καραμπίνες με 6πλάσια (και βάλε) ισχύ πυρός. Πάλι καλά!
 15. Για να μπορείς (αφού παραβιάσεις το κόκκινο ή το STOP) να πεις βρε αδελφέ: «Άντε παράτα μας ρε μ@λ.., γ@μ… τη μ… σου, τι μου φωνάζεις τώρα; Δεν σε είδα!»
 16. Τα γνωστά φονικά στις ΗΠΑ με πυροβόλα έγιναν σε λύκεια και πανεπιστήμια, αποκλειστικά δηλαδή σε μέρη που δεν είναι διαδεδομένη η οπλοφορία. Δεν θέλετε τα ίδια και εδώ κάποια στιγμή;
 17. Τα σκοπευτήρια προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Ποιός το θέλει αυτό;
 18. Στην παρούσα κατάσταση κάποιοι (ελάχιστοι) γίνονται αστυνομικοί μόνο και μόνο για να κρατάνε όπλο! Το σύστημα ξεδιαλέγει πάντα τους καλύτερους, έχει τον τρόπο του.
 19. Για να μπορείς να χτυπιέσαι σαν χιμπατζής για την ομαδάρα σου, εξαπολύοντας ύβρεις προς κάθε κατεύθυνση, σπάζοντας και λεηλατώντας εντός και εκτός γηπέδου χωρίς να φοβάσαι! Διαφορετικά δεν θα είχε πλάκα.
 20. Για να προστατεύονται οι καλοί προβοκάτορες κουκουλοφόροι με τα μαχαίρια και τις μολότοφ από τους αθώους πολίτες στις ειρηνικές πορείες διαμαρτυρίας.
 21. Ώστε ο όρος «σύλληψη από πολίτη» να έχει μόνο θεωρητική σημασία.
 22. Για να με καθησυχάζει η ιδέα ότι όποιος γουστάρει και έχει νεύρα, μπαίνει σε μια καφετέρια με μια καραμπίνα ή ένα παράνομο πιστόλι και μπορεί πραγματικά να ξεδώσει ανενόχλητος.
 23. Γιατί οι παράνομοι σε αυτή τη χώρα σε λίγο θα είναι περισσότεροι από τους νόμιμους, και η υποταγή είναι καλύτερη λύση από τη βία.
 24. Γιατί «η βία φέρνει βία». Ο κρετίνος που το πρωτοείπε αυτό δεν σκέφτηκε ότι ο σκοτωμένος δεν είναι ποτέ βίαιος.
 25. Γιατί αυτός που έχει άτυπα τη δυνατότητα να σκοτώσει επωμίζεται τεράστια ευθύνη, και η ευθύνη σε κάνει πιο υπεύθυνο. Η υπευθυνότητα είναι κακό πράγμα.
 26. Η σκοποβολή είναι ακριβό σπορ, δεν είναι για τις νέες χαμηλόμισθες εταίρες της Ευρώπης.
 27. Οι Έλληνες είναι θρήσκοι άνθρωποι, τους φυλάει ο Θεός, δεν χρειάζονται όπλα. Ιστορικά βέβαια, ο Θεός βοηθάει αυτούς με το μεγαλύτερο στρατό και το πιο γεμάτο θησαυροφυλάκιο.
 28. Ο καλός μας γιατρός πρέπει να έχει το θάρρος της γνώμης του και να ζητήσει φακελάκι, όταν ο άνθρωπος μας αργοπεθαίνει στο νοσοκομείο.
 29. Αφού στην Ελλάδα σεβόμαστε τους προγόνους μας και τηρούμε τις παραδόσεις, δεν πρέπει να έχουμε όπλα: Παλιά δεν υπήρχαν όπλα στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, το κοντό ξίφος 2 αιχμών, το δόρυ, τη σάρισα, το υγρό πυρ, τη βαλλίστρα, το ΟΠΛΟΝ (στρογγυλή ασπίδα), το ΠΟΛΥΒΟΛΟΝ (που εκτόξευε πολλά… δοκάρια!) και τη ρομφαία τα εφεύραν οι… Σκανδιναβοί!
 30. Όποιος ανιστόρητος ισχυριστεί ότι τα παραπάνω όπλα είναι αρχαία Ελληνικά (τι θράσος!), πρέπει να ξέρει ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν βίαιοι και απολίτιστοι. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι.
 31. Τα σύγχρονα όπλα είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, δεν είναι για τις μελλοντικές αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές της ομοσπονδιακής Γερμανίας.
 32. Πότε ακούστηκε οι δούλοι να είναι οπλισμένοι; Σοβαρευτείτε! Πάντοτε οι αφέντες, οι άρχοντες, οι αριστοκράτες, οι ΠΟΛΙΤΕΣ είχαν τα όπλα.
 33. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να μπορούν χαλαρά και άφοβα να ανακοινώνουν ότι «Είστε απλήρωτοι 2 χρόνια τώρα, εργαζόμενοι και προμηθευτές, κηρύττουμε πτώχευση και ανοίγουμε παραδίπλα με άλλο όνομα, δεν θα πάρετε τίποτα και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.»
 34. Τα σοβαρά «λάθη» πρέπει να θάβονται στο συρτάρι και όχι στο χώμα ή να καταλήγουν στην πυρά. Νέο-Έλληνες είμαστε, όχι Σαμουράι.
 35. Το εμπόριο παράνομων όπλων είναι ιδιαίτερα επικερδές στην Ελλάδα. Θέλετε να πεινάσουν οι άνθρωποι; Κρίση έχουμε!
 36. Πολλοί τα φοβούνται τα όπλα. Πολλοί βέβαια φοβούνται και τα αεροπλάνα, προτείνω λοιπόν απαγόρευση πτήσεων.
 37. Το κυνήγι με πιστόλια σε άλλες χώρες είναι διαδεδομένο γιατί, μεταξύ άλλων, μειώνει και τις επιπτώσεις των ατυχημάτων (λόγω της μειωμένης ισχύος πυρός του πιστολιού, αλλά και την ανυπαρξία διασποράς στη σφαίρα). Στην Ελλάδα απαγορεύεται γιατί είμαστε λεβέντες, αντέχουμε!
 38. Οι εισαγγελείς, απ’ όσο γνωρίζω, με την πίστη που έχουν στο νομοθετικό και σωφρονιστικό σύστημα μας, έχουν άδεια οπλοφορίας. Τυχαίο; Δε νομίζω!
 39. Στην Κρήτη το γεγονός ότι τα όπλα (νόμιμα και παράνομα) είναι πιο διαδεδομένα, δεν βοήθησε καθόλου όταν πραγματικά τα χρειάστηκαν: Μην πιστεύετε ό,τι ακούτε, η μάχη της Κρήτης είναι urban legend.
 40. Καμιά 300ρια εκατομμύρια Αμερικάνοι που έχουν την οπλοφορία στο Σύνταγμα τους είναι βλάκες.
 41. Για να συνεχίσουν να μας τυραννούν όλα τα κακά της μοίρας μας σε αυτή τη χώρα! Οι λίγοι που διαμαρτύρονται και αναμοχλεύουν τα πράγματα πρέπει να σκάσουν και να κάνουν ό,τι τους λένε επιτέλους…

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Ή ΧΡΑΠΑ ΧΡΟΥΠΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ;

Εισαγωγή

Η κρίση στην Ελλάδα έφερε ίσως το μεγαλύτερο κύμα εγκληματικότητας που γνώρισε ποτέ η χώρα. Πολλοί νοικοκυραίοι καταφεύγουν πλέον στα νόμιμα κυνηγετικά όπλα, αφού οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πυροβόλα μέρα μεσημέρι, ακόμα και σε καθημερινή βάση.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, πολλοί αρχάριοι μπαίνουν δειλά στη σφαίρα της οπλοκατοχής, χωρίς στην ουσία να έχουν ιδέα. Τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του όπλου τους έχω αναφέρει παλαιότερα – αυτή τη φορά θα ασχοληθώ με ένα βασικό λάθος αρκετών αρχαρίων, το λάθος της επιλογής ενός χράπα χρούπα (επαναληπτικού λειόκανου όπλου, που οπλίζει πάντα με το χέρι του σκοπευτή) έναντι μιας καραμπίνας (ημι – αυτόματης όπλισης).

Το επαναληπτικό είναι πολύ παλαιότερο από την καραμπίνα, και έχει προλάβει να δημιουργήσει μια μυθολογία / παραφιλολογία γύρω από τον εαυτό του, ενώ σε αυτό συντέλεσαν και αρκετές ταινίες του Χόλυγουντ… Στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθώ με αυτούς τους μύθους, και θα τους καταρρίψω έναν έναν, καθώς η καραμπίνα αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη του επαναληπτικού και δεν υστερεί σε κανέναν τομέα σε σχέση με αυτό:

 • Χράπα Χρούπα

  Χράπα Χρούπα

  “Το χράπα χρούπα είναι πολύ φτηνό”. Χωρίς αμφιβολία, ένα ποιοτικό επαναληπτικό έχει μια πολύ λογική τιμή γύρω στα 500 ευρώ, ενώ ένα ακριβό και πιο επώνυμο στοιχίζει περίπου τα διπλάσια χρήματα. Μια καλή καραμπίνα ρωσικής προέλευσης κοστίζει κι αυτή κάτι περισσότερο από 500 ευρώ, οπότε η διαφορά στην τιμή είναι ελάχιστη εώς ανύπαρκτη. Υπάρχουν στην αγορά και σαφώς φτηνότερα όπλα, αλλά συνήθως βγάζουν πολλά προβλήματα και καλό είναι να μην εμπιστευτούμε τη ζωή μας σε ένα αναξιόπιστο ή φτηνιάρικο όπλο των 300 ευρώ

 • “Το επαναληπτικό είναι πιο αξιόπιστο από την καραμπίνα”. Μια σύγχρονη καραμπίνα αερίων μπορεί να ρίξει πολλές εκατοντάδες (και χιλιάδες υπό συνθήκες) φυσίγγια, χωρίς καθάρισμα και χωρίς να παρουσιάσει εμπλοκή. Ένα χράπα χρούπα θα μπλοκάρει συνήθως από αδέξιο χειρισμό του σκοπευτή κατά την όπλιση (ή δεν θα ρίξει καν, γιατί ο άπειρος χειριστής ξέχασε να οπλίσει), πράγμα που το καθιστά πιο κατάλληλο για έμπειρους χρήστες. Φυσικά τα ελαττωματικά φυσίγγια μπορούν να μπλοκάρουν και τα 2 είδη όπλων.
 • “Τόσοι αστυνομικοί που τα χρησιμοποιούν στις ΗΠΑ χαζοί είναι;” Πολλά σώματα ασφαλείας στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν πλέον καραμπίνες αερίων (Benelli M4, Mossberg 930 κ.α.). Εκτός αυτού, το χράπα χρούπα ρίχνει απροβλημάτιστα και χωρίς εμπλοκές πλαστικές σφαίρες ελέγχου πλήθους, κάτι που δεν ενδιαφέρει καθόλου τον Έλληνα χρήστη, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους πυρομαχικά (το γιατί είναι μια άλλη ιστορία).
 • “Το χράπα χρούπα είναι παλιό και δοκιμασμένο!” Και οι καραμπίνες αερίων που βγαίνουν τόσες δεκαετίες τώρα, τι είναι; Αδοκίμαστες; Σίγουρα όχι!
 • “Ένα επαναληπτικό στα χέρια του κατάλληλου χειριστή μπορεί να φέρει τρομερό αποτέλεσμα.” Το ίδιο και ένα μαχαίρι, ένα ρόπαλο ή ένα τόξο. Ή μια γόβα στιλέτο…
 • “Ο ήχος όπλισης είναι τρομακτικός και θα διώξει τον υποψήφιο διαρρήκτη.” Πέρα από το ότι δεν θα βασιζόμουν σε έναν ήχο για την ασφάλεια μου, αντίστοιχο ήχο κάνει και η καραμπίνα την πρώτη φορά που οπλίζει.

Πέρα από τα παραπάνω, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα της καραμπίνας:

Μια Mossberg σε όλο της το μεγαλείο...

Μια Mossberg σε όλο της το μεγαλείο…

 

1. Εξαιρετικά μειωμένο λάκτισμα (κλότσημα του όπλου).

2. Η όπλιση γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με τον πυροβολισμό και έτσι ο σκοπευτής δεν προδίδει τη θέση του κάθε φορά που οπλίζει.

3. Καλύτερη ταχυβολία.

4. Ευκολότερη στόχευση, αφού ο χειροφυλακτήρας (ξυστός ή πάπια) είναι πιο σταθερός – σε σχέση με τα επαναληπτικά μοντέλα που οπλίζουν μέσω αυτού.

5. Ο σκοπευτής δεν χρειάζεται να θυμάται αν όπλισε μετά από κάθε πυροβολισμό.

6. Πολύ πιο εύκολη μεταπώληση σε κυνηγούς.

Συμπέρασμα
Το χράπα χρούπα, αν και καλό και αποτελεσματικό σαν όπλο, είναι πλέον απαρχαιωμένο και καλό είναι να μην το αγοράσουμε για την ασφάλεια μας.

Να εξηγούμαστε… Η αυτοάμυνα είναι τρόπος σκέψης.

by Eastlaketimes
 • Δεν είναι τυχαίο ότι τα γνωστά φονικά στις ΗΠΑ με πυροβόλα έγιναν σε λύκεια και πανεπιστήμια, αποκλειστικά δηλαδή σε μέρη που δεν είναι διαδεδομένη η οπλοφορία! Ο κακός, εντός και εκτός εισαγωγικών, πάντα ψάχνει για θύματα – ποτέ για αντιπάλους. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε σαν αντίπαλοι…
 • Πριν αρχίσουν κάποιοι κουτσο-πασιφιστές κουλο-κοινωνιολόγοι και δήθεν-νομικάριοι να ωρύονται, εξηγούμαι. Όταν ο εγκληματίας μπει στο σπίτι μου, δεν με ενδιαφέρει:
   1. Αν ο καημενούλης είναι προϊόν ενός σάπιου κοινωνικοπολιτικού συστήματος
   2. Τι εθνικότητα έχει
   3. Αν γεννήθηκε σε φτωχή χώρα
   4. Αν τον έδερνε η μητέρα του
   5. Αν είναι προϊόν πολλών γενεών αιμομιξίας
   6. Αν μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο
   7. Αν τον βίαζε ο πατέρας του

Στα παλαιότερα των υποδημάτων μου – εκείνη την ώρα είναι ή αυτός ή εγώ με την οικογένεια μου. Ο συγχρονισμός μου πρέπει να είναι άψογος και το μυαλό μου καθαρό από τύψεις και ό,τι άλλο καθυστερεί τις αντιδράσεις μου. Πρέπει να είμαι γρήγορος/η, εύστροφος/η και αποτελεσματικός/η. Τα τρία τελευταία τα πετυχαίνουμε μόνο με προπόνηση – δεν υπάρχει εύκολος τρόπος!!!

ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΖΕ Ή ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;

Αυτή τη φορά θα γράψω για μια Τιτανομαχία, για την οποία έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα, ενώ είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης στα στέκια των κυνηγών και όχι μόνο: Ποιο από τα δύο πιο δημοφιλή 12άρια κυνηγετικά όπλα είναι καλύτερο; Το σούπερ ποζέ (αλληλεπίθετο δίκαννο) ή η ημι-αυτόματη καραμπίνα; Το διαφορετικό με αυτό το άρθρο θα είναι η οπτική γωνία: Αυτή του μηχανικού, αυτή του χρήστη που αμύνεται, και όχι αυτή του κυνηγού που έχει αναλυθεί πολλάκις στο παρελθόν. Ας γίνει λοιπόν μια σύντομη εισαγωγή:

Αλληλεπίθετο
Το σούπερ ποζέ (με 2 κάνες κάθετα η μία πάνω στην άλλη) είναι από τα πιο ακριβά στην κατασκευή κυνηγετικά όπλα:

 • Η κάνη, το πιο ακριβό εξάρτημα του όπλου κατασκευάζεται 2 φορές με το ανάλογο κόστος.
 • Στη συνέχεια οι 2 κάνες πρέπει να συγκολληθούν μεταξύ τους ΚΑΙ με τη σκοπευτική ρίγα, με τέτοιο τρόπο που θα δώσει αντοχή, αλλά και θα διατηρήσει και τα 3 κομμάτια σωστά ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους.
 • Σαν όλα τα δίκαννα έχουμε και εδώ ένα αρθρωτό όπλο. Ο μηχανισμός της άρθρωσης πρέπει να είναι μελετημένος και ποιοτικός για να μην κάνει κενά (τζόγο) μετά από χρόνια χρήση, καταστρέφοντας τη σωστή εργονομία του όπλου.

Καραμπίνα

Το κόστος μιας καραμπίνας είναι σαφώς χαμηλότερο, αφού αυτή απαιτεί την κατασκευή μίας μόνο κάνης. Ο έξτρα μηχανισμός επανόπλισης είναι αρκετά απλός και δεν κάνει ιδιαίτερη διαφορά στο συνολικό κόστος. Επιπλέον δεν απαιτείται καμία δύσκολη συγκόλληση / ευθυγράμμιση ανάμεσα στις 2 κάνες.

Πρώτο συμπέρασμα
Κάνεις υποψήφιος αγοραστής κυνηγετικού όπλου δεν πρέπει να εμπιστευτεί ένα φτηνό δίκαννο. Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα σούπερ ποζέ με τιμή αγοράς πολύ κάτω από τα 1000 ευρώ είτε είναι κακοφτιαγμένα είτε πάσχουν από ελλείψεις (πχ. αδυναμία αλλαγής τσοκ). Αντίθετα η καραμπίνα με το πολύ χαμηλό κόστος κατασκευής της έχει δώσει αξιόλογα και επώνυμα δείγματα με τιμές 600 – 800 ευρώ. Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά τα θετικά και αρνητικά κάθε «Τιτάνα»:

Θετικά σούπερ ποζέ

Σκοπευτής με εξοπλισμό ασφαλείας και σούπερ ποζέ

Σκοπευτής με εξοπλισμό ασφαλείας και σούπερ ποζέ


1. Άμεση επιλογή 2 διαφορετικών συσφίξεων (τσοκ), καθώς ο σκοπευτής επιλέγει κάνη πριν πυροβολήσει, ανάλογα με την απόσταση, αλλά και τον τύπο του «στόχου». Εξαιρετικό χαρακτηριστικό για τους κυνηγούς, παντελώς άχρηστο για όσους βρίσκονται σε άμυνα…
2. Ανυπαρξία μηχανισμού που γεμίζει τη θαλάμη, αφού τα πυρομαχικά είναι από την αρχή μέσα στις 2 κάνες, τοποθετημένα από τον σκοπευτή. Αυτομάτως αποφεύγονται εμπλοκές όπως η αδυναμία γεμίσματος της θαλάμης FTF (Failure To Feed), η αδυναμία απόρριψης κάλυκα FTE (Failure To Eject), καθώς τα χρησιμοποιημένα φυσίγγια αν χρειαστεί βγαίνουν και με το χέρι (αν δεν λειτουργήσουν οι αξιόπιστοι εξολκείς). Η κλασσική που παραμένει είναι η αδυναμία πυροδότησης FTFire (Failure To Fire), λόγω προβλήματος στον μηχανισμό πυροδότησης ή ελαττωματικού φυσιγγίου.
3. Λεπτή διατομή χειροφυλακτήρα (ξυστού ή πάπιας) που βελτιώνει την εργονομία του όπλου.

Αρνητικά σούπερ ποζέ
1. Κόστος αγοράς
2. Όλα ανεξαρτήτως τα δίκαννα έχουν ιδιαίτερα ισχυρό λάκτισμα (κλότσημα του όπλου). Κανένα πρόβλημα στα ελαφριά σκοπευτικά φυσίγγια, αλλά σε χρήση βαριών γομώσεων τα πράγματα αγριεύουν σε βαθμό που ενοχλούνται και ταλαιπωρούνται ακόμα και έμπειροι σκοπευτές. Γενικά ένας παλιός κανόνας λέει πως η γόμωση δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1/96 του συνολικού βάρους του όπλου. Ακόμα και ένα βαρύ δίκαννο 3,5Kg λοιπόν καλό είναι να μην γεμίζεται με φυσίγγια πάνω από 36-37g. Τα semi magnum των 40g δεν είναι καλή ιδέα σε κανένα δίκαννο, πόσο μάλλον τα magnum που έχουν περίπου 50g…
3. Οι 2 μόνο βολές που προσφέρει το σούπερ ποζέ είναι συνήθως υπέρ – αρκετές για τον κυνηγό, αλλά λίγες σε μία κατάσταση αυτοάμυνας, στην οποία μπορεί να θέλουμε να ρίξουμε και μια προειδοποιητική στον αέρα.
4. Για λόγους που δεν γνωρίζω υπάρχει στην αγορά μια σχετική έλλειψη μοντέλων «βαρέων καθηκόντων» με σκληρές αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις και πλαστικά αντί για ξύλινα μέρη, ενώ βρίσκεις πολλά τέτοια μοντέλα στις καραμπίνες.

Θετικά καραμπίνας

Μια Mossberg σε όλο της το μεγαλείο...

Μια Mossberg σε όλο της το μεγαλείο…


1. Χαμηλό κόστος αγοράς
2. Παροχή 3 βολών, ενώ το όπλο μπορεί συνήθως να ρίξει μέχρι 5 (ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – MHN TO EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ!).
3. Πιο συχνή παροχή φλαντζών αλλαγής κλίσης κοντακίου από το εργοστάσιο – γλιτώνουμε μια (ακριβή) επίσκεψη στον οπλουργό για να φέρουμε το κοντάκι στα μέτρα μας.
4. Εξαιρετικά μειωμένο λάκτισμα, που καθιστά την χρήση βαριών φυσιγγίων απόλυτα εφικτή, ακόμα και με τα 64g των super magnum στις καραμπίνες με τέτοια θαλάμη. Αυτό δίνει τρομερό πλεονέκτημα για τον κυνηγό στις μεγάλες αποστάσεις, αλλά και για τον αμυνόμενο που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ευρύτερη γκάμα πυρομαχικών. Το μειωμένο λάκτισμα κάνει και την εύρεση στόχου μετά την 1η βολή εύκολη και γρήγορη υπόθεση…

Αρνητικά καραμπίνας
1. Αδυναμία άμεσης επιλογής σύσφιξης από το σκοπευτή, αν και τα τσοκάκια αλλάζονται πριν τη χρήση. Σοβαρό μειονέκτημα στο κυνήγι και μόνο εκεί. Διορθώνεται εν μέρει με τα φυσίγγια διασποράς που ακυρώνουν το αποτέλεσμα μιας έντονης σύσφιξης (κλειστού τσοκ), και χρησιμοποιούνται ως 1ο φυσίγγι από πολλούς κυνηγούς.
2. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα για FTF, FTE, FTFire αν μια καραμπίνα αδρανείας δεν επωμιστεί σωστά – Οι καραμπίνες αδρανείας δεν είναι ό,τι πιο κατάλληλο για αυτοάμυνα. Εδώ κυριαρχεί η σαφώς πιο αξιόπιστη (αν και όχι απόλυτα απροβλημάτιστη) καραμπίνα αερίων, αρκεί να την διατηρούμε καθαρή και λαδωμένη. Και φυσικά δοκιμάζουμε πάντα τα πυρομαχικά μας ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ. Μετά ίσως να είναι αργά…
3. Ο χειροφυλακτήρας που εσωκλείει το μηχανισμό αεριών έχει κατά κανόνα μεγάλη διατομή  στις καραμπίνες αερίων, αλλοιώνοντας τη σωστή εργονομία του όπλου.
4. Το όπλο αυτό εκτοξεύει τα άδεια φυσίγγια λερώνοντας τον τόπο, αναγκάζοντας τον σωστό χειριστή να κάθεται και να μαζεύει. Υπάρχουν ειδικά κιτ που κρατάνε τα άδεια πυρομαχικά, αλλά ασχημαίνουν αρκετά το όπλο και η λάθος χρήση τους δύναται να προκαλέσει εμπλοκές.

Τελικό συμπέρασμα
Το σούπερ ποζέ και η καραμπίνα είναι δύο μηχανικές πλατφόρμες με εξαιρετικές δυνατότητες, ενώ καλό είναι να υπάρχουν και οι δύο στον οπλοβαστό μας, αν έχουμε την οικονομική άνεση. Οι γνώμες διίστανται για το ποια είναι καλύτερη σε κυνηγετική χρήση, αλλά βγαίνει ξεκάθαρος νικητής στον τομέα της αυτοάμυνας: Η καραμπίνα αερίων.

ΜΗ – ΦΟΝΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ

by Arielny2011

Πολλές φορές με ρωτούν ποιά φυσίγγια είναι τα κατάλληλα για να ακινητοποιήσουμε τον αντίπαλο. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αξιόλογα πυρομαχικά ακινητοποίησης:

 • Τα ιδανικά 12αρια πυρομαχικά για αυτοάμυνα, μετά από πολλή σκέψη και αρκετό διάβασμα, είναι τα απλά 2 3/4″ «δράμια» μεγέθους 00: Ένα σμήνος από μολυβένιες μπαλίτσες 8,4mm σταματούν ΑΜΕΣΑ τον πιο μεγαλόσωμο άντρα (λόγω ΑΜΕΣΗΣ φονικότητας), ενώ διαπερνούν και τον πιο βαρύ ρουχισμό. Το λάκτισμα τους είναι ανεκτό για τους περισσότερους.
 • Αποφύγετε τα μονόβολα (μολυβένιοι κύλινδροι) λόγω υπερβολικής διάτρησης, αλλά και τις χαζές πλαστικές/λαστιχένιες σφαίρες γιατί δεν σταματούν όλους τους αντιπάλους, ενώ προκαλούν εμπλοκές σε διάφορα όπλα…
 • Προτιμήστε ελληνικά πυρομαχικά, είναι καλά, αξιόπιστα και φτηνά.
 • Αποφύγετε φυσίγγια οικιακής κατασκευής ή αμφιβόλου προέλευσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα χρησιμοποιείτε, το αντίθετο!
 • Φυσικά η καραμπίνα δεν είναι το μαγικό όπλο που σκοτώνει ό,τι κινείται, ούτε εξαπολύει έναν ανοικτό κώνο βλημάτων μαζικής καταστροφής που σαρώνει ολόκληρο δωμάτιο, αλλά αν κάποιος σημαδέψει σωστά σε απόσταση μέχρι 40m ο «στόχος» θα μετράει δευτερόλεπτα.
 • Για τον πιο πάνω λόγο είναι το ιδανικό όπλο για να συλλάβουμε κάποιον ή να τον ακινητοποιήσουμε με εκφοβισμό. Αυτό είναι και το ιδανικό σενάριο, να πείσουμε τον επιτιθέμενο να ξαπλώσει μπρούμυτα μακριά μας με τα χέρια ανοιχτά σε θέση σταυρού, μέχρι να έρθει η αστυνομία…
 • Αν, από την άλλη, τα πράγματα πάρουν άσχημη τροπή και ο νοικοκύρης τραυματίσει ή σκοτώσει τον διαρρήκτη, το αξιοθαύμαστο, δίκαιο και ασφαλές ελληνικό κράτος τον αφήνει με 2 επιλογές: α) Να καλέσει την αστυνομία και να εμπλακεί σε ένα λαβύρινθο δικαστηρίων / φυλακίσεων, που είναι πολύ πιθανό να καταστρέψουν το υπόλοιπο της ζωής του. β) Καταλαβαίνετε… Όσο νοικοκύρης, νομοταγής και φιλήσυχος κι αν είναι κάποιος θα μπει σε σκέψεις, δε νομίζετε; Το σύστημα θα έπρεπε να ήταν πολύ, μα πολύ διαφορετικό.
 • Πέρα από τα πιθανά σενάρια, αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να κάνει κάποιος είναι, αν πάρει το πάνω χέρι στη «μάχη» με το διαρρήκτη, να τον αφήσει να φύγει ανενόχλητος για να αποφευχθούν περαιτέρω περιπλοκές. Αν ο «τζέντλεμαν» 50 μέτρα παρακάτω σκοτώσει τη γειτόνισσα του νοικοκύρη, σαφώς και υπάρχει ηθική ευθύνη και για τους 2…

ΛΑΘΟΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

by Rob Barrett Photography

Όταν υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον για ένα θέμα, όπως τα ιδανικά πυρομαχικά αυτοάμυνας, πολλοί εκφράζουν απόψεις από βλακώδεις έως εντελώς αστήρικτες. Ας δούμε μερικές από αυτές:

• «Τα ψιλά σκάγια είναι ιδανικά για να μην τραυματίσεις σοβαρά κάποιον εισβολέα.» Μεγάλο λάθος – τα ψιλά σκάγια λειτουργούν πρακτικά σαν μονόβολο σε κοντινές αποστάσεις (πχ. 2-3m), ενώ στα 20 μέτρα έχουν μικρή αναχαιτιστική ικανότητα, αν και μπορεί να αποδειχθούν φονικά και εκεί.

• «Τα άσφαιρα φυσίγγια (κρότου) είναι ιδανικά για εκφοβισμό ή αιφνιδιασμό.» Πέρα από το ότι λειτουργούν μόνο στα μισά περίπου είδη κυνηγετικών όπλων, η αναχαιτιστική τους ικανότητα είναι μηδενική, ενώ σπαταλούν και μια πολύτιμη θέση στη θαλάμη ή την αποθήκη φυσιγγίων! Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι αν μπερδευτούμε στο γέμισμα λόγω αδρεναλίνης δεν θα θυμόμαστε τι φυσίγγι έχουμε στη θαλάμη και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό…

• «Τα μη – φονικά πυρομαχικά (συνήθως με πλαστικές ή λαστιχένιες βολίδες) είναι τέλεια για αυτοάμυνα.» Εδώ έχουμε μια (ελάχιστη) αναχαιτιστική ικανότητα που μας γεμίζει με αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση, γιατί ένας μεγαλόσωμος γυμνασμένος άντρας με βαρύ χειμερινό ρουχισμό ούτε κατά διάνοια δεν βγαίνει εκτός μάχης με μια λαστιχένια σφαίρα (πόσο μάλλον άμεσα). Έχει καταγραφεί περιστατικό με άντρα υπό την επήρεια ναρκωτικών να δέχεται ολόκληρο γεμιστήρα με κανονικές σφαίρες από MP5 για να πέσει. Φανταστείτε τι (δεν) θα του έκανε μια πλαστική μπάλα, εκτός και αν τον χτυπούσε στο κεφάλι (κάτι σκοπευτικά δύσκολο σε κινούμενο στόχο). Οι πλαστικές σφαίρες σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για έλεγχο πλήθους μέσω τραυματισμών διαδηλωτών, και όχι για αυτοάμυνα στο σπίτι.

Ατσάλινα σκάγια ή οξεία… ατσαλίτιδα! Μολύβι ή Χάλυβας στα φυσίγγια;

by Ed Siasoco (aka SC Fiasco)

Έχουν βαρεθεί να το ακούνε όλοι (καταστηματάρχες κυνηγετικών ειδών, οπλουργοί, ειδικοί, έμπειροι κυνηγοί, σκοπευτές και όχι μόνο…): «Θα βάλω φυσίγγια με ατσάλινα σκάγια στο κυνηγετικό μου όπλο, γερό πράμα το ατσάλι, θα κάνουν καλή δουλειά!»

Όχι, όχι και πάλι όχι! Όσα άρθρα κι αν γραφτούν, όσες αναλύσεις και επιστημονικές μελέτες κι αν γίνουν, σχετικά λίγοι βάζουν μυαλό. Η αλήθεια είναι πως τα ατσάλινα σκάγια είναι ακριβά οικολογικά ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ των μολύβδινων και τίποτα περισσότερο.

Πιο συγκεκριμένα, τα χαλύβδινα σκάγια παρουσιάζουν αρκετά σοβαρά προβλήματα, κάποια από τα οποία αναφέρω παρακάτω:

Φθορά στην κάννη (και τα τσοκ) με τη μορφή μικρο – αμυχών. Δεν προκαλείται πρακτικά φθορά στην κάννη ώστε να μειώνεται η απόδοση του όπλου, αλλά οι αμυχές σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται, ιδιαίτερα αν ο συγκεντρωτήρας του φυσιγγίου δεν λειτουργεί σωστά. Φυσικά η κάννη πρέπει να είναι εγκεκριμένη για ατσάλινα σκάγια.

Καταστροφή των τσοκ. Τα χαλύβδινα σκάγια δεν είναι καθόλου ενδοτικά και τα τσοκ δέχονται τεράστιες πιέσεις, με αποτέλεσμα ορισμένα να μην αντέχουν και να παραμορφώνονται πλαστικά κατά μήκος, μέχρι το σημείο που το πάσο τους παύει να βιδώνει σωστά στο όπλο. Σε extreme περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και ραγισμένα ή σπασμένα τσοκ από τέτοια σκάγια, κυρίως σε μη ποιοτικά όπλα. Σωστό είναι να χρησιμοποιούμε μόνο τσοκάκια εγκεκριμένα για ΟΛΑ τα σκάγια.

Η σκληρότητα του χάλυβα αλλάζει τη συγκέντρωση, βελτιώνοντας τη κατά πολύ. Για να έχουμε λοιπόν την αναμενόμενη και επιθυμητή συγκέντρωση πάνω στο στόχο πρέπει να μειώνουμε τη σύσφιξη στο μισό: Ο βελτιωμένος κύλινδρος (Improved Cylinder) στον χάλυβα λειτουργεί σαν μισό (Modified), ενώ το μισό σαν φουλ! Αρκεί να το γνωρίζουμε για να διορθώσουμε ανάλογα…

Κόστος: Η λίγο καλύτερη (νεότερη) τεχνολογία που απαιτείται για να δουλέψει σωστά αυτός ο σχετικά νέος τύπος πυρομαχικού το καθιστά σαφώς πιο ακριβό.

Ιδιαίτερα μειωμένο βεληνεκές, λόγω μειωμένης πυκνότητας σε σχέση με το μόλυβδο. Επιστημονικές μελέτες έδειξαν πως χρειαζόμαστε 2 νούμερα μεγαλύτερο ατσάλινο σκάγι για να πετύχουμε παρόμοιο βεληνεκές.

Μειωμένη διάτρηση. Ο χάλυβας, αν και πιο σκληρός, τρυπάει εύκολα το δέρμα αλλά μετά χάνει την ταχύτητα του μέσα στη σάρκα, λόγω μειωμένης αδράνειας. Αν δεν πειραχθούν ζωτικά όργανα το σκάγι δεν κάνει δουλειά, μόνο ζημιά. Σύμφωνα με σύγχρονα τεστ σε βαλλιστική ζελατίνη, πέρα από τα 2 μεγαλύτερα νούμερα που χρειαζόμαστε για το βεληνεκές, χρειαζόμαστε +1 νούμερο μεγέθους για εφάμιλλη διάτρηση! Δεν καταλάβατε λάθος, αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ατσάλινα σκάγια πρέπει να ανέβετε 3 ολόκληρα νούμερα σε μέγεθος σε σχέση με τα μολύβδινα. Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο πρόβλημα:

Μειωμένος αριθμός σκαγιών (καταστροφικός για μια σωστή συγκέντρωση), καθώς ελάχιστα σκάγια χωρούν στον ίδιο χώρο με τα μολύβδινα, αν είναι 3 νούμερα μεγαλύτερα. Άρα χρειαζόμαστε τεράστιο φυσίγγι για να χωρέσουμε ικανό αριθμό σκαγιών – αναγκαστικά καταλήγουμε σε φυσίγγια super magnum, με 89mm ανοικτό μήκος. Αυτά βέβαια δουλεύουν αποκλειστικά σε super magnum όπλα, κάτι καθόλου πρακτικό, γιατί ελάχιστα όπλα της αγοράς ταιριάζουν με αυτή την περιγραφή. Ακόμα και το super magnum «ατσάλινο» φυσίγγι των 89mm όμως δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ πυρός από ένα semi magnum «μολύβδινο» των 70mm… Και αυτό τα λέει όλα.

Υπάρχουν οικολογικά, μη – τοξικά πυρομαχικά ανώτερα των «μολύβδινων», βασισμένα κυρίως σε κράματα του βολφραμίου. Το κόστος τους είναι αστρονομικό και τα βγάζει τελείως από την εξίσωση: Μιλάμε για 5 έως 15 ευρώ ανά φυσίγγιο – και όχι, δεν είναι τυπογραφικό λάθος!!!

Συμπεράσματα:

 • Τα ατσάλινα σκάγια τα επιβάλλει η νομοθεσία σε ειδικές περιπτώσεις λόγω της τοξικότητας του μολύβδου (ευτυχώς όχι στην Ελλάδα!). Ως Έλληνες δεν πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σε καμία περίπτωση, ενισχύοντας και εμείς τις ελληνικές βιοτεχνίες και βιομηχανίες πυρομαχικών που αυτή τη στιγμή ΔΕΝ τα παράγουν.
 • Αν αναγκαστούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και θέλουμε σωστό αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε super magnum όπλο με κάννη και τσοκάκια εγκεκριμένα για χαλύβδινα σκάγια. Το μέγεθος των σκαγιών θα πρέπει να αυξηθεί κατά 3 μονάδες.

Σημείωση: Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πυρομαχικών χρησιμοποιούν ελαφρώς διαφορετικά νούμερα σκαγιών από τους Αμερικάνους. Αν το γνωρίζουμε αποφεύγουμε την πιθανότητα λάθους… Ο μόλυβδος είναι τοξικό υλικό και πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με προσοχή.

ΙΔΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Εισαγωγή
Αυτή τη φορά αποφάσισα να γράψω για τα ιδανικά πυρομαχικά αυτοάμυνας, καθώς έχω πλέον δεχθεί αρκετές ερωτήσεις από φίλους και αναγνώστες, ενώ βαρέθηκα να διαβάζω ανακρίβειες σε (λίγα ευτυχώς) άρθρα και σχόλια στο ίντερνετ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από πολυυυυυύ παλιά:

Ιστορική Αναδρομή
Αιώνες πριν, ο αμερικανικός στρατός «εκπολιτισμού» αποφάσισε να «βοηθήσει» μια φυλή «αγρίων», προσφέροντας τους πλουσιοπάροχα τις υπηρεσίες του και τους λεπτούς τρόπους των στρατιωτών του. Για κακή τύχη των στρατιωτών όμως, οι «άγριοι», εκτός του ότι ήταν πραγματικά παλληκάρια, είχαν κάνει τις τζούρες τους, είχαν μασήσει τα φυλλαράκια τους και ήταν έτοιμοι για rock and roll! Παρόλο που οι στρατιώτες πυροβολούσαν ασταμάτητα με τα φονικότατα όπλα τους, οι «άγριοι» συνέχιζαν να τους κατασφάζουν με αποτέλεσμα ο εκπολιτισμός να πάει προσωρινά περίπατο. Οι γενναίοι βεβαίως πέθαιναν, αφού όμως πρώτα είχαν κάνει τη δουλειά τους πάνω στα στρατιωτικά σκαλπ. Όλο αυτό ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για τους βλητικούς επιστήμονες της εποχής, που κατάλαβαν αμέσως πως άλλο πράγμα η φονικότητα και άλλο η αναχαιτιστική ικανότητα: Ένα πυροβόλο όπλο αυτοάμυνας δεν πρέπει να ρίχνει σήμερα και να σκοτώνει αύριο, αλλά να κάνει τον αντίπαλο να πέφτει κάτω ξερός, σαν να χτυπήθηκε από κεραυνό. Αναχαιτιστική ικανότητα λοιπόν είναι η ΑΜΕΣΗ ΦΟΝΙΚΟΤΗΤΑ.

Εν τω μεταξύ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένας αξιωματικός του γαλλικού στρατού πειραματιζόταν με τρόπους επίτευξης αυτής της πολυπόθητης αναχαιτιστικής ικανότητας. Ανακάλυψε πως όταν ένας μέσος άνθρωπος δεχόταν 5 πλήγματα έβγαινε άμεσα εκτός μάχης και μετά κατέληγε. Αυτή η ανακάλυψη σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως και από γνώστες κυνηγούς σε πολλά είδη θηραμάτων. Ονομάζεται από ορισμένους και πενταπλό τραύμα. Σε ορισμένα μικρότερα ζώα αναφερόμαστε και στο τετραπλό τραύμα, το οποίο τα καταβάλλει άμεσα.

Πολλά χρόνια αργότερα, στρατιωτικοί ιατροί του Β’ ΠΠ ανακάλυψαν ζημιές σε ιστούς (πχ. εγκεφαλική αιμορραγία) πολύ μακριά από το σημείο που το σώμα είχε δεχθεί πλήγμα πυροβόλου όπλου. Το φαινόμενο αυτό σχετίστηκε με τη χρήση υπερηχητικών βολίδων, και ονομάστηκε HYDROSTATIC SHOCK (υδροστατικό σοκ). Αν και η ύπαρξη του αμφισβητείται ακόμα και σήμερα, πολλά στοιχεία το επιβεβαιώνουν και καθιστούν τα υπερηχητικά «ιπτάμενα αντικείμενα» εξαιρετικά καλύτερα σε ικανότητα αναχαίτισης από τα πιο αργά βλήματα.

1ο Συμπέρασμα
• Ένα καλό πυρομαχικό αυτοάμυνας πρέπει να είναι πολύ ισχυρότερο από όσο χρειάζεται για να είναι απλά φονικό.
• Τουλάχιστον 5 πλήγματα μαζί δίνουν τρομερό πλεονέκτημα στον αμυνόμενο.
Οι υπερηχητικές βολίδες είναι φονικότερες και πρέπει να προτιμούνται.

Πέρα από τα παραπάνω, το ιδανικό πυρομαχικό αυτοάμυνας πρέπει να έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά:
1. Να ταιριάζει στο όπλο μας. Τα νόμιμα και ευρέως διαδεδομένα όπλα στην Ελλάδα είναι τα κυνηγετικά 12άρια, οπότε μιλάμε για φυσίγγιο με το ίδιο διαμετρήμα (12). Φυσικά και τα μικρότερα διαμετρήματα 16 και 20 (ή το μεγαλύτερο 10) κάνουν άριστη δουλειά, για όσους τα διαθέτουν!

2. Να είναι φτηνό για να μπορούμε να προπονηθούμε απεριόριστα με αυτό. Έτσι, τα αεροδιαστημικά υλικά (πχ. βολφράμιο) αποκλείονται, και μας μένει ο παλιός, καλός και δοκιμασμένος μόλυβδος.

3. Να είναι αξιόπιστο. Προτιμήστε ελληνικά τυποποιημένα φυσίγγια από επώνυμους κατασκευαστές, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ξένα στην αξιοπιστία, ενώ έχουν και συμφέρουσα τιμή.

4. Να προκαλεί κλότσημα του όπλου (ανάκρουση) σε ανεκτά επίπεδα. Οι βαριές magnum γομώσεις λοιπόν αποκλείονται και μένουμε στα απλά φυσίγγια που επιτρέπουν πιο γρήγορη εμπλοκή με πολλαπλούς στόχους, ενώ έχουν και χαμηλότερο κόστος.

5. Να μην είναι υπερβολικά διατρητικό: Να σταματάει δηλαδή (ή να χάνει μεγάλο μέρος της ενέργειας του) σε έναν μέσο τοίχο, αλλά να τρυπάει ακόμα και τον πιο βαρύ ρουχισμό. Τα μονόβολα λοιπόν αποκλείονται, λόγω της υπερβολικής διάτρησης που προκαλούν – οι γείτονες δεν μας φταίνε σε τίποτα!

6. Να είναι δοκιμασμένο και να χρησιμοποιείται ευρέωςη αυτοάμυνα δεν χωράει πειράματα, πολύ απλά γιατί δεν πρέπει να παίζουμε με τη ζωή μας. Η ιδέα της αγοράς φυσιγγίων με άδειο συγκεντρωτήρα που γεμίζει από εμάς με αλάτι, κουμπιά, βελόνες, άμμο και λοιπές χαζομάρες μόνο ως βλακώδης μπορεί να χαρακτηριστεί.

Τελικό συμπέρασμα
Έχοντας όλα αυτά κατά νου, καταλήγουμε εύκολα στα απλά 12αρια φυσίγγια γεμισμένα με δράμια, δηλαδή μεγάλες (μολυβένιες) μπαλίτσες αντί για σκάγια.

Σύμφωνα με κυνηγούς και μεγάλους κατασκευαστές πυρομαχικών, ίσως το ιδανικό μέγεθος δραμιού για ζώα μεσαίου μεγέθους με λεπτό δέρμα (όπως ο άνθρωπος ή ένα σχετικά μικρό ελάφι) είναι το 00 (8,4mm). Αυτό το φυσίγγιο παρέχει πάνω από 5 μεγάλα πλήγματα, ενώ οι βολίδες του είναι υπερηχητικές, τουλάχιστον σε κοντινές αποστάσεις. Το πυρομαχικό αυτό είναι πολύ παλιό, έχει σκοτώσει σε πολλούς πολέμους και είναι ίσως το πιο δοκιμασμένο ανδροκτόνο στο ανθρώπινο οπλοστάσιο. Ίσως να μην υπάρχει καλύτερη επιλογή για αυτοάμυνα σε κοντινές αποστάσεις.

Φυσικά πρέπει να δοκιμάσουμε την επιλογή μας στο όπλο μας για να επιβεβαιώσουμε το «όλα καλώς»